Bokslutskommuniké från Pronyx AB

Bokslutskommuniké från Pronyx AB (publ.) verksamhetsåret 2000 · Genombrottsorder för AutoMine · Betydligt bättre orderingång under 2:a halvåret jämfört med 1:a · Program för kostnadsbesparande åtgärder uppgående till 15 MSEK har genomförts · Industry, Metal och Control Software gick med vinst under 4:e kvartalet · Rörelsens intäkter uppgick till 144,9 MSEK (164,2; exklusive utdelat Powerit 149,7 ) · Resultatet före skatt var -14,1 MSEK (-9,8), inklusive 11,7 i återförda SPP-medel Marknadsöversikt Efterfrågan på koncernens tjänster och produkter har successivt ökat under senare delen av året. De delar av koncernen som är inriktade mot skogsindustrin har haft svagast efterfrågan. Intresset från marknaden är starkt och koncernens offertstock mycket stor. Den inneliggande orderstocken är emellertid fortfarande otillfredsställande kort. Industriförbundet spår i den senaste konjunkturbedömningen en kraftigt ökande investeringsvilja i industrin och alldeles speciellt i massa- och pappersindustrin. Samtidigt spås en förändring av IT-investeringarnas karaktär så att investeringar kommer att koncentreras till de etablerade företagen och med fokus på strukturomvandling. Dessa trender bedöms som positiva för Pronyx-koncernen då de pekar på en hög aktivitet inom de områden där koncernen har unika erbjudanden till marknaden. Två av de order som tecknats under perioden är speciellt intressanta för koncernens framtida utveckling. Nynäs Petroleum har beställt system som kommer att utgöra ett centralt informationsnav i Nynäs koncernomspännande projekt för supply chain management, produktionsexekvering och uppföljning. Genom att utveckla detta informationsnav skall Pronyx både integrera och automatisera informationsflödet i verksamheten; från efterfrågeprognoser och strategisk planering, via detaljplanering, till produktion och återrapportering. Syftet är att få alla delar i Nynäs verksamhet att i ännu högre grad arbeta mot samma mål - samtidigt och i samma takt. Därmed skapas utrymme för att snabbt kunna parera variationer i efterfrågan, produktions- och lagerkapacitet samt distribution. Ordervärdet för Pronyx uppgår till 12 MSEK. DeBeers i Sydafrika har beställt den första fasen av ett projekt för införande av ett transportsystem baserat på AutoMine från Sandvik Tamrock och Pronyx. Ordern är ett genombrott för den gemensamma satsning på automatiserade gruvor som Sandvik Tamrock och Pronyx inledde 1999. Verksamheten Enligt fastlagd strategi skall Pronyx organisation vara kundfokuserad och tydlig och i huvudsak inriktad på funktionsleveranser genom att erbjuda kunderna garanterad prestanda, tillgänglighet samt leverans vid utsatt tidpunkt. För att upprätthålla detta fokuseras på fortsatt utveckling av koncernens utvecklingsplattformar, projektmetodik och kvalitetsstyrning. Vid årsskiftet genomfördes en minskning av koncernens gemensamma kostnader genom reduktion av moderbolagets uppgifter i förhållande till dotterbolagen. Dotterbolagen Metal och Paper sammanfördes till en juridisk enhet medan affärsområdena och marknadskommunikationen kommer att bibehållas under namnen Pronyx Metal och Pronyx Paper. Som ett led i de försäljningsstimulerande åtgärderna har ett samarbetsavtal, efter periodens slut, tecknats med Voest Alpine Industrianlagenbau (VAI) i Österrike. VAI är världsledande på utrustning och programvara för stålindustrin. Pronyx kommer att sälja VAI:s programvara i Sverige, Norge, Danmark och Nya Zeeland. Genom samarbetet kommer Pronyx Metals erbjudande till marknaden att vara helt komplett ända upp till de allra största investeringarna. Ledningen i Pronyx strävar efter att under 2001 knyta ytterliggare strategiska samarbeten av motsvarande karaktär till koncernen. Industry De två strategisk viktiga order som nämndes i marknadsöversikten faller båda inom Industrys verksamhetsområde. De har påverkat utvecklingen positivt och både Pronyx Industry och Pronyx Control Software gick med vinst under 4:e kvartalet. Pronyx har utökat bearbetningen av telekomsektorn, vilket under perioden har börjat ge resultat i form av flera order och leveranser i både Sverige och Finland. Metal För Metal har efterfrågan på projektleveranser ökat starkt under slutet av perioden vilket också resulterat i ett positivt rörelseresultat för 4:e kvartalet. Beläggningen och orderingången har åter varit på normala nivåer. Efter periodens slut har prisförhandlingar genomförts med de viktigaste kunderna med tillfredsställande resultat. Pronyx Metal erbjuder även produktifierade tjänster i form av konsultuppdrag och underhåll. Marknaden visar stort intresse för "management-tjänster på fabriksgolvet" som syftar till höjning av produktiviteten och stabiliteten i produktionen. Tjänster rörande integration av informationsflöden är även mycket efterfrågade. Paper Under 4:e kvartalet har en order på ett kvalificerat system för produktionsplanering och optimering baserat på PaperLine-konceptet erhållits från Bäckhammars Bruk. Aktiviteten rörande PaperLine-konceptet är hög och företag från flera europeiska länder har lämnat förfrågningar. Efter periodens slut har även en förstudieorder erhållits från ett tyskt pappersbruk. För övrigt har efterfrågan varit svag och återhämtningen är inte lika tydlig som för de övriga bolagen. Intäkterna härrör främst från fortlöpande serviceavtal. Wood Wood visade för 2000 ett negativt resultat till följd av den svaga marknaden och omstruktureringskostnader i samband med förvärvet av rörelsen i Sawco AB i Nyköping. Sawco, som gör mät-, styr- och optimeringssystem till sågverksindustrin, integrerades i Pronyx Wood från och med den 1 januari 2000. Orderingången har under slutet av året präglats av många små beställningar. Offertstocken rörande större åtaganden av anläggningsprojekt och installation av Pronyx mätsystem är mycket stor. En rad betydande projekt ligger för avgörande under 1:a kvartalet 2001. Omsättning och Resultat För perioden uppgick rörelsens intäkter till 144,9 MSEK (164,2). Verksamheten i Powerit PS delades under året ut till Pronyx aktieägare. Powerits omsättning uppgick under 1999 till 14,5 MSEK vilket innebär att minskningen i omsättning för jämförbara enheter i Pronyx är 3 procent jämfört. Under april månad erhölls definitivt besked om återbetalning av medel från SPP. Nuvärdet av återbetalningen uppgår till 11,7 MSEK som redovisas som en jämförelsestörande post i koncernen. Dotterbolagen Industry, Metal och Control Software gick med vinst under 4:e kvartalet. Den positiva utvecklingen och vidtagna åtgärder har lett till ett positivt resultat för hela koncernen i januari 2001. Periodens resultat efter finansiella poster var -14,1 MSEK (-9,8) inklusive 11,7 i återförda SPP-medel. Periodens resultat har belastats med en kundförlust om 0,7 MSEK. Finansiell ställning och investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 14,3 MSEK (3,1), i vilket inräknas förvärvet av produkträttigheter i Sawco uppgående till 10,4 MSEK. Investeringar i produktutveckling kostnadsförs löpande. Koncernens totala balansomslutning uppgick vid periodens slut till 88,7 MSEK, vilket är en minskning med 4,5 MSEK sedan 991231. De likvida medlen inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick till 10,9 MSEK på balansdagen (11,9). Soliditeten uppgick vid samma tidpunkt till 30,4 procent (54,2). Huvuddelen av minskningen är relaterad till utdelningen av Powerit PS AB till aktieägarna i Pronyx. Vid en extra bolagsstämma 16 januari 2001 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om antingen en riktad eller en företrädesemission. Personal Medelantalet heltidsanställda var under perioden 170 stycken (167). Antalet anställda var vid periodens slut 149 personer (193). Personalomsättningen var 11,8 procent (10,4) under perioden. Personalen i det utdelade Powerit PS AB har ej inräknats i statistiken. Framtida utveckling Pronyx har under 2000 genomfört en rad åtgärder för att sänka kostnader och fokusera verksamheten mot lönsamma segment. På årsbasis har den totala kostnadsnivån sänkts med 15 MSEK och detta får fullt genomslag under 1:a kvartalet. Aktiviteten på koncernens marknader är väsentligt högre än i inledningen av 2000 och kundernas behov av både nyskapande projekt för anpassning till modern affärslogik och ersättning av föråldrade system är starkt. En viss osäkerhet i framtidsbedömningen råder då koncernens orderstock fortfarande är otillfredsställande kort och utvecklingen är beroende av att den snabba konjunkturavmattning som skett i den tunga industrin under 4:e kvartalet inte resulterar i ytterliggare uppskjutna beslut. Sammantaget bedömer dock företagsledningen att koncernen skall kunna visa vinst under 2001, det vill säga en avsevärd resultatförbättring jämfört med 2000. Bolagstämma och aktieutdelning Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Nyköping den 3 maj kl 12.00 i bolagets lokaler. Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2000. Årsredovisning Årsredovisningen förväntas publiceras under vecka 13 och kommer att skickas med post till samtliga aktieägare och kan också beställas från bolagets kontor på telefon 0155 - 55 900. Kommande rapporter · Delårsrapport för perioden januari - mars 2001 den 3 maj 2001 · Delårsrapport för perioden januari - juni 2001 den 30 augusti 2001 · Delårsrapport för perioden januari - september 2001 den 30 oktober 2001 · Bokslutskommuniké den 20 februari 2002 Nyköping den 20 februari 2000 Gunnar Meller Verkställande Direktör Frågor angående denna rapport besvaras av: Koncernchef Gunnar Meller 070 - 53 53 048 Ekonomichef Simo Pykälistö 0155 - 559 02, 070 -344 48 94 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01180/bit0002.pdf

Dokument & länkar