Delårsrapport från Pronyx AB (publ.) januari - september år 2001

Delårsrapport från Pronyx AB (publ.) januari - september år 2001 · Fortsatt väsentlig förbättring av rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster -0,2 MSEK (-15,9) · VMF-godkännande av Pronyx 3D-mätare ProScan · Rörelsens intäkter uppgick till 98,3 MSEK (107,8) · Pågående omstruktureringsprogram har medfört sänkta kostnader med 17,4 MSEK (19%) · Resultatet före skatt var -5,4 MSEK (-9,1 inkl. SPP-medel om 11,8) Marknadsöversikt Orderingången har även i år visat en säsongsmässig svaghet under kvartal tre. Kundernas oro och tveksamhet inför beslut kvarstår sedan tidigare perioder och accentueras ytterliggare av de tragiska händelserna i USA. Det gör att den kortsiktiga bedömningen av utvecklingen av försäljning och beläggningsgrad är mycket svår. I det lite längre perspektivet bedöms Pronyx möjligheter som mycket goda. Företaget har nu en rad produkter och koncept som är i position för stark tillväxt. De första ordrarna är levererade med nöjda referenskunder, organisationens produktionsförmåga är trimmad och leveranskapacitet finns tillgänglig. På marknaderna finns ett mycket stort intresse och gensvar för Pronyx produkter och framförallt för bolagets projektmetodik. De produkter som är särskilt väl positionerade för snabb tillväxt i det medellånga perspektivet är: · AutoMine. Koncept för förarlösa lastmaskiner till gruvor. Mycket stor marknadspotential. Framtaget och marknadsförs i samarbete med Sandvik Tamrock som satsar mycket ambitiöst på detta. Förhandlingar pågår med flera globala gruvföretag. · ProScan. System för mätning/optimering och styrning av sågverk. Största potentialen ligger i tredimensionell mätning av stockar kombinerat med Pronyx optimeringsprogramvara. Pronyx system ligger i teknisk framkant på världsmarknaden. Under perioden erhölls från virkesmätningsföreningen (VMF) ett s.k. VMF-godkännande för produkten. Det innebär att Pronyx nu har ett komplett erbjudande för 3D-mätning i både timmerintag och såglinje. Utvecklingen av mätramen för användning i timmerintag, och bekräftelsen med VMF-godkännande är ett viktigt steg. Det innebär att vi kan erbjuda samma tekniska lösning för både inmätning i timmerintag och mätning/styrning i såglinjen. Det är optimalt för sågverken att ha samma system på båda ställena. Det ger minskad risk för avvikelser, förbättrad möjlighet till kvalificerad sortering och lägre kostnader för service- och underhåll. Tidigare kunde Pronyx mätramar endast användas i såglinjen. Det är alltså en väsentlig förstärkning av vårt koncept som skett. Potentialen är mycket stor. I Sverige finns 250 sågverk och de tyska, ryska och finska marknaderna är av ungefär samma storleksordning. · PaperLine. Komplett produktionsadministrativt system för pappersbruk. Systemet integrerar af-färsinformation med produktionsprocessen. Det uppfyller den "felande länken" för att e- business verkligen skall fungera i praktiken. Systemet innehåller bl.a. en språkhantering som möjliggör att samma programvara kan installeras i flera länder. Det är mycket intressant för multinationella aktörer. Installationer finns på en rad pappersbruk och konverterare i Sverige och under 2001 har vi fått ett genombrott i Tyskland ( en order under perioden). Potentialen i Sverige tillsammans med Mellaneuropa bedöms vara 10 till 20 installationer per år. Utöver dessa tillväxtprodukter finns Pronyx traditionella erbjudande av projekt och tjänster baserat på utvecklingsplattformerna C3 och Uni- View. I dessa segment har Pronyx en stabil intäktsström från befintliga och nya kunder. En period av kraftfull fokusering på marknadsföring och försäljning kommer att inledas i Pronyx. Verksamheten Enligt fastlagd strategi skall Pronyx organisation vara kundfokuserad och tydlig och i huvudsak inriktad på funktionsleveranser genom att erbjuda kunderna garanterad prestanda, tillgänglighet samt leverans vid utsatt tidpunkt. För att upprätthålla detta fokuseras på fortsatt utveckling av koncernens utvecklingsplattformar, projektmetodik och kvalitetsstyrning. Pronyx Industrial Systems på Nya Zeeland är nu avvecklat. Avvecklingen har belastat resultatet med 0,1 MSEK vilket blev lägre än tidigare estimerat. Industry Normal orderingång med tonvikt på mindre och kortare projekt under kvartalet. Resultatet hittills i år mycket nära noll. Metal och Paper En order för PaperLine-konceptet erhållits på den tyska marknaden under kvartalet. Bolaget uppvisar en vinst för årets tre första kvartal. Wood Orderingången har varit säsongsmässigt svag under kvartalet. Starkt intresse från marknaden kring mätsystemen. Successivt bättre resultat redovisas och september var första vinstmånaden sedan september 1999. Finland God beläggning och positivt resultat under de tre första kvartalen. Bolagets VD Jorma Hänninen har slutat av personliga skäl. Rekrytering av en ny VD pågår. Resultat och Omsättning Ökande beläggning i kombination med kostnadsbesparingar har lett till fortsatt mycket stark förbättring av koncernens resultat. Omsättningen uppgick till 98,3 MSEK (107,8) vilket var en minskning med 9% beroende på avveckling av verksamhetsgrenar. De egna omkostnaderna har sjunkit med 17,4 MSEK vilket motsvarar 19%. Det medför att rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster kraftigt har förbättrats till -0,2 MSEK (-15,9) under de tre första kvartalen 2001. Resultatet efter finansiella poster för kvartal tre var -2,2 MSEK (- 8,7). Tredje kvartalet är säsongsmässigt det svagaste i Pronyx verksamhet p.g.a. stora semesteruttag. Trots detta uppvisar verksamheten ett positivt resultat efter finansnetto för både augusti och september. Finansiell ställning och investeringar Koncernens investeringar under delårsperioden uppgick till 3,1 MSEK (12) inkl. 2,5 MSEK som sista delbetalning av produkträttigheter till Sawco AB. Investeringar i produktutveckling kostnadsförs löpande. Koncernens totala balansomslutning uppgick vid periodens slut till 90 MSEK, vilket är en minskning med 6,3 MSEK sedan 2000-12-31. Det egna kapitalet uppgick till 22,0 MSEK (27,4), vilket ger en soliditet vid samma tidpunkt om 24,4 procent (28,5 per 2000-12-31). De likvida medlen inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick till 5,9 MSEK på balansdagen, 11,6 per 2000-12-31. Personal Medelantalet heltidsanställda var under delårsperioden 138 (176). Antalet heltidsanställda var vid periodens slut 130 (175). Personalomsättningen uppgick till 16 procent (11,4%) under perioden. Ökningen är delvis en följd av det omfattande omstruktureringsprogrammet. Framtida utveckling Osäkerheten i bedömningen har ökat sedan senaste rapporttillfälle p.g.a. omvärldsomständigheterna. Det pågående omstruktureringsprogrammet har kraftigt sänkt de fasta kostnaderna. Företagsledningen bedömer sammantaget att resultatet för fjärde kvartalet skall bli positivt. Bedömningen pekar på en avsevärd förbättring av helårsresultatet jämfört med föregående år. Kommande rapporter Bokslutskommuniké den 20 februari 2002 Nyköping den 30 oktober 2001 [REMOVED GRAPHICS] Gunnar Meller Verkställande Direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00840/bit0003.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00840/bit0003.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar