Pronyx tecknar samarbetsavtal för CMS i Spanien

Pronyx tecknar samarbetsavtal för CMS i Spanien Pronyx, som är en ledande leverantör av produktionsnära IT-lösningar, har ge- nom sitt dotterbolag Pronyx Powerit AB tecknat ett samarbetsavtal med det spanska teknikbolaget Tecnatom. Tecnatom, som har ca 500 anställda, är ett teknikbolag påminnande om det svenska bolaget Studsvik. Företaget ägs gemensamt av den spanska kraftindust- rin och tillhandahåller både produkter och tjänster till kraftverken i såväl Spanien som på vissa exportmarknader, t.ex. Sydamerika. Samarbetsavtalet, som har tecknats, gäller i första läget marknadsföring och försäljning av Powerits produkt CMS, men om samarbetet utvecklar sig väl är avsikten att avtalet skall utökas till att också inkludera PAX. CMS och PAX riktar sig mot effektivisering av produktionen i nukleära resp. konventionella kraftverk och bedöms ha en mycket stor marknadspotential. Göran Johansson, VD i Pronyx Powerit AB: "Den spanska marknaden består av 9 kärnkraftsreaktorer och ca 120 större konventionella kraftverk och represente- rar en total marknadspotential på ca 300 MSEK inom det område som täcks av vå- ra produkter CMS och PAX. Tecnatom är ett erkänt mycket kompetent företag och vi bedömer förutsättningarna som mycket goda att vi gemensamt skall lyckas på den spanska marknaden. Detta samarbetsavtal är det första som vi tecknar mot den internationella marknaden. Vi anser det mycket viktigt att etablera samarbete med lokala före- tag som både har marknadskontakten och som kan ta hand om en väsentlig del av de för varje kund nödvändiga anpassningarna. Totalt bearbetar vi drygt ett dussin marknader som representerar över 50% av den totala världsmarknaden och vårt mål är att vi på dessa marknader skall sluta liknande avtal som det med Tecnatom." Oxelösund den 12 november 1999 För ytterligare information kontakta gärna: Göran Johansson, VD Pronyx telefon: 0155 - 55 923, mobil: 070 - 836 96 05 Powerit AB Per Lambert, SO Pronyx AB telefon: 0155 - 55 901, mobil: 070 - 594 22 62 se även: www.pronyx.se Bakgrundsinformation Pronyx AB (publ.) är ledande leverantör av kompletta produktionsnära IT- lösningar. Koncernen har över 200 anställda verksamma vid 13 kontor i Sverige, ett i Finland samt ett i Nya Zeeland. Leveranserna omfattar utveckling av allt från automation till avancerad pro- duktionsstyrning för hela fabriker. Pronyx kunder återfinns främst inom områ- dena järn & stål, papper & massa, verkstadsindustri, sågverk, VA-verk, livsme- delsindustrin, elkraftproducenter och -distributörer samt andra energiföretag. Pronyx AB verkar internationellt och har kunder över hela världen. Samarbete har utvecklats med andra företag med kompletterande produkter och tjänster. Bland dessa kan särskilt nämnas ABB, Gensym, Microsoft, Siemens och Sandvik Tamrock. Pronyxaktien är noterad på OM Stockholmbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00220/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar