Bokslutskommuniké 2017

VD’s kommentar

Coretherm-metoden uppvisar ett mycket gott kliniskt resultat och vi är fortsatt styrkta av Coretherm som en säker, effektiv och patientvänlig metod. Vi kommer under 2018 introducera nästa generations behandlingssystem med ett utvecklat användargränssnitt och metodstöd. Det skapas en plattform för en kvalitetssäkrad och uniform metod.

I Skandinavien används CoreTherm-metoden i rutinmässig vård av många kliniker varav fyra universitetssjukhus och vi har en etablerad kundbas att vidareutveckla marknaden från. Svensk sjukvård har för närvarande en besvärande kösituation med långa väntetider, något som i mycket hög utsträckning gäller för vår patientgrupp. I samband med omprioritering av marknads-investeringar har vi påbörjat en intensifierad satsning i Skandinavien för att lyfta fram CoreTherm som lösningen på problemen.

Idag behandlas ca 600 patienter per år med CoreTherm i Skandinavien och behovet är över 60 000 patienter. Vår bedömning är att denna marknad har en betydande tillväxtpotential som måste få en ökad fokus och prioritet inom bolaget. Under 2017 ökade försäljningen på vår hemmamarknad med 18%.

Coretherm har under året erhållit godkännande av den kinesiska myndigheten CFDA, China Food and Drug Administration. Detta godkännande innebär att vi nu kan gå in i nästa fas i utvecklingen av den kinesiska marknaden tillsammans med vår distributör, Shaanxi Yuandaolong Medical Technologies. Den kinesiska marknaden för medicintekniska produkter är bland de största i världen och den starkast växande. Patientunderlaget för BPH i Kina har beskrivits i litteraturen där över 8 miljoner män sökte vård för BPH som primär eller sekundärdiagnos redan år 2000. Marknadsutveckling i Kina kräver en långsiktig och metodisk bearbetning, ett arbete som påbörjats. Vidare planeras kompletterande registrering av nästa generations Coretherm system med tillbehör.

Under verksamhetsåret har vi genomfört upprepade ansträngningar på den amerikanska marknaden med ny personal i ett försök att komma in på sjukhussegmentet. Vi har som ett resultat av dessa aktiviteter och feedback från viktiga sjukhus under 2017 beslutat att genomföra förändringar i vår marknadsbearbetning. Etablerade privatkliniker har sedan länge använt en föråldrad metod då Schelinkatetern inte har FDA godkännande. För att nu etablera den moderna Coretherm-metoden såsom den används framgångsrikt vid ett flertal kliniker i Skandinavien planeras en förnyad klinisk utvärdering tillsammans med universitetssjukhus i USA. Utan medicinska evidens från universitet av den senaste metoden har det varit svårt att knyta upp kunder vid större sjukhus i USA. En negativ perception har skapats av tidigare etablerade undermåliga mikrovågsteknologier. Marknadsaktiviteter och investeringar i försäljningsaktiviteter är fruktlösa utan ett starkt underbyggt kliniskt argument från universitetssjukhus med senaste metodens Coretherm. Av den anledningen har vi under året kraftigt reducerat våra marknadsinvesteringar och personal i USA, vilket även resulterat i en lägre försäljningsvolym i USA under 2017.

Vad gäller övriga marknader har ProstaLund idag försäljning på ett fåtal marknader inom EU men vi avser inte att genomföra betydande marknadsinvesteringar utanför Skandinavien eller Kina under året utan snarare minska dessa till förmån för prioriterade.

Slutligen vill jag även lyfta fram pågående utvärdering av CoreTherms eventuella effekt vid utveckling av prostatacancer. Utgångspunkten har varit observationen från de 1342 patienter som behandlats med Coretherm vid den största kliniska verksamheten i Sverige och som uppvisat en låg prostatacancerincidens jämfört med en normalpopulation. Vidare publicerades en mycket omfattande registerstudie från Danmark som konstaterade att BPH-patienter var förknippade med en två till tre gånger högre prostatacancerincidens än normalbefolkningen vilket motsvarar vad som kan förväntas från en BPH patientgrupp. Den hypotes vi nu vill undersöka vidare är vilken effekt vår värmebehandling har vid utvecklandet av prostatacancer.

ProstaLund har därför initierat två pilotstudier för att ytterligare belysa CoreTherms medicinska värde för BPH-patienter i form av en sänkt riskprofil för prostatacancer. Vi bedömer att det i dagsläget är för tidigt att spekulera i vad denna eventuella effekt kan ha för marknadsinverkan. BPH-patienter är emellertid en identifierbar riskgrupp med förhöjd cancerincidens och potentiellt skulle CoreTherm-behandlingen kunna leda till betydande besparingar även för prostatcancervården.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi under året har haft betydande utmaningar i USA men blivit styrkta i metodens roll inom den skandinaviska sjukvårdssystemet. Det pågår en förändring inom den svenska sjukvården som gör att vi ser med tillförsikt fram emot 2018. Lanseringen av den senaste generationens Coretherm system kommer ytterligare att understryka metodens roll och skapa nya affärsmöjligheter.
.
Hans Östlund
VD i ProstaLund AB (publ)

Hela bokslutskommunikén finns bifogad som pdf.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på lansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm samt marknadsexpansion, dels lokalt inom Norden och dels till Kina. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar