Delårsrapport, period 2015-01-01 – 2015-09-30

Medvind

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet: juli – september 2015

  • Nettoomsättning: 2 915 (2 227) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster: -2 744 (-2 493) TSEK
  • Resultatet per aktie*: -0,43 (-0,52) SEK

Första nio månaderna: januari – september 2015

  • Nettoomsättning: 9 562 (6 698) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster: -7 331 (-5 984) TSEK
  • Resultatet per aktie*: -1,14 (-1,25) SEK

* Periodens resultat dividerat med 6 420 962 aktier per 2015-09-30. 4 777 330 aktier per 2014-09-30.
** Nordisk Medicin & Teknik AB konsolideras fr.o.m. 2014-10-01
Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

Viktiga händelser
        
Under perioden:
•    Nyemission i juli tillförde bolaget 21 MSEK efter emissionskostnader
•    Förstärkt försäljningsorganisation i USA
•    Fler svenska sjukhus börjar behandla med CoreTherm
•    Bolaget flyttar till nya lokaler på Mobile Heights i Lund

Efter perioden:
•    CFDA i Kina meddelar att vi kallas till Expert Panel Meeting i samband med vår ansökan om godkännande i Kina

VD’s kommentar
        
Tredje kvartalet inleddes med nyemission i början av juli månad vilken tillförde bolaget ca 21 MSEK efter emissionskostnader.  Emissionen som övertecknades med nästan 50 % gör det möjligt för oss att kraftfullt satsa på försäljningstillväxt. Under augusti genomförde vi en flytt av företaget från våra gamla lokaler på Ideon i Lund till nya ändamålsenliga lokaler på Mobile Heights i Lund. Mobile Heights är high-tech parken i Lund där också Ericsson och Sony finns och området ligger ett stenkast från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Under tredje kvartalet har vi fortsatt vår satsning på försäljning och marknadsföring. USA är det land som vi växer snabbast i. Under perioden har vi förstärkt vår organisation i Nordamerika med fler säljare och representanter i bl.a. New York, Kalifornien, Texas, Florida och Michigan. De förändringar inom amerikansk sjukvård som står för dörren med bl.a. Obama Care, menar vi kommer att gagna kostnadseffektiva metoder som CoreTherm och missgynna traditionella och dyra operativa ingrepp. Vi ser därför med stor tillförsikt på den amerikanska marknaden och följer mycket noga vad som sker där.

Även den svenska och danska marknaden har utvecklats väl de senaste månaderna med märkbart ökad remittering av patienter till CoreTherm-behandling. Under perioden har flera nya sjukhus i Sverige tillkommit som erbjuder vår behandling, bl.a. sjukhusen i Västerås, Varberg och Sundsvall. Drivkraften bakom det ökande intresset är insikten från sjukvårdens sida att traditionell operation inte längre är svaret på de allt längre vårdköerna. CoreTherm har därför kommit att spela en allt viktigare roll som en snabb, säker och effektiv behandlingsmetod som görs direkt på mottagningen. Under perioden har vi även producerat två instruktionsvideor som nu finns på vår hemsida, Facebook och på YouTube.

Som jag skrivit i tidigare VD-kommentarer arbetar vi på att få CoreTherm godkänd i Kina. Godkännandeprocessen har nu tagit ytterligare ett steg framåt: vi är kallade till en s.k. Expert Panel Meeting med den kinesiska myndigheten CFDA. Detta är normalt sista steget inför ett godkännande. Exakt tidpunkt för mötet är ännu inte satt men vi räknar med att det sker i närtid.

Forskningsprojektet kring CoreTherms effekt på prostatacancer fortsätter med fler studier som kommer att rapporteras efterhand. Vi avser även inlämna en ansökan om utökad behandlingsindikation till FDA i USA avseende behandling av stora prostatakörtlar, där CoreTherm-behandling i studier visat sig ha mycket god effekt.

Sammanfattningsvis: det är mycket som händer i bolaget just nu. Vi prioriterar försäljningstillväxt och det är glädjande att vi lyckas attrahera bra medarbetare på båda sidor av Atlanten. Jag ser fram emot en spännande tid framöver både vad gäller USA, vår hemmamarknad och på vad Kina har i bagaget för oss.


Magnus Bolmsjö
VD och styrelseledamot i ProstaLund AB (publ)


Kontakt

    
För ytterligare information kontakta:
Magnus Bolmsjö, VD, +46 (0) 709 31 27 31, magnus.bolmsjo@prostalund.com

Om ProstaLund  
 
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 300 aktieägare. Fokus för 2015 ligger på ökade försäljningsinsatser och en studie avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. www.prostalund.se.

Finansiell information

Bolagsuppgifter

ProstaLund AB (publ), organisationsnummer 556745-3245, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Lund som är moderbolag i ProstaLund-koncernen. Adressen till huvudkontoret är Mobilvägen 10, 223 62 Lund. Helägda dotterbolag är Lund Instruments AB (vilande), Coretherm Medical Inc (USA) och sedan den 1/10 2014 även bolaget Nordisk Medicin & Teknik AB.

Aktien

Bolagets aktie är föremål för handel på aktiemarknaden sedan september 2013 efter notering på AktieTorget. Antal aktier vid periodens utgång var 6 420 962 stycken och kvotvärdet var 1,00 SEK per aktie. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt. Nyemissionen som skedde i juni 2015 registrerades i juli 2015.

Rapportens omfattning

Denna delårsrapport omfattar perioden från den 1 januari 2015 till och med den 30 september 2015. De jämförande uppgifterna i delårsrapporten avser motsvarande period under 2014, om inte annat anges. Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLund-koncernen, om det inte uttryckligen anges att uppgifterna avser moderbolaget ProstaLund AB (publ).

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 9 562 (6 698) TSEK, vilket var en förändring om 43 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -7 547 (-5 982) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -7 283 (-5 986) TSEK.

Omsättning och resultat – tredje kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 2 915 (2 227) TSEK, vilket var en förändring om 30% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -2 824 (-2 485) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -2 744 (-2 494) TSEK.

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 159 (4) TSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 237 (338) TSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (2) TSEK.

Investeringar – tredje kvartalet

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 159 (0) TSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (83) TSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) TSEK.

Finansiell ställning och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till –7 218 (-6 109) TSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 19 114 (8 383) TSEK. Eget kapital uppgick till 25 181 (13 945) TSEK och soliditeten uppgick till 85 (79) %.

Finansiell ställning och finansiering – tredje kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2 676 (-2 686) TSEK.

Organisation

Koncernen hade vid utgången av perioden 6 anställda varav 3 män och 3 kvinnor. Genomsnittligt antal anställda under perioden var 6.

Forskning och utveckling

Utvecklingsarbete drivs i egen regi i samarbete med externa kliniker och teknikkonsulter. Utvecklingsarbetet är inriktat på nyutveckling och vidareförädling av nuvarande produktportfölj.

Kostnad för sålda varor

Under kvartal tre har förändring i redovisningen gjorts genom att bla lönekostnader som är direkt hänförliga till kostnaden för sålda varor redovisas i denna post.

Utsikter för 2015-2016

Fokus ligger på ökad försäljningstillväxt i USA och Norden samt tillkommande marknader.

Försäkringar

ProstaLund har sedvanlig företagsförsäkring som även innefattar ett produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn. Styrelsen bedömer att företagsförsäkringen är anpassad till verksamhetens nuvarande omfattning.

Tvister

ProstaLund är inte part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som har betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Styrelsen känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

Finansiella instrument och riskhantering

Den främsta finansiella risk som föreligger i koncernen är valutarisk. En väsentlig del av koncernens försäljning sker i utländsk valuta. Därmed är koncernen exponerad för valutafluktuationer. Någon valutasäkring sker inte regelmässigt eftersom ProstaLund bedömer att riskerna inte är väsentliga.

Riskfaktorer

ProstaLunds verksamhet påverkas av ett antal risker vars effekter skulle kunna ha en negativ inverkan på dess framtid, resultat eller finansiella ställning. I senaste årsredovisningen, som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.prostalund.se, finns en beskrivning av riskfaktorerna. Nedan listas, utan inbördes ordning, de riskfaktorer som bedöms vara av störst betydelse:

-          Beroende av finansiering

-          Beroende av nyckelpersoner

-          Regulatoriska godkännanden

-          Produktansvar

-          Konkurrens

Ersättningspolicy

Vägledande är att ProstaLund ska erbjuda sin ledning och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning baserad på marknadsläget, företagets prestation och individuell prestation. Ersättningens utformning ska försäkra att ledningen och nyckelpersoner och aktieägarna har gemensamma mål.

Årsredovisning

Årsredovisning för 2014 publicerades den 1 april 2015. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.prostalund.se.

Årsstämma

Årsstämma hölls den 11 maj 2015 i Lund. Protokollet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.prostalund.se.

Framtida rapportdatum

-          2016-02-26 –  Bokslutskommuniké

-          2016-05-02 – Årsstämma och Delårsrapport jan-mars 2016

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

ProstaLund AB (publ)

Lund 13 november 2015

Styrelsen

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar