ProstaLund tillförs cirka 13 MSEK genom företrädesemission

ProstaLund AB (”ProstaLund”) meddelar idag, den 14 februari 2018, att bolaget genom den nyligen genomförda företrädesemissionen tillförs cirka 13 MSEK för att finansiera lansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm och marknadsaktivering i Norden och Kina. Företrädesemissionen tecknades till cirka 11,85 MSEK inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Därmed aktiveras garantiteckning om cirka 1,16 MSEK, innebärande att nyemissionen fulltecknas. Genom företrädesemissionen nyemitteras 3 424 513 aktier och ProstaLund tillförs cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK, varav cirka 0,2 MSEK är hänförligt till ersättning till garantitecknare. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 14 februari 2018.

”Jag vill tacka samtliga som har deltagit i nyemissionen. Vi avser under 2018 att expandera verksamheten i Norden och lansera den nya versionen av CoreTherm. Vi kommer dessutom inleda etablering i Kina. Jag ser med stor tillförsikt fram emot expansionen i Norden och är även nyfiken på etableringen i Kina”, säger Hans Östlund, VD för ProstaLund.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen
Företrädesemissionen tecknades till 11 850 566 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Därmed aktiveras garantiteckning om cirka 1,16 MSEK, innebärande att nyemissionen fulltecknas. 3 424 513 aktier nyemitteras och ProstaLund tillförs därmed cirka 13 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK, varav cirka 0,2 MSEK avser ersättning till garantitecknare. 2 217 495 aktier, motsvarande cirka 65 procent av emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 14 februari 2018.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i ProstaLund att uppgå till 13 698 052 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 13 698 052 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av mars 2018.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på lansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm samt marknadsexpansion, dels lokalt inom Skandinavien och dels till Kina. Läs mer på www.prostalund.se

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar