Nya optionsprogram i Protect Data

Nya optionsprogram i Protect Data - Rapport från extra bolagsstämma i Protect Data AB (publ) måndagen den 8 oktober 2001 Styrelsen har förelagt bolagsstämman förslag om nytt optionsprogram riktat till anställda. Den extra stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag innehållande följande huvudpunkter: · Två nya optionsprogram på vardera 400.000 optioner berättigande till teckning av vardera 400.000 aktier ges ut. · Det ena programmet riktas till nuvarande och framtida anställda i Protect Data-koncernen, exklusive USA-anställda. Optionerna har ett lösenpris på 52 kr och premie erläggs till marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Optionerna löper till och med 2004-11- 30. Inlösen kan ske vid fyra tillfällen under år 2004. · Det andra programmet riktas till anställda i USA. Optionerna tecknas av Protect Datas amerikanska dotterdotterbolag Pointsec Mobile Technologies Inc. som överlåter optionerna vidare enligt bestämmelserna i en "Stock Option Plan". Optionerna överlåtes härvid vidare enligt amerikansk modell, innebärande bland annat att optionerna intjänas dels genom anställningstid och dels genom prestation. Optionerna erhålles vederlagsfritt och optionsinnehavarens lösenpris motsvarar aktuell börskurs per dagen för tilldelning, dock lägst 26 kr. Optionerna löper till och med 2006-02-28 och inlösen kan ske löpande. · De båda programmen tillsammans ger en utspädningseffekt på 7,0%. För samtliga utestående optionsprogram sammantaget uppgår utspädningseffekten till 12,8%. Ett av de befintliga programmen löper ut 31 oktober 2001. Utspädningseffekten exklusive detta program uppgår till 9,8%. Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna: Carl Rosvall, vd, Protect Data AB, tel. 08-459 54 23 alt. 070-717 14 84 Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, säker VPN, digitala signaturer och PKI samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 160 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40-lista. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00940/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00940/bit0001.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar