Rapport från ordinarie bolagsstämma i Protect Data AB (publ)

Rapport från ordinarie bolagsstämma i Protect Data AB (publ) torsdagen den 30 mars 2000 Verkställande direktörens anförande till närvarande aktieägare innehöll följande information: 1999 var präglat av fortsatt uppbyggnad av utlandsmarknaderna, nya produktområden (framför allt PKI) samt fortsatt utveckling av Protect!@. I kombination med återhållsamhet från kunderna inför millennieskiftet medförde detta en lägre omsättningsökning än förväntat till 150,3 MSEK (+21%) samt en förlust efter finansnetto på -6,9 MSEK. Marknaden för IT-säkerhetslösningen bedöms växa kraftigt framöver. Tillväxten drivs av att den elektroniska handeln ökar alltmer, insikten om säkerhetsbehovet ökar successivt, IT-miljöerna blir mer och mer mobila, samt att millennieskiftet är passerat. Efter verksamhetsårets utgång genomförde Protect Data en riktad nyemission till finansiella institutioner, vilken gav ett kapitaltillskott på drygt 120 MSEK. Kapitaltillskottet möjliggör en förstärkt satsning på vidareutveckling av bolaget. Den starka marknadstillväxten tillsammans med Protect Datas egenutvecklade säkerhetslösning Protect!@, starka marknadsposition i Norden och ledande kundreferenser är faktorer som ger goda förutsättningar för framtiden. På stämman fattades bl. a följande beslut: * Till ny styrelse omvaldes Martin Bjäringer, Jonas Fredriksson, Sven Hagströmer, Harald Nilsonne och Carl Rosvall samt nyvaldes Roger Gullqvist som ordinarie ledamot och Johan Brenner som suppleant. Den nyvalde ledamoten Roger Gullqvist, född 1952, är vice VD för WM-data AB och ingår i koncernledningen. Roger Gullqvist var tidigare vVD och CIO på Föreningssparbanken. Den nyvalde styrelsesuppleanten Johan Brenner, född 1961, är VD för E*TRADE Europe. Johan Brenner startade under 1997 Time Vision, ett framgångsrikt venture capital bolag inom IT-sektorn. * Stämman beslutade att genomföra fondemission och split enligt styrelsens förslag. Förslaget innebär i korthet att bolagets aktie uppdelas 3:1 och att nominellt värde per aktie efter fondemission och split uppgår till 2 kronor. Antalet aktier uppgår efter genomförd split till 10.445.217. Avstämningsdag för uppdelningen av aktien beräknas till den 25 april 2000. * Generellt bemyndigande till styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma emittera maximalt 1.500.000 nya aktier i bolaget. (Antalet avser antal aktier efter genomförd split.) * Utgivande av förlagslån genom utgivande av skuldebrev förenade med avskiljbara teckningsoptionsrätter. Optionsrätterna riktas till medarbetare inom Protect Data-koncernen. Optionerna löper t o m 2003-05-31 och lösenpriset är 948 kr. För anställda i USA gäller ett lösenpris på lägst 658 kr och särskilda regler enligt amerikansk modell. Totala antalet utställda optioner uppgår till 200.000 (före split), vilket medför en utspädning på ca 5,4%. * Utdelning lämnas ej för räkenskapsåret 1999. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt på bolagets kontor. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Martin Bjäringer till ordförande. För ytterligare information kontakta gärna Carl Rosvall VD Protect Data AB, telefon 08-459 54 23. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Prenumerera

Dokument & länkar