OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ALPHA

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners Alpha AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för

offentliggörande den 21 juni 2018 klockan 09.00.

Idag offentliggörs att substansvärdet för Proventus Capital Partners Alpha´s kapitalandelsbevis,

vid marknadens stängning den 20 juni, uppgick till 1 013 785 kronor per andel.

Substansvärdet för Proventus Capital Partners Alphas kapitalandelsbevis fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Substansvärdet har fastställts till följd av att Proventus Capital Partners Alpha ökat sitt kapital med SEK 211 miljoner genom att emittera 189 kapitalandelsbevis till en kurs av 1 Mkr per kapitalandelsbevis, samt genom ett kapitaltillskott på 22 Mkr.

Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners Alphas kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Prenumerera

Dokument & länkar