PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ALPHA EMITTERAR KAPITALANDELSLÅN

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners Alpha AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för

offentliggörande den 5 juni 2018 klockan 13.00.              

Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) offentliggör idag att bolaget per den 20 juni 2018 kommer att utöka sitt kapital med 211 Mkr genom emission av 189 kapitalandelsbevis till en kurs av 1 Mkr per kapitalandelsbevis samt genom ett kapitaltillskott om 22 Mkr från ägarna.

De nya kapitalandelsbevisen tecknas av befintliga andelsägare och kommer att registreras i Euroclear omkring den 29 juni 2018. Kapitalandelsbevisen berättigar till kupongbetalning från det andra kvartalet 2018.

Proventus Capital Partner Alphas kapital uppgår inklusive de nyemitterade kapitalandelsbevisen till 1 055 Mkr fördelat på kapitalandelslån om 945 Mkr och 110 Mkr i eget kapital.

Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners Alphas kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Prenumerera

Dokument & länkar