Proventus Industrier lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i BRIO

Proventus Industrier lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i BRIO · Proventus Industrier har förvärvat en kontrollpost aktier från släkten Ivarsson med närstående samt BRIO-stiftelserna motsvarande cirka 42% av rösterna och cirka 30% av kapitalet i BRIO · På grund av reglerna om budplikt lämnar Proventus Industrier härmed ett erbjudande (Erbjudandet) till samtliga ägare på samma villkor, dvs 48 kronor kontant för varje aktie av serie B i BRIO · Inga A-aktieägare kommer att sälja ytterligare A- eller B- aktier i anledning av Erbjudandet · BRIO-aktien förblir noterad på Stockholmsbörsens O-lista · Styrelsen i BRIO har beslutat kalla till extra bolagsstämma: Daniel Sachs föreslås till inval i styrelsen Bakgrund och motiv till Erbjudandet Som meddelades den 5 juli 2004 har Proventus Industrier AB, 556604-9135, investerat cirka 90 Mkr genom att från släkten Ivarsson med närstående samt BRIO-stiftelserna förvärva en kontrollpost om 1 200 000 A-aktier och 500 000 B-aktier i BRIO, motsvarande cirka 42 procent av rösterna och cirka 30 procent av kapitalet i bolaget. Proventus Industrier ägde inte tidigare några aktier i BRIO. Proventus Industrier, som är ett nybildat svenskt aktiebolag och ägs av Proventus AB, Robert Weil och Daniel Sachs, blev genom förvärvet av kontrollposten ny huvudägare i BRIO. BRIO:s B-aktie förblir noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Genom förvärvet av kontrollposten utlöstes den budplikt som utgör en del av Näringslivets Börskommittés regler rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. Samtliga A-aktieägare har förbundit sig att inte sälja ytterligare A- eller B-aktier i anledning av Erbjudandet. Erbjudandet Proventus Industrier erbjuder 48 kronor kontant för varje aktie av serie B i BRIO ("Erbjudandet"). Courtage utgår ej. Det erbjudna priset motsvarar vad Proventus Industrier tidigare erlagt till släkten Ivarsson med närstående samt till BRIO-stiftelserna vid förvärv av B-aktier. Den volymvägda betalkursen för B-aktien under de tio senaste dagarna med handel i aktien före förvärvet från släkten Ivarsson med närstående samt BRIO-stiftelserna var 48 kronor. Sista betalkurs för B-aktien på Stockholmsbörsens O-lista den 27 juli 2004, var 55 kronor. Priset i Erbjudandet understiger således den aktuella aktiekursen och innebär ingen premie. Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning av dessa regler gäller för Erbjudandet. Inga utfästelser om accept av Erbjudandet har erhållits. Inga uttalanden har gjorts till Proventus Industrier om Erbjudandet från någon aktieägare. Finansiering av Erbjudandet Finansiering sker med Proventus Industriers och dess aktieägares egna medel. Prospekt och preliminär tidsplan Prospekt avseende Erbjudandet beräknas bli distribuerat till BRIO:s aktieägare omkring den 20 augusti 2004. Anmälningsperioden beräknas börja den 23 augusti och sluta den 10 september 2004. Redovisning av likvid beräknas ske omkring den 20 september 2004. Extra bolagsstämma Styrelsen i BRIO har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 25 augusti 2004. Aktieägare med aktier motsvarande cirka 95 procent av rösterna i BRIO har för avsikt att föreslå att Proventus AB:s verkställande direktör Daniel Sachs väljs till styrelseledamot i BRIO. För ytterligare information Kontakta Daniel Sachs, Proventus AB, på telefon 08-723 31 00. Genom detta pressmeddelande lämnas inget direkt eller indirekt erbjudande till personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada, eller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Erbjudandet kan inte antas av personer i dessa länder. Detta pressmeddelande eller något annat därtill hänförligt material har inte distribuerats i eller sänts till och får inte distribueras i eller sändas till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada, eller eljest till land där distributionen eller erbjudandet skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt eller skulle strida mot lagar eller regler i sådant land. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/28/20040728BIT00100/wkr0001.pdf

Om oss

Proventus är ett privatägt företag som varit aktiv på den nordiska och europeiska kapitalmarknaden i mer än 40 år. Proventus investerar i företag i förändring och tillhandahåller utvecklingskapital genom lånefinansiering av medelstora företag i behov av expansions- och omstruktureringskapital och genom investeringar i publika företagsobligationer. Inom ramen för denna inriktning investerar Proventus eget och externt kapital genom saminvesteringsbolaget Proventus Capital Partners. Proventus bidrar även aktivt till utvecklingen av sina aktieinnehav samt bedriver egen kapitalförvaltning. Proventus är också en av grundarna av Berättarministeriet och engagerade i kulturinstitutionerna Magasin 3 Stockholm Konsthall och Judiska Teatern i Stockholm. Proventus har grundats och ägs av Robert Weil.

Dokument & länkar