Framskjutet datum för överlåtelse av aktier till bolagets CTO

Bolagets huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB har innan bolagets notering ingått avtal avseende gåva av 250.000 av huvudägarnas aktier (125.000 aktier vardera) till bolagets CTO, Oscar Wennerström vilket har bland annat kommunicerats i publicerade memorandum. Enligt överlåtelseavtalet skulle gåvan av aktierna genomföras i två omgångar – den 15 april 2017 och den 15 april 2018. Wennerström har dock valt att senarelägga överlåtelsen och parterna har i anledning därav överenskommit att överlåtelserna istället ska ske i tre omgångar i lika stora delar – den 2 januari 2018, den 2 januari 2019 och den 5 augusti 2019.   

För ytterligare information

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017

Om bolaget
Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. 

Om oss

Provide IT skapar affärsnytta för organisationer genom att utveckla webb- och mobilapplikationer inom vedertagna plattformar.

Prenumerera

Dokument & länkar