Kvartalsrapport 3 2017/2018

STARK TILLVÄXT

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 3 2017/2018

1 oktober - 31 december 2017. 

Totala intäkter uppgick till 4 584 (3 623) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 522 (1 437) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 1 168 (1 121) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,175 (0,168) SEK.

Under det andra kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 27 procent och vinsttillväxten till 4 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT APRIL- DECEMBER 2017/2018

1 april - 31 december 2017. 

Totala intäkter uppgick till 12 336 (9 627) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 3 955 (3 329) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 3 043(2 598) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,456 (0,390) SEK. 

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

Bolaget kommunicerade den 5:e december 2017:
Bolaget har erhållit en beställning av webbproduktion från en reklambyrå stationerad i Oslo som förväntas produceras under innevarande kvartal, bolagets tredje kvartal. Vidare har bolaget fått flertalet förfrågningar på kommande projektarbeten från andra reklambyråer i Olsoområdet. 

HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET

Bolaget kommunicerade den 2:e januari 2018:

Bolaget har tidigare meddelat att bolagets huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB har innan bolagets börsnotering ingått avtal avseende gåva av 250.000 av huvudägarnas aktier (125.000 aktier vardera) till bolagets CTO, Oscar Wennerström. Enligt överlåtelseavtalet skulle gåvan av aktierna genomföras i tre omgångar - den 2 januari 2017, den 2 januari 2018 och den 5 augusti 2019. Wennerström har dock valt att låta senarelägga första överlåtelsen till 2 april 2018. 

VD HAR ORDET

Under det tredje kvartalet uppvisade bolaget god omsättningstillväxt med en liten förbättring av resultatet. Vi har påbörjat försäljningen mot Reklam- och kommunikationsbyråer i Osloområdet samt fortsatt stärka försäljningen i Sverige med fokus mot Stockholmsområdet.

Under december månad planerade vi en ordentlig uppskalning inför 2018 i samtliga kärnområden rekrytering, försäljning och produktion. Vidare planerar och arbetar bolaget fortfarande med att genomföra ett strategiskt förvärv. På så sätt beräknas fortsatt omsättning- och resultattillväxt genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv. 

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2017-12-31, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2017/2017 -        2018-05-30

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och  redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att  tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018. 

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB
Tel: 0762519670
Mail: bawan@provideit.se

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling avapplikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Om oss

Provide IT skapar affärsnytta för organisationer genom att utveckla webb- och mobilapplikationer inom vedertagna plattformar.

Prenumerera

Dokument & länkar