EU föreslår ändringar för att slutföra Basel III och genomförandet av Basel IV

Europeiska kommissionen offentliggjorde i förra veckan sitt första förslag till reviderade regler för att kalibrera kapital- och likviditetskrav i form av ett direktiv och en förordning ("CRD V" & "CRR II"), samt ändringar till direktivet om återhämtning och upplösning ("BRRD"), för att införa globala standarder för total förlustabsorberande kapital.

Dessa förslag, som kommer att bli föremål för ytterligare diskussioner med EU-parlamentet och rådet, representerar Europas försök att lagstifta om regler som är globalt överenskomna vid Baselkommittén för banktillsyn (BCBS). I de flesta fall syftar kommissionens förslag till att genomföra BCBS’s förslag med endast begränsade skillnader i omfattning, timing och kalibrering, tillsammans med de första delarna av vad branschen kallar Basel IV. Med den här uppdateringen inför kommissionen också begreppet "proportionalitet", så att rapporterings- och efterlevnadsbördor förenklas för Europas mindre riskfyllda banker.

André Wallenberg, ansvarig för Basel IV för PwC i Sverige säger: ”Europas initiativ att införa proportionalitet är ett viktigt steg, särskilt för det stora antalet mindre institutioner inom EU. Liksom i USA, kommer de största bankerna i EU även fortsättningsvis att omfattas av hela regelverket. Proportionalitetstänkandet bör stärka konkurrensförmågan hos mindre banker, till förmån för bankkunderna."

De nya reglerna innehåller bland annat införandet av en minimiskuldsättningsgrad (Leverage ratio) på tre procent, samt ett bindande likviditetskrav att säkerställa stabil finansiering av bankernas verksamhet (Net Stable Funding Ratio - NSFR), vilka båda skulle träda i kraft 2019.

Gällande Basel IV, planerar EU att genomföra nya regler för derivat- och marknadsrisker i bankernas handelslager. Detta tillsammans med de nya reglerna om skuldnedskrivning (bail in) för att skydda skattebetalarna i händelse av bankkonkurser och införandet av nya regler för redovisning av kreditförluster (IFRS 9), ”skulle kunna leda till en betydande ökning av kapitalkraven och kräver stora insatser vid genomförandet på grund av deras höga komplexitet”, säger André Wallenberg. Dessa ändringar förväntas träda i kraft från 2019 med övergångsregler fram till 2022, vilket är senare än den ursprungliga tidsplanen från BCBS.

Europa har betonat vikten av en tillräcklig implementeringsperiod för att minimera eventuella övergångseffekter på den ekonomiska tillväxten i unionen. På grund av detta innehåller förslaget till exempel, en infasningsperiod för genomgripande översyn av handelslagret (FRTB). Kommissionens NSFR-förslag innehåller också specialregler för vissa instrument såsom säkerställda obligationer med låg risk och trade finance. De nya reglerna omfattar också en bestämmelse om att icke EU-banker verksamma med flera dotterbolag inom EU måste etablera nya EU-baserade "holdingbolag" - ett drag som skulle kunna få särskilda konsekvenser för internationella banker som har sin EU-bas i Storbritannien.

Transatlantiska diskussioner om de nya kapitalkraven förblir komplexa och kan förändras om den nya amerikanska regeringen intar en väsentligt annorlunda ställning än den tidigare administrationen. Baselkommittén har tidigare föreslagit att en överenskommelse om regler för kreditrisker och operativa risker kan nås i slutet av 2016. Europa kommer nu noga följa utvecklingen i USA för att förstå hur implementeringen sker där.

För mer information kontakta:
Andrè Wallenberg, partner och ansvarig för Basel IV, PwC Sverige
Tel 070-929 41 62, e-post: andre.wallenberg@se.pwc.com

Charlotte Nylén, kapitaltäckningsspecialist och driver för Basel IV, PwC Sverige
Tel 070-929 42 69, e-post: charlotte.nylen@se.pwc.com 

Carlos Cancino, presskontakt PwC Sverige
Tel 0768-36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar