Högkonjunktur för landets småföretag

Småföretagen i Sverige har vind i seglen. Hela 66 procent anger att de har rekryterat det gångna året och nästan vartannat företag (48 procent) uppger att de kommer rekrytera det närmaste året. Det goda affärsklimatet har dock bidragit till en allt större utmaning att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Hälften av landets småföretag anser att det är viktigt att anställa nyanlända.

Detta är några av resultaten i PwC:s återkommande företagarrapport som årligen tas fram med hjälp av Novus där vi frågat över 2 300 småföretagare om företagsklimatet i Sverige.

Ökad konkurrens om rätt kompetens
Årets rapport visar att landets småföretag både har rekryterat det gångna året och att de ska fortsätta rekrytera kommande tolv månader. Men det höga rekryteringsbehovet får även oönskade effekter om du är arbetsgivare. Konkurrensen om arbetskraft har hårdnat, många anser att det är för dyrt att anställa och matchningsproblematiken på arbetsmarknaden ser ut att förvärras.

- Andelen företag som uppger att det är svårt att hitta rätt kompetens fördubblas jämfört med förra året. Många svenska småföretag går på högvarv just nu och konkurrens om kvalificerad arbetskraft med rätt kompetens har hårdnat väsentligt. Den hårdare konkurrensen har också bidragit till att många företagare i dag upplever större hinder för att rekrytera, säger Magnus Eriksson, ansvarig för små- och medelstora företag på PwC.

Arbetslösheten i landet har sjunkit de senaste åren och svenska småföretag har varit en starkt bidragande orsak. Över 40 procent av landets småföretag ser positivt eller mycket positivt på konjunkturutvecklingen de närmaste tre åren.

Viktigt att anställa nyanlända
Ungefär hälften av småföretagen uppger att det är viktigt att anställa nyanlända men många upplever att de varken har kompetens eller kontakter. Samtidigt som det finns ett stort behov av arbetskraft med olika kompetenser finns det i dag stora brister i integrationsprocessen. Det finns stora outnyttjade resurser med arbetskraft som för tillfället inte nyttjas.

- Det tar alldeles för lång tid att få uppehållstillstånd och utbildningsinsatserna när det gäller språk och vidareutbildning för att få nyanlända ut på arbetsmarknaden är ineffektiva. Det är ingalunda en ny situation och det har sett ut på det här viset i decennier. Men de senaste åren har situationen blivit värre och det kostar Sverige enorma summor årligen, säger Magnus Eriksson.

Ett stort ansvar ligger på politiker att effektivisera integrationsprocessen och sätta in rätt utbildningsinsatser för att få in utomnordiska medborgare på arbetsmarknaden.

Bostadsbristen, inte ett större problem
Bostadsbristen har varit ett återkommande tema det gångna året. Några företag har varit speciellt tongivande i debatten som främst förekommit i huvudstaden. Vi kan konstatera att en tydlig majoritet av respondenterna inte ser eventuell bostadsbrist som något större problem.

15 procent av de svarandena har angett att bostadsbristen medfört att man inte kunnat rekrytera enligt önskemål. Problemet upplevs som störst i Stockholm och Göteborg där 18 procent av företagen upplever detta som problematiskt. Även om 15 procent inte låter mycket så innebär det att 45 000 mindre företag runtom i landet inte kan rekrytera enligt önskemål på grund av utmaningar på bostadsmarknaden. I förlängningen blir det väldigt kostsamt i form av ett tillväxthinder och minskad konkurrenskraft för svenskt näringsliv.

God tillgång på bankfinansiering
Tvärtemot vad man kan tro så verkar tillgången på kapital vara god och relativt få företag i årets rapport upplever tillgången på bankfinansiering som något större problem.

- Många gånger läser man rapporter om att banker skulle vara onödigt restriktiva. Vi kan inte se att svenska småföretag upplever detta som ett större problem. En majoritet av företagen har inte varit hos banken det senaste året för att ansöka om lån. Strax under tio procent av företagen har fått låneansökan nekad det senaste året, säger Magnus Eriksson.

Av de förhållandevis få företag som ändå vänder sig till banken för finansiering är det dubbelt så många som får igenom ansökan än de som får avslag.

Lågt förtroende för sittande regering kvarstår
Det låga förtroendet för Löfvens regering kvarstår men ser ut att förbättras något jämfört med föregående år. Regeringen har brottats med låga förtroendesiffror sedan valvinsten för två år sedan.

- Regeringen verkar ha vänt en negativ trend då benägenheten att ge högt betyg ökat väsentligt i årets rapport jämfört med förra upplagan. Samtidigt minskar andelen småföretag som ger sittande regering ett lågt betyg. Men förbättringen sker från väldigt låga nivåer och det är inte smickrande att över 70 procent ger sittande regering ett lågt eller mycket lågt betyg, säger Magnus Eriksson.

Betyget till regeringen förbättras med ungefär tio procentenheter jämfört med föregående år. Skattehöjningar som gör det dyrare att anställa och diskussioner om eventuellt vinsttak inom välfärden är några förklaringar bakom det låga betyget.

Digitalisering – det nya svarta
De senaste tio årens teknikutveckling har varit händelserika för ett antal branscher. Film- och musikindustrin har genomgått en förändring från grunden och fler branscher står på tur. Fintech spås på sikt göra samma sak med bank- och finansindustrin. Årets upplaga av Företagarens Vardag visar att småföretagens digitaliseringsgrad ökar och närmare hälften av småföretagen anger också att digitaliseringen kommer påverka företagets affärsmodell i hög utsträckning.

- Utvecklingen går allt fortare och det är tydligt att vissa känner viss stress över att inte hänga med för att hålla sig konkurrenskraftiga. Det är viktigt att inte underskatta den här utvecklingen som kommer påverka flertalet branscher. Inte desto mindre är det fortfarande en betydande andel av småföretagen som anger en lägre digitaliseringsgrad, säger Magnus Eriksson.

Digitaliseringskommissionen i Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Småföretagens önskelista 2016
Vilka är då de viktigaste förändringarna för ett företagande i Sverige framöver? Utifrån svaren på denna fråga har vi sammanställt en önskelista över de mest angelägna förändringarna man gärna ser i det lokala näringslivet.

Småföretagens önskelista 2016

  1. Enklare regler, högst upp på företagens önskelista hamnar “enklare regelverk”. Nästan nio av tio (85 procent) företag i landet rankar detta som “viktigt” eller “mycket viktigt”. 
  2. Lägre skatt, för företagen i Sverige är lägre skatt är en hjärtefråga, ungefär 8 av 10 vill se förändringar på skatteområdet (81 procent).  
  3. Ökat samarbete med samhällsaktörer, även ett “ökat samarbete mellan företag och samhällets aktörer” kvalar in på topplistan över de mest angelägna frågorna för småföretag (79 procent).
  4. Ökat samarbete mellan företag, 70 procent av de svarande uppger att det är “viktigt” eller “mycket viktigt” att företag förbättrar samarbetet. Jämfört med föregående år har denna fråga prioriterats tydligt högre, från 62 procent i förra årets undersökning.
  5. Fler kvinnliga företagare, bland företagen verkar det nu finnas en medvetenhet om vikten av ett diversifierat näringsliv och en tydlig majoritet, 66 procent, anser att detta är ”viktigt” eller ”mycket viktigt”. 

Om rapporten
Svarsunderlaget för består av 1000 svar från företag med 2-50 anställda. Urvalet är representativt, slumpmässigt genererat med en felmarginal på +/- 2,5-3,2 procentenheter. Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Novus via telefonintervjuer under perioden 15 augusti och 1 september 2016 med en deltagarfrekvens på 29 procent.Den fullständiga rapporten kan laddas ner på www.pwc.se.

För mer information kontakta:
Magnus Eriksson, ansvarig för små- och medelstora företag, PwC
Tel: 0709-29 11 25, e-post: magnus.eriksson@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt, PwC Sverige
Tel: 0768-36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar: