Landets småföretag i rekryteringstagen

Småföretag i Sverige ser ut att ha vind i seglen och nästan vartannat företag (48 procent) uppger att de kommer rekrytera det närmaste året. Störst rekryteringsbehov finner vi bland de lite större småföretagen med 21-50 anställda. I denna grupp svarade hela 65 procent att de planerar att rekrytera inom de kommande 12 månaderna.

Detta är några av resultaten i PwC:s återkommande företagarrapport som offentliggörs i dag.

Fortsatt rekryteringsbehov
Landets småföretagare ser fortsatt positivt på konjunkturen och vår rapport visar att landets småföretag både har rekryterat det gångna året och att de ska fortsätta rekrytera kommande tolv månader.

-
Det är oerhört viktigt för Sverige att landets småföretag mår bra och får nödvändiga förutsättningar för att kunna vara framgångsrika. Det är avgörande för att kunna skapa tillväxt och nödvändiga arbetstillfällen. Det låga ränteläget, en svag krona samt relativt stark efterfrågan ger för tillfället gynnsamma förhållanden, säger Magnus Eriksson, ansvarig för små- och medelstora företag på PwC.

Även högre vilja att expandera

En högre rekryteringsvilja innebär också en ökad expansionsvilja. I årets upplaga av “Företagarens vardag” anger över hälften av företagen (53 procent) att man planerar expansion de kommande tolv månaderna. Jämfört med föregående år är det en ökning med sex procentenheter.
Högst expansionstakt återfinns främst i Stockholmsregionen följt av Småland.

-
I årets rapport visar flertalet regioner upp avsevärt högre expansionssiffror jämfört med förra året. Företag i Stockholm som uppger att de planerar expansion ökar med tio procentenheter medan Småland ökar med hela tjugo procentenheter. Även om en femtedel av företagen säger att arbetskraften är dyr så säger hälften av bolagen att de inte ser några “allvarliga hinder som hindrar dem från rekryteringar”, säger Magnus Eriksson.

Främst kommer företagen expandera den egna verksamheten snarare än exempelvis förvärv. Tio procent av företagen uppger att expansion kommer ske via ökad e-handel.

Regeringen får bottenbetyg
Småföretagen är tydliga när de får sätta betyg på den sittande regeringen och deras arbete med småföretagarfrågor. En överväldigande majoritet, 8 av 10 småföretag, ger regeringen antingen lägsta eller nästa lägsta betyg i vår undersökning.

-
Förtroendemätningar för den sittande regeringen har duggat tätt den senaste tiden och dessvärre kan vi konstatera att regeringen inte kunnat tillfredsställa högt ställda krav från landets småföretagare. Trots att företagen faktiskt har medvind och att man har konjunkturen någorlunda på sin sida så är landets småföretag missnöjda och endast en procent av företagen ger regeringen högsta betyg i arbetet med småföretagarfrågor, säger Magnus Eriksson.

Mest kritiska är företag i Småland där fler än 7 av 10 ger regeringen lägsta möjliga betyg på en femgradig skala.

Företagen är mindre missnöjda med sina kommunalpolitiker men inte heller här råder det någon tvekan om vad småföretagen anser om hanteringen av småföretagarfrågor. Närmare hälften av företagen (46 procent) ger kommunalpolitikerna lägsta eller näst lägsta betyg och en tredjedel av företagen (31 procent) svarar “varken lågt eller högt betyg”.

Utsatthet mot ekonomisk brottslighet minskar
När det gäller exponering mot ekonomisk brottslighet följer man inte den sjunkande trenden i riket och situationen i Falun och Borlänge ser dessvärre ut att förvärras. Företag som blivit utsatta för ekonomisk brottslighet ser till och med ut att öka jämfört med föregående år.

Resultatet för Falun och Borlänge ligger några procentenheter över förra årets resultat, 19 procent jämfört med 16 procent föregående år, och en handfull procentenheter över rikssnittet på 14 procent.

Positiva vardagssignaler
Flertalet frågor som rör en småföretagares vardag och hälsa visa på förbättrade resultat jämfört med föregående år. Även om många säger sig vilja arbeta mindre för att i högre utsträckning hinna med familjen så förbättras resultaten både här i andra frågor som i hög utsträckning påverkar individens hälsotillstånd.

-
Vi ser signaler som kan tyda på att företagare kanske prioriterat sin familj och hälsa något högre jämfört med föregående år. Vi kan notera att fler känner att de hinner med familjen och att sömn inte påverkas lika negativt av stress, säger Magnus Eriksson.

Småföretagens önskelista 2015
Vilka är då de viktigaste förändringarna för ett företagande i Sverige framöver? Utifrån svaren på denna fråga har vi sammanställt en önskelista över de mest angelägna förändringarna man gärna ser i det lokala näringslivet.

- Enligt vår rapport kan vi se en handfull frågor som småföretag anser vara mer angelägna än andra. På fjärde och femte plats återfinns två önskemål som är värda att lyfta upp lite extra. Här finner vi nämligen en önskan om “fler kvinnliga företagare” samt “fler personer med utländsk bakgrund som företagare”. Det är två förändringar som jag tror skulle berika sektorn extra, säger Magnus Eriksson.

Småföretagens önskelista

  1. Enklare regler, högst upp på företagens önskelista hamnar “enklare regelverk”. Nästan nio av tio (85 procent) företag i landet rankar detta som “viktigt” eller “mycket viktigt”.
  2. Lägre skatt, för företagen i Sverige är lägre skatt är en hjärtefråga, ungefär 8 av 10 vill se förändringar på skatteområdet (79 procent).
  3. Ökat samarbete med samhällsaktörer, även ett “ökat samarbete mellan företag och samhällets aktörer” kvalar in på topplistan över de mest angelägna frågorna för småföretag (75 procent).
  4. Fler kvinnliga företagare, antalet kvinnliga respondenter i årets riksrapport är något färre än föregående år och utgör cirka 15 procent av det totala svarsunderlaget. Bland företagen verkar finnas en medvetenhet och i Falun och Borlänge anser 6 av 10 att detta är “viktigt” eller “mycket viktigt”.
  5. Fler företagare med utländsk bakgrund, över hälften (52 procent) av de svarande uppger att det är “viktigt” eller “mycket viktigt” att man får in “fler personer med utländsk bakgrund som företagare”. Jämfört med föregående år har denna fråga fått avsevärt högre prioritet, från 43 procent i förra årets undersökning.

     
Om rapporten
Svarsunderlaget för består av 500 svar från företag med 2-50 anställda. Urvalet är representativt, slumpmässigt genererat och felmarginalen beräknas vara +/- 2-4 procentenheter.

Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Novus via telefonintervjuer under perioden 20 maj och 6 juni 2015 med en svarsfrekvens på 40 procent.

Den fullständiga rapporten kan laddas ner på www.pwc.com

För mer information kontakta:
Magnus Eriksson, ansvarig för små- och medelstora företag, PwC
Tel: 0709-29 11 25, e-post: magnus.eriksson@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt, PwC Sverige
Tel: 0768-36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Pwc