Majoriteten av svenska storbolag utsatta för ekonomisk brottslighet

Den ekonomiska brottsligheten fortsätter att slå hårt mot många företag. 60 procent av storbolagen har utsatts för ekobrott under de senaste två åren och svenska företag är eftersatta när det gäller metoder för att förebygga och upptäcka ekonomisk brottslighet. Ofta är ekobrottslingen en medelålders man i chefsposition inom den egna organisationen. Det visar en ny internationell rapport från PricewaterhouseCoopers.

I undersökningen ”Economic Crime Survey” har 5400 ledande befattningshavare inom näringslivet frågats ut om ekonomisk brottslighet i den egna organisationen. Undersökningen visar att andelen rapporterade brott ligger på en fortsatt hög nivå. Drygt 60 procent av de företag som har fler än 5000 anställda anger att de har råkat ut för ekobrott under de senaste två åren. De drabbade företagen i undersökningen har sammanlagt förlorat minst 30 miljarder kr, vilket i snitt innebär ca 20 miljoner kr per bolag. Då är de indirekta skadorna som ger långsiktigt negativa effekter för de drabbade företagen inte inräknade.

Undersökningen visar även att svenska företag är eftersatta när det gäller förebyggande och upptäckande av brott. I alltför hög grad förlitar sig de svenska företagen till uppförandekoder och policies.
- Svenska företag är underrepresenterade när det gäller samtliga former av mer kvalificerade kontroller. Detta är oroande då undersökningen klart och tydligt visar att risken för oegentligheter minskar med en kombination av omfattande etikprogram och effektiva kontrollfunktioner, säger Ulf Sandlund, ansvarig för Forensic inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Undersökningen har också profilerat den typiske gärningsmannen. Förövaren är en medelålders man 31-50 år, som är anställd i det drabbade företaget. Bland de interna gärningsmännen står mellanchefer eller personer som ingår i företagsledningen för mer än hälften av de interna brotten och för en fjärdedel av samtliga rapporterade brott.

I undersökningen framkommer även att en femtedel av de svenska företagen har bristfälliga eller obefintliga åtgärdsprogram för att hantera företagets sargade förtroende vid ekobrott.
- Dessa brister finns i alla typer av företag, och tyvärr också i alltför många börsnoterade företag. Signalen är tydlig. Investerare och styrelser bör inse vikten av proaktivitet samt att ställa högre och tydligare krav på företagen och dess ledningar, kommenterar Ulf Sandlund.

Economic Crime Survey baseras på intervjuer med ledande befattningshavare i 5400 större företag från sammanlagt 40 länder. Undersökningen har genomförts i samarbete med TNS-Enid och Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg.

Prenumerera

Dokument & länkar