Marknadsriskpremien på nya rekordnivåer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden fortsätter att stiga till nya rekordnivåer. Det visar PwC:s årliga undersökning bland svenska aktörer på finansmarknaden som presenteras i dag. Studien visar också att respondenterna har en positiv tro på Stockholmsbörsens utveckling under året. 

Årets studie visar att marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden, eller kompensationen utöver den riskfria räntan för att köpa aktier, fortsätter att stiga. Det är en marginell ökning på 0,2 procentenheter från fjolåret, från 5,8 till 6,0 procent, men fortsatt den högsta nivå som har uppmätts sedan undersökningen startade för sexton år sedan.

Nivån låg under en lång period innan finanskrisen 2008 kring 4,5 procent. Efter att ha stigit upp till 5,4 procent under 2009 föll den tillbaka till den lägre nivån även 2010 och 2011. De senaste två åren har dock riskpremien ökat markant.

Den nu väsentligt högre riskpremien förklaras av de stora osäkerheter som finns kring den globala makroekonomiska utvecklingen och särskilt av obalanserna i EU-området. Det har resulterat i historiskt låga räntenivåer för att försöka stimulera ekonomierna men osäkerheten påverkar fortsatt riskviljan hos investerare negativt, vilket kommer till uttryck i den högre riskpremien, kommenterar Peter Lundblad, partner inom Corporate Finance vid PwC.

Undersökningen visar att alla grupper av respondenter har reviderat sin syn på marknadsriskpremien, men det är fondförvaltare och framförallt riskkapitalister som reviderat sin uppfattning mest. Företrädare för riskkapitalbolagen redovisar en höjning från 5,2 till 6,6 procent för 2013.

Till följd av den högre riskpremien ökar även det samlade avkastningskravet för aktieplaceringar. I år ligger det bland investerarna på 7,9 procent jämfört med 7,8 procent förra året. Här är det återigen riskkapitalister som utmärker sig som kategori i undersökningen genom att öka avkastningskravet från 7,8 till 8,6 procent.

Nästan 75 procent av respondenterna anger att de använder tillägg till riskpremien för små bolag. Årets studie visar att samtliga storleksrelaterade tillägg justerats ner med 0,2 procentenheter i år jämfört med 2012.

Att de storleksrelaterade riskpremietilläggen minskar något är ett uttryck för placerarnas ökade intresse för aktieplaceringar i mindre bolag. Vi har också sett en relativt sett större ökning av Small Cap Index på aktiemarknaden under det senaste året än för det generella aktiemarknadsindexet, kommenterar Peter Lundblad.

Förutom en beräkning av marknadsriskpremien har årets studie även tagit tempen på respondenternas uppfattning om Stockholmsbörsens förväntade utveckling under året. Här är bilden tydligt positiv, cirka tre fjärdedelar, 78 procent, av respondenterna uppger en börsutveckling om tio procent eller mer.

Om undersökningen
PwC genomför sedan 1998 den årliga studien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studien genomförs som en enkätundersökning riktad till aktörer på den svenska kapitalmarknaden. Årets studie genomfördes under februari/mars 2013 och omfattar svar från 36 respondenter tillhörande någon av kategorierna förvaltare, riskkapitalbolag, fondkommissionärer eller rådgivare inom Corporate Finance.

Riskpremien är den kompensation, utöver den riskfria räntan som kan erhållas på statsobligationer, som investerare kräver vid placeringar i svenska aktier. Riskpremien är en väsentlig parameter vid värdering och prissättning av företag.

Läs mer om studien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden på: http://www.pwc.se/sv/publikationer/riskpremiestudien-2013.jhtml

För ytterligare information kontakta:

Peter Lundblad, partner inom Corporate Finance vid PwC, tel: 0709-29 30 77, e-post: peter.lundblad@se.pwc.com

Jenny Huselius, pressansvarig PwC, tel: 0702-00 91 39, e-post: jenny.huselius@se.pwc.com

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 180 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar