Minskat förtroende för offentliga upphandligar inom byggsektorn

Fyra av tio svenska bygg- och anläggningsföretag anser att systemet för offentliga upphandlingar fungerar dåligt och att prisfaktorn fått för stor betydelse, vilket leder till bristande kvalitet och sämre konkurrens. Risk för korruption och andra oegentligheter är fortsatt hög men få vidtar åtgärder för att minska riskerna. Så många som 90 procent känner inte till eller har begränsad kännedom om den svenska mutlagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2012.

Det visar årets Entreprenadbarometer, där 100 ekonomichefer i byggsektorn intervjuats om branschens utmaningar, som presenteras i dag.

Förtroendet för offentliga upphandlingar minskar och ytterst få av de tillfrågade företagen anser att det svenska systemet fungerar mycket bra. Hela 45 procent anser att byråkratin i anbudsförfarandet måste minska och 50 procent efterfrågar tydligare anbudsunderlag.

- Processen upplevs som komplicerad och kostsam och i vissa fall avstår aktörer från att delta och lämna anbud, vilket de offentliga beställarna borde ta på stort allvar, säger Marie Liebich, ansvarig för Entreprenadbranschen inom PwC.

Kartellbildning, informationsläckage, mutor, svågerpolitik, tveksamma förmåner och uppgjorda kontrakt lyfts fram i undersökningen som aktuella risker. Många byggföretag har dessutom verksamheter i högriskländer där korruptionen är utbredd. Trots att 58 procent uppger att de har etiska policys och riktlinjer gör 73 procent ingen kartläggning av risker för korruption och oegentligheter i branschen. Endast 25 procent uppger att de utbildar medarbetare i den här typen av frågor.

- Vi ser att kompetensen kring de etiska aspekterna är väldigt låg och ska man komma runt problematiken måste den trenden vända. Är man illa förberedd blir hanteringen av riskerna ineffektiv och antar onödiga proportioner vilket kan få förödande konsekvenser för bolaget, kommenterar Marie Liebich och fortsätter;

- Företagen upplever uppenbart att riskerna ökar samtidigt som de varken sätter sig in i vilket stöd lagstiftningen ger eller rustar sin organisation för att möta den utveckligen. Ett exempel är den låga kännedomen om den nya mutlagstiftningen som bland annat är tänkt att skydda företagen när det gäller korruption vid offentliga upphandlingar.

Trots att 50 procent använder sig av utländska underentreprenörer har förtroendet för hur dessa bolag sköter anställningsvillkor och skatter minskat sedan 2011. Över 40 procent av bolagen har idag lågt förtroende för utländska entreprenörers skatt- och avgiftshantering vilket kan jämföras med dryga 20 procent 2011. Drygt 60 procent menar att arbets- och anställningsvillkoren inte är desamma i de utländska bemanningsföretagen som för de egna anställda vid byggprojekt i Sverige.

-För den svenska huvudentreprenören kan det innebära stora varumärkesrisker att inte genomlysa sina underleverantörer och bemanningsföretag och få bättre kontroll över hur de följer lagar och regler i Sverige och i hemlandet, avslutar Marie Liebich.

Om undersökningen

Entreprenadbarometern 2013 baseras på 100 telefonintervjuer med ekonomichefer på svenska bygg- och anläggningsföretag med mer än 20 anställda. Undersökningen genomfördes under november-december 2012 och är en uppföljning av Entreprenadbarometern 2011. Syftet med sammanställningen är att kartlägga branschens inställning till offentliga upphandlingar, oegentligheter och korruption, kompetensförsörjning, hållbarhet och bostadsbyggande.

Ladda ner rapporten här: http://pwcprd-wip.pwcinternal.com/sv_SE/se/pressrum/minskat-fortroende-for-offentliga-upphandlingar-inom-byggsektorn-11feb2013.jhtml?linktransform=no

För mer information kontakta:

Marie Liebich, ansvarig för Entreprenadbranschen inom PwC

Tel 0709 29 28 77, e-post: marie.liebich@se.pwc.com

Jenny Huselius, pressansvarig PwC
Tel 0702 00 91 39, e-post: jenny.huselius@se.pwc.com

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 180 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar