Nytt ramverk för helhetssyn på bolagsrapportering snart verklighet

Arbetet med ett nytt globalt ramverk som ska utveckla bolagsrapporteringen når ett viktigt delmål. IIRC (International Integrated Reporting Council), som är en internationell sammanslutning av företrädare för investerare, företag, myndigheter, lagstiftare och revisionsbranschen, har den 16 april lämnat ett förslag till nytt ramverk som nu går på remiss. Ramverket väntas träda i kraft i december 2013.

– Syftet med ramverket är att skapa en mer allomfattande syn på bolagsrapportering, med fokus på hur bolagen skapar värde och där integrerat tänkande ska öka förtroendet för bolagsrapportering. Ramverket kommer att uppmana bolagen att presentera mer sammanhållen information om hur strategi, vision och affärsmodeller underbygger ledningens beslut som fattas, allt för att öka rapporteringens användbarhet och dess förtroende hos till exempel investerare. På så sätt skapas konkurrensfördelar för de bolag som väljer att tillämpa ramverket, berättar Bo Lagerström, partner och ansvarig för Integrated Reporting vid PwCe.

Att ett nytt ramverk kan innebära många fördelar slås fast i undersökningar som PwC har tagit fram.

När PwC lät undersöka hur investerares syn påverkas av utformningen av ett företags rapportering, så rekommenderade 80 procent av investerarna "sälj" när företagen inte lämnade kvantifierad icke-finansiell information. Däremot rekommenderade en klar majoritet av investerarna "köp" när företagen presenterade mer integrerad information.

En annan studie över FTSE 350-företag i Storbritannien, visar att majoriteten (77 procent) har rapportering med koppling till affärsmodeller, men bara 8 av 100 länkar affärsmodellerna med strategier, risker och andra områden som är viktiga för att förstå bolagens värdeskapande. I Europa är det något färre (54 procent) som refererar till sina affärsmodeller, men bara vart fjärde företag lyfter fram sambandet mellan affärsmodell och de strategiska beslut som har tagits.

Under utvecklingsprocessen har IIRC:s ramverk testats genom ett pilotprogram, där 85 företag och 50 investerare runt om i världen har deltagit. Resultaten från pilotprogrammet ger ytterligare belägg för att integrerad rapportering ger fördelar både för organisationen och för dess intressenter. Efter att synpunkter inkommit från den nu påbörjade remissrundan, väntas förslaget landa i ett publicerat ramverk under december 2013.

– Det blir allt tydligare att företag som ger en mer sammanhängande bild av sin verksamhet och hur de skapar värde förbättrar sina möjligheter till kapital och resurser. De företag som är bäst på att informera och förklara de beslut som tagits och dess konsekvenser har också långt bättre möjligheter att utveckla lönsamma strategier och affärsmodeller. Integrerad rapportering blir i slutändan en förtroendefråga. Information som inte ger en mer fullständig bild av resultat och framtida möjligheter kan underminera förtroendet för bolaget. Allmänheten, investerare, lagstiftare och politiker kommer också att fortsätta sätta tryck på företag med krav på att kommunicera mer relevant information och via effektiva kanaler, säger Bo Lagerström.

– Integrerad rapportering kan bidra till finansiell stabilitet. De företag som synliggör sin verksamhet på ett trovärdigt och väl strukturerat sätt värderas högre av investerare. Många globala företag och institutionella investerare är nu involverade i IIRC: s arbete med att färdigställa och etablera ramverket. Vår förhoppning är att företag, investerare och andra aktörer som värdesätter information som kan visa på hållbarhet i affärsmodeller nu bidrar med sina synpunkter på förslaget, avslutar Bo Lagerström.

För mer information kontakta:
Bo Lagerström, partner och ansvarig för Integrated Reporting, PwC
Tel: 0709- 29 30 41, e-post: bo.lagerstroem@se.pwc.com

Martin Askman, presschef, PwC
Tel 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 180 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar