PwC i Davos: globala företagsledare mer optimistiska trots ökad ovisshet

Andelen internationella företagsledare som ser optimistiskt på det närmaste året är fler idag jämfört med ett år sedan och förtroendet för tillväxten ser ut att vända uppåt efter några år av pessimism. Optimismen syns även hos svenska företagsledare som de senaste åren upplevt en högkonjunktur. Samtidigt ökar oron för ökad populism, polarisering samt globaliseringens baksidor i form av ökande klassklyftor. 

Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har fört med sig många fördelar uppger företagsledare världen över i PwC:s årliga CEO Survey. En kraftigt ökad handel och närmare relationer mellan länder har bidragit till en ökad tillväxt och produktivitet, en höjd levnadsstandard, minskad ojämlikhet mellan länder och lyft nästan en miljard människor ur extrem fattigdom. Men i snart tio år har företagsledare samtidigt yttrat en oro för en mer splittrad värld med bland annat ökande klyftor. Sett till de senaste årens världshändelser och utveckling kan vi konstatera att företagsledare i stor utsträckning blivit sannspådda.

- Globalt kan vi se exempel på offentligt missnöje över förlorade arbetstillfällen, stagnerande inkomster och i vissa industriländer ökar klassklyftor när de istället borde minska. Tillsammans med stigande arbetslöshet, politiska spänningar och ökande populism har det bidragit till ökad instabilitet och polarisering på olika håll i världen. Det gäller på båda sidor Atlanten, säger Peter Nyllinge, vd på PwC i Sverige.

Globaliseringen driver inte längre tillväxten i samma utsträckning den en gång gjort. Fokus har i stället skiftat mot den allmänna opinionen - och dess betydande inverkan på nationell politik - som i värsta fall får en inbromsande effekt på tillväxten. Många företagsledare har de senaste åren även börjat ifrågasätta om globaliseringen lyckats minska gapet mellan fattiga och rika eller om den haft någon positiv inverkan på frågan om klimatförändringen. Dessutom anger sex av tio (58 procent) att det blivit svårare att balansera globaliseringen med en växande protektionistisk trend.

- Växande missnöje bland allmänheten riskerar att undergräva förtroendet för näringslivet och på sikt utgör det ett allvarligt hot mot tillväxten. För en företagsledare räcker det inte med att lotsa företaget rätt i förtroendefrågor. I dag måste man ha en närmare relation med kunder, anställda och allmänheten. Man måste också ha en grundlig förståelse för ett eventuellt missnöje för att kunna övertyga samhället om fördelarna med ett starkt och inkluderande näringsliv, säger Peter Nyllinge.

Spirande optimism trots flera osäkerhetsfaktorer
Trots bekymmer över en osäker ekonomisk tillväxt, geopolitisk ovisshet, ökad regleringsiver och svårigheten att få tag på rätt kompetens så är många vd:ar förvånansvärt optimistiska. I kontrast till förra årets upplaga, då läget var närmast det omvända, kan vi nu se att förtroendet för tillväxten i den egna verksamheten stiger i nästan varenda större ekonomi. Indien, Brasilien (där förtroendesiffrorna mer än fördubblats), Australien och Storbritannien är några länder som ligger i topp. Förtroendet ökar tydligt även i Kina och USA.

- Trots ett tumultartat 2016 ser det ut som om att företagsledarnas förtroende för ekonomin är på väg upp om än sakta och från låga nivåer. Vi är fortfarande en bra bit ifrån nivåerna innan finanskrisen men vi ser tydliga tecken på optimism över hela linjen. Det gäller även USA och Storbritannien där förtroendesiffrorna förbättrats trots oväntade valresultat i presidentvalet och i samband med Brexit, säger Peter Nyllinge.

När företagsledare i dag letar efter tillväxt så har saker och ting förändrats. Länder som Indien och Brasilien har under lång tid betraktats som viktiga tillväxtmarknader men de har på senare år tappat i betydelse. Frånvaron av kontinuitet och valutafluktuationer har bidragit till att företagsledare i dag tittar på en större mix av länder när de letar efter tillväxt. Årets undersökning visar exempelvis att USA, Tyskland och Storbritannien har fått högre prioritet medan investeringsviljan i Brasilien, Indien, Ryssland och Argentina har minskat jämfört med för tre år sedan.

Utbredd oro för eurozonens framtid
Förra året röstade Storbritannien om utträde ur EU och i USA tog Donald Trump hem presidentvalet. Under 2017 väntar val i Tyskland, Frankrike och Holland. Det innebär med all säkerhet fortsatt politisk ovisshet och världens finansmarknader har tagit höjd för ytterligare överraskningar. Det kan inte uteslutas att Marine Le Pen blir Frankrikes nästa president eller att Angela Merkel inte får sitta kvar vid makten i Tyskland.

- 2016 var ett händelserikt år med Brexit och valet i USA som två tydliga minnesmärken. Innevarande år bjuder på val i Tyskland, Frankrike och Holland och många befarar en fortsatt geopolitisk oro. Tyvärr får jag ge pessimisterna rätt och den närmaste tiden kommer att präglas av fortsatt politisk ovisshet. Eurosamarbetet är starkt och har ett brett stöd men negativa valresultat i några av Eurozonens största medlemsländer kan mycket väl utgöra ett hot mot ett fortsatt europeiskt samarbete, säger Peter Nyllinge.

Denna ovisshet kan vi tydligt spåra i årets upplaga av CEO Survey där sju av tio (74 procent) uttrycker oro för fortsatt ”geopolitisk ovisshet”. Sex av tio globala företagsledare (56 procent) anger att de är oroade för Eurozonens framtid. Bland företagsledare i Västeuropa är denna oro ännu mer utbredd och nästan åtta av tio (76 procent) är oroliga för Eurozonens framtid.

Tron på det egna företaget ökar
Bland globala företagsledare är cirka fyra av tio (38 procent) ”mycket säkra” på det egna företagets tillväxtmöjligheter det kommande året och resultatet är något bättre jämfört med föregående år. Efter en period av sjunkande siffror ser det ut som om det globala näringslivet kan ha nått botten och kanske kan det här vara början på en uppåtgående trend.

Även svenska företagsledare visar upp ett bättre självförtroende. Nästan hälften (47 procent) är ”mycket säkra” på det egna företagets tillväxtutsikter de närmaste tolv månaderna. Det är en förbättring med över tio procentenheter jämfört med förra årets rapport.

I jakten på fortsatt tillväxt och lönsamhet anger fyra av tio företagsledare (41 procent) fortsatta planer på förvärv eller samgåenden det närmaste året.

Teknologi och förtroende
Teknisk utveckling är numera oskiljbart från kärnverksamheten och har ett direkt samband med ett företags konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Nästan en fjärdedel av företagsledarna (23 procent) tror att den tekniska utvecklingen kommer att helt forma om konkurrensen i den egna branschen de närmaste fem åren.

Digitaliseringen och teknologiska framsteg har bidragit till ett mer dynamiskt förhållande mellan företag och kunder som lett till enorma fördelar för båda parter. Samtidigt säger nästan sju av tio (69 procent) att det blivit svårare att behålla kundernas förtroende.

För tjugo år sedan stod förtroenderisker inte särskilt högt upp på agendan. I år uppger 58 procent av företagsledarna att bristen på förtroende för näringslivet kan hämma tillväxten. Efter ett antal globalt uppmärksammade incidenter är det inte förvånande att företagsledare identifierar cyberhot, dataintegritet och IT-avbrott som de tre största tekniska hoten mot ett företags förtroende.

- Företagsledare anser att det blivit väsentligt svårare att behålla omvärldens förtroende i samband med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen. Och allmänhetens förtroende är en förutsättning för att näringslivet ska kunna prestera långsiktigt hållbara resultat, säger Peter Nyllinge.

Hälften tror att antalet anställda kommer att öka
Oron över svårigheten att få tag på rätt kompetens har mer än fördubblats på 20 år (från 31 procent år 1998 till 77 procent år 2017) och personalfrågan är en av de tre främsta affärsmässiga prioriteringarna för företagsledarna. Över hälften av respondenterna (52 procent) räknar med att öka antalet anställda under de kommande tolv månaderna medan 16 procent uppger att personalstyrkan kommer att minska. Av de som kommer att minska antalet anställda uppger en majoritet att de arbetstillfällen som försvinner i stor utsträckning kommer att ersättas av tekniska lösningar och en ökad automatisering.

Över hälften av respondenterna (52 procent) undersöker hur människor och maskiner kan arbeta tillsammans.

Men den snabba tekniska utvecklingen är ett bekymmer för 70 procent av tillfrågade företagsledarna. Kreativitet, innovation, ledarskap och emotionell intelligens identifieras som de mest värdefulla färdigheterna men de är också de svåraste för företagsledare att rekrytera.

Nyckeltal i urval

  • På global nivå har andelen optimistiska företagsledare som tror på en förbättrad global tillväxt ökat något till 29 procent jämfört med förra årets mätning, upp med två procentenheter. Samtidigt har andelen pessimister som tror på en försämrad global tillväxt minskat till 17 procent, från 23 procent föregående år.
  • Bland svenska företagsledare har andelen optimister minskat tydligt med över tio procentenheter de senaste tolv månaderna (från relativt hög nivå). I årets rapport anger 18 procent på förbättrad global tillväxt jämfört med 33 procent för ett år sedan. Glädjande nog backar även andelen pessimistiska företagsledare bland svenska bolag, om än marginellt (från 19 till 17 procent). Det betyder att andelen svenska företagsledare som tror på en oförändrad global ekonomisk tillväxt ökar tydligt från 47 till 66 procent. Det är en ökning med hela 19 procentenheter.
  • När det gäller det egna företagets tillväxt verkar självförtroendet på topp bland svenska företagsledare. I årets rapport kan vi notera en tydlig ökning bland de som är ”mycket” säkra på det egna företagets tillväxt och andelen optimister ökar från 36 till 47 procent jämfört med föregående år. Även internationella företagsledare har blivit något mer optimistiska men ökningen är mer blygsam (från 35 till 38 procent).
  • Brexit har under 2016 skapat ordentligt med rubriker och det syns tydligt i årets rapport att det är stor fråga bland företagsledare. I Västeuropa är hela 76 procent ”oroade” eller ”mycket oroade” för eurozonens framtid. Även bland svenska företagsledare är oron påtaglig och 79 procent uttrycker samma oro som sina kollegor ute i Europa. Denna oro är inte lika utbredd på andra sidan Atlanten och här det något fler än hälften som oroas över samarbetet mellan euroländerna.
  • Den högsta nivån för tillväxtförväntningarna (närmaste tolv månaderna) noterades 2007 då 52 procent av vd:s svarade att de var ”mycket säkra”. Lägsta nivån som noterats är från 2009, då var endast 21 procent av vd:s ”mycket säkra” på tillväxt i ekonomin.
Mycket säkra” på det egna företagets intäktstillväxt
2017 2016
Indien 71% 64 %
Brasilien 57% 24 %
Rumänien 52 % 50 %
Spanien 50 % 54 %
Sverige 47 % 38 %
Australien 43 % 35 %
Storbritannien 41 % 33 %
Argentina 40 % 42 %
USA 39 % 33 %
Danmark 39 % 30 %
Mexiko 38 % 46 %
Globalt 38 % 35 %
Kanada 38 % 31 %
Italien 38 % 20 %
Norden 37 % 31 %
Kina 35 % 24 %
Schweitz 34 % 16 %
Sydafrika 33 % 37 %
Tyskland 31 % 28 %
Ryssland 31 % 26 %
Hong Kong 27 % ***
Japan 14 % 28 %
Venezuela 13 % ***

Om undersökningen:
För tjugonde året i rad har PwC frågat företagsledare världen över om deras syn på ekonomin, det egna företagets möjligheter och andra strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

PwC:s undersökning CEO Survey genomförs årligen och årets upplaga är den tjugonde i ordningen. Resultaten baseras på cirka 1379 enkätsvar och personliga intervjuer med företagsledare i 79 länder. Undersökningen ägde rum under fjärde kvartalet 2016.

För mer information kontakta:
Peter Nyllinge, vd PwC Sverige
Tel: 0709-29 30 60, e-post: peter.nyllinge@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC
Tel: 0768-36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar: