Värdeskapande rapportering recept för framgång

Sedan 2005 delar PwC ut pris för Bästa bolagsstyrningsrapportering med syfte att lyfta fram goda exempel på värdeskapande rapportering. Förstapriset går i år till Volvokoncernen där juryn är speciellt imponerade av hur Volvo tagit ett helhetsgrepp och förmedlar bolagets ambitioner att skapa värde för sina olika intressenter.

– Volvokoncernens kärnvärden är kvalitet, säkerhet och omsorg för miljön. För fortsatt framgång är det av stor betydelse att vi med hjälp av en sund bolagsstyrning kan skapa en förtroendeingivande relation till samtliga våra intressegrupper, inte enbart aktieägarna, säger Olof Persson, Volvos vd och koncernchef.

Sverige håller hög klass
Svensk bolagsstyrning håller en hög kvalitet i en internationell jämförelse och vi kan konstatera att industriföretagen flyttar fram positionerna inom detta område. Sammantaget ser vi en samanhållen rapportering med mål, strategi, hållbarhetsfrågor, socialt ansvar och risker kopplade till den operativa verksamheten.

– God bolagsstyrning är bra för affärerna och gynnar värdeutvecklingen! Utvecklingen är tydlig - den samlade rapporteringen har utvecklats till att bli en alltmer integrerad information som beaktar de olika intressenternas perspektiv och speglar utvecklingen av svensk bolagsstyrning, säger Katja Severin Danielsson, partner och specialist på bolagsstyrning, PwC.

Fortsatt fokus på etiska riktlinjer
Liksom föregående år har 2013 präglats av ekonomisk oro och politisk osäkerhet. Företagsledare och styrelsemedlemmar har haft fortsatt svårt att skaffa sig en tillräcklig förståelse för ett affärsklimat som ständigt ökar i komplexitet. Samtidigt blir kraven från till exempel aktieägare, stater, intresseorganisationer, media och allmänhet allt tuffare.

– Etiska riktlinjer har det senaste året fått allt större fokus och hållbarhets frågor har oftare tagit plats i ledningsgruppen med direkt rapporteringsansvar till VD. Det är en tydlig respons på de krav som ställs från olika intressegrupper som vill veta vilka uppförandekoder som ett bolag har på plats och hur de lever upp till dessa, säger Eva Blom, partner och specialist på bolagsstyrning, PwC.

Motivering
Juryns bedömning är att Volvokoncernen tagit ett helhetsgrepp på sin rapportering och på ett mycket bra sätt förmedlar bolagets ambitioner att skapa värde för sina olika intressenter. Volvokoncernen beskriver lättbegripligt hur arbete med hållbart och ansvarsfullt företagande bidrar till långsiktig framgång och aktieägarvärde. Speciellt imponerande är beskrivningen av hur strategi, affärsmodell och kärnvärden hänger ihop. Visionen att bli världsledande inom hållbara transportlösningar är väl kopplad till rapporteringens struktur och innehåll. Därmed lyckas Volvokoncernen sätta in verksamheten i en vidare kontext.

Om jury och tävlingen
Årets jury bestod av Sussi Kvart, Lars-Erik Forsgårdh, Meg Tivéus och Sophie Nachemson-Ekwall. Tävlingen bygger på en övergripande genomgång av företagens samlade rapportering och lyfter fram de bästa exemplen som kan främja utvecklingen av bra bolagsstyrningsrapportering i Sverige. Ta del av Bästa bolagsstyrningsrapportering PwC-tävlan 2012 på pwc.se.

För mer information:
Eva Blom, partner, PwC
Tel: 0709-29 33 88, e-post: eva.blom@se.pwc.com

Katja Severin Danielsson, partner, PwC
Tel: 0709-29 34 25, e-post: katja.severin.danielsson@se.pwc.com

Martin Askman, presschef, PwC
Tel: 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar