KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Pyrosequencing AB (publ), org. nr. 556539-3138, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 december 2003, kl. 17.00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Norrmalmstorg 4 i Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall a) dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 november 2003 och b) dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 28 november 2003, före kl. 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax 018-59 19 22, per telefon 018-56 59 00 eller via e-post: deltagare@pyrosequencing.com. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 21 november 2003. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Förslag till beslut om ändring av § 1 i bolagsordningen. 8. Stämmans avslutande. Ändring av bolagsordningen (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolaget ändrar firma till Biotage AB och att bolagsstämman i anledning därav beslutar att §1 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse (ändringar i kursiv text) § 1 § 1 Bolagets firma skall vara Pyrosequencing AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagets firma skall vara Biotage AB. Bolaget är publikt (publ). Uppsala i november 2003 Pyrosequencing AB (publ) Styrelsen Pyrosequencing påskyndar upptäckten och utvecklingen av nya läkemedel och kunskap om arvsmassans betydelse genom att tillhandahålla kompletta system för läkemedelskemisk forskning och tillämpad genetisk analys. Genom samgåendet med Personal Chemistry har företaget ytterligare stärkt sin kundbas. Denna består av såväl kommersiella som akademiska kunder, däribland världens 20 största läkemedelsföretag och ansedda forskningsinstitut som National Institutes of Health och US Centers for Disease Control and Prevention i USA och Karolinska Institutet i Stockholm. Pyrosequencing har sitt huvudkontor i Uppsala och har även verksamhet i Boston, USA, Cambridge, Storbritannien och Konstanz, Tyskland. Efter förvärvet av Biotage kommer företaget att ha ca 275 anställda. Proforma omsatte den nya koncernen 427 MSEK under 2002. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT20010/wkr0005.pdf

Dokument & länkar