Pyrosequencing AB redovisar resultatet för tredje kvartalet 2001

Pyrosequencing AB redovisar resultatet för tredje kvartalet 2001 - Stora framgångar för molekylärdiagnostik - Uppsala den 24 oktober 2001 -- Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) presenter idag delårsrapporten för tredje kvartalet 2001. I sin kommentar till rapporten säger Erik Walldén, VD och koncernchef för Pyrosequencing: "Vi är nöjda med framgångarna under kvartalet. Vi har sålt ytterligare produkter baserade på vår teknologi Pyrosequencing och vår affärsenhet för molekylärdiagnostik har utvecklats starkt. Vi behåller vår marknadsledande ställning med den mest använda teknologin för snabb tillämpad genetisk analys. Utöver 120 PSQ 96 System som vi sålt runt om i världen har vi även sålt flera system för hög processkapacitet. Vår teknologi når ökande acceptans inom området molekylärdiagnostik. På bara några månader har vi etablerat fem forskningssamarbeten med ledande medicinska institutioner, i syfte att ta fram diagnostiska test och utveckla patent baserade på teknologin Pyrosequencingtm. Vi räknar med att kunna tillkännage ytterligare sådana samarbeten under de kommande månaderna. Skyddet för vår teknologiska kärnplattform har ökat ytterligare genom två beviljade amerikanska patent under kvartalet. När vi ser fram mot fjärde kvartalet är vi övertygade om att Pyrosequencing kommer att förbli ledande på marknaden när det gäller att tillhandahålla verktyg för tillämpad genetisk analys. Vi är lika övertygade om att Pyrosequencing kan erbjuda marknaden för molekylärdiagnostik en bättre och mer lättanvänd teknologi för utveckling av snabba och noggranna test." Tredje kvartalet 2001 i sammandrag: - 17 beställningar bokfördes som intäkter, 12 är nya beställningar av PSQ96 System, 4 var ännu inte levererade per den 30 september 2001. - Två system för hög processkapacitet med 384 mikrobrunnar levererade till Stanford Genome Technology Center och till Oxagen. Det senare systemet är redan i drift. - Tre nya forskningssamarbeten etablerade för utveckling av snabba test inom molekylärdiagnostik och framtagning av närliggande patent. - Ett heltäckande globalt försäljningsnätverk har byggts upp med nya distributörer i Asien-Stillahavsområdet. - Två patent godkända i USA rörande teknologin Pyrosequencing. Sammandrag av det ekonomiska resultatet (siffrorna avser miljoner, utom värden per aktie) Niomånadersperioden till 30 sep Tredje kvartalet 2001 2001 2000 2001 2001 2000 USD** SEK SEK USD** SEK SEK 26,5 Nettoförsäljning 6,6 70,7 20,4 2,5 10,9 Bruttovinst 4,7 50,1 16,5 1,6 17,6 9,2 Bruttovinstmarginal 70,8 70,8 80,5 66,2 66,2 86,3 , % Rörelseresultat -11,0 -117,7 -73,9 -3,2 -34,2 -21,1 Resultat efter -8,5 -90,6 -59,6 -2,6 -28,2 -8,1 finansiella poster Nettoresultat -7,8 -83,7 -59,6 -2,4 -25,4 -8,1 Nettoförlust per -0,23 -2,41 -2,37 -0,07 -0,73 -0,32 aktie Nettoförlust per aktie efter -0,19 -2,05 -1,89 -0,06 -0,62 -0,26 full utspädning 2001 2000 Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 34 769 200 25 187 400 Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 48 875 400 31 590 400 efter full utspädning Utestående stamaktier per den 30 sep 34 770 100 34 767 400 Per den 30 sep Per den 31 dec 2000 2001 USD** SEK USD** SEK Kassa och kortfristiga 7,4 79,0 36,4 389,6 placeringar* Värdepapper som långfristiga 57,6 615,9 42,8 457,1 placeringar* Övriga tillgångar 18,1 192,7 10,0 106,8 Summa tillgångar 83,1 887,6 89,2 953,5 Eget kapital 78,5 838,9 84,4 902,4 Skulder i rörelsen 4,6 48,7 4,8 51,1 Summa eget kapital och 83,1 887,6 89,2 953,5 skulder *Totalt, kassa samt kort- och långfristiga placeringar = 694,9 MSEK **Nominell omräkningskurs: SEK 10,6871 = USD 1,00 Ekonomisk ställning För tredje kvartalet 2001 redovisar bolaget intäkter på 26,5 MSEK, jämfört med 10,7 MSEK för motsvarande period 2000. Ökningen av omsättningen utgörs av försäljning av PSQ 96 System, systemet PTPtm för hög processkapacitet samt förbrukningsvaror. Försäljningen av förbrukningsvaror mätt som andel av intäkterna ökade till 25,7 procent, jämfört med 25,2 procent under andra kvartalet. Bolaget bokförde intäkter för 17 instrument under tredje kvartalet 2001, jämfört med 11 instrument under samma period föregående år. Fyra beställda instrument hade ännu inte levererats vid kvartalsskiftet. Pyrosequencing fick under tredje kvartalet också två nya beställningar på sitt system PTP för hög processkapacitet. I motsats till försäljningen för PSQ 96 System sträcker sig normalt installationer av systemet PTP över flera redovisningsperioder. Därför redovisas intäkterna för systemet PTP i proportion till graden av nedlagda kostnader, s k successiv vinstavräkning. Intresset för teknologier som ger möjlighet till SNP- och sekvensanalyser är fortfarande starkt, särskilt för Pyrosequencings produkter. Den ekonomiska osäkerheten har förstärkts av den senaste tidens händelser och det står klart att vissa beslut om investeringar i biovetenskapen skjuts upp. Detta gäller hela sektorn. Dessa uppskjutna inköp har direkt påverkat antalet beställningar under tredje kvartalet, särskilt i USA. Det bör noteras att några av dessa uppskjutna inköp redan har hävts och order erhållits. Med tanke på den stora betydelsen av genetisk information för en rad olika vetenskapliga satsningar och de beprövade fördelarna med teknologin Pyrosequencing gör företaget fortfarande en positiv bedömning av utsikterna till långsiktig utveckling och tillväxt. Bruttovinstmarginalen för tredje kvartalet 2001 var 66,2%, vilket är en minskning jämfört med andra kvartalets marginal på 75,0%. Minskningen av marginalen avspeglar försäljningen av en laboratorierobot från tredje part, från lager och utan vinst för företaget. Detta beslut togs för att underlätta en snabb installation av ett system PTP. Detta var en engångshändelse. I framtiden förväntar sig inte Pyrosequencing några intäkter från laboratorierobotar i samband med installationer av PTP. Rörelsekostnaderna uppgick till 51,7 MSEK för tredje kvartalet 2001 och till 167,8 MSEK för årets första nio månader, jämfört med 30,3 MSEK respektive 90,4 MSEK för motsvarande perioder 2000. Ökningen av rörelsekostnaderna hänför sig i första hand till betydande utgifter för att utveckla företagets globala organisation för försäljning och marknadsföring, samt kostnader för forskning och utveckling, med betydande investeringar i företagets affärsenhet för molekylärdiagnostik. Företaget förväntar sig att dessa utgifter under innevarande år kommer att gynnsamt påverka det framtida rörelseresultat på lång sikt. Rörelseomkostnaderna minskade till 52,0 MSEK under tredje kvartalet från 63,1 MSEK under andra kvartalet 2001. Kostnadsminskningen beror på gynnsamma valutakurseffekter samt på lägre kostnader för administration och marknadsföring. Pyrosequencing redovisade en nettoförlust på 25,4 MSEK eller 0,73 SEK per aktie för tredje kvartalet 2001 och en nettoförlust på 83,7 MSEK (2,41 SEK) för årets första nio månader. Dessa resultat skall jämföras med en nettoförlust på 8,3 MSEK (0,32 SEK per aktie) respektive 59,6 SEK (2,37 SEK per aktie) för motsvarande perioder 2000. Den viktigaste orsaken till det försämrade resultatet 2001 har varit ovannämnda ökning av rörelsekostnaderna. De ökade rörelsekostnaderna har delvis kompenserats av ökad avkastning på företagets innehav av värdepapper. Per den 30 september gick värdet av likvida medel, kortfristiga placeringar och högvärdiga värdepapper, inklusive värdepapper med mer än tolv månaders löptid, till totalt 694,9 MSEK, jämfört med 846,7 MSEK per den 31 december 2000. Pyrosequencing har inga låneskulder. Marknadsföring och försäljning Pyrosequencing initierade insatallationen av två högkapacietetssystem för SNP-analys (PTPtm) hos två välrenomerade kunder. Stanford Genome Technology Center, under ledning av den aktade genetikern Ron Davis, är ett av de genomcentra som arbetar under National Institutes of Health (NIH). Under tredje kvartalet uttökade Centret sin kapacitet för gentypning baserat på teknologin Pyrosequencing genom att köpa ett 384 mikrobrunnars system PTPtm för hög processkapacitet, för att därigenom accelerera sin genetiska forskning. Det brittiska genteknikföretaget Oxagen Ltd beslutade också att öka sin kapacitet för genotypning och förstärka sin satsning på teknologin Pyrosequencing. Utgående från sina goda erfarenheter av PSQ 96 System köpte Oxagen ett skräddarsytt system PTP för att möta behovet av allt högre volymer av genetisk analys. Båda dessa beställningar av systemet PTP kom från kunder som redan använde PSQ 96 System, vilket visar hur användare snabbt övertygas av värdet av teknologins förmåga att leverera pålitliga resultat med en kostnadseffektiv, skalbar och lättanvänd plattform. PTP, företagets system for SNP (Single Nucleotide Polymorphism) analys med hög processkapacitet bygger på 384 mikrobrunnar och samma patenterade teknologi Pyrosequencing. Utöver programvara och reagenssatser ingår i PTP också robotbaserad provberedning från tredje part, för automatisering och kostnadseffektivitet och som möjliggör upp till 100 000 SNP-analyser per dygn. Pyrosequencing har nu sålt över 120 system för tillämpad genetisk analys och är fortfarande ledande på marknaden för system med medelhög processkapacitet. Bland kunder som köpt system från Pyrosequencing under tredje kvartalet kan nämnas The Wellcome Trust Center for Moecular Mechanisms in Disease, Cambridge, England; Children's Hospital, Pittsburg, USA, University of Texas, Houston, USA. Vidare utsågs en ny försäljningschef för Europa, Mats Bergström, som kom till Pyrosequencing från Applied Biosystems (ingår i Applera/Perkin-Elmer). Han har tidigare innehaft höga befattningar inom säljorganisationerna hos Pharmacia LKB Biotechnology AB och Beckman Instruments AB. Företaget har fullbordat uppbyggnaden av sitt globala nätverk för försäljning och support genom att etablera nya distributörsavtal för Asien/Stillahavsområdet, omfattande länderna Australien, Nya Zeeland, Singapore och Malaysia, Korea, Taiwan, Kina samt Hong Kong. Pyrosequencing har sedan tidigare ett distributörsavtal i Japan med Sumitomo och har en egen försäljningsorganisation på de viktiga marknaderna i USA och Europa. "Vi ökar hela tiden vår försäljningsförmåga och under detta kvartal har vi inte bara tillsatt en stark och mycket erfaren chef för försäljningen i Europa utan också förbättrat vår förmåga att tränga ut på ett stort antal nya marknader genom nya distributionsavtal", säger Mårten Winge, Vice President, World Wide Marketing, Sales and Support. "Dessa satsningar kommer att vara till nytta för försäljningen under fjärde kvartalet, som traditionellt svarar för stora försäljningsvolymer i vår bransch." Tidiga kundreaktioner på företagets nya programvara Primer Design är mycket positiva. Användarna är nöjda med att kunna optimera sina SNP- analyser med hjälp av Pyrosequencings bekväma och säkra web-baserade program för experimentell vägledning. Detta kundstöd finns också tillgängligt på CD för lokal användning. Många kunder rapporterar också att programvaran gör det lättare att mer effektivt utveckla egna analyser. Det tar betydligt kortare tid att genomföra försöken och få fram resultat. Forskning och utveckling Antalet olika tillämpningar av teknologin Pyrosequencing fortsätter att öka. Företagets forskningssatsning fokuseras på att öka de olika kundkategoriernas möjligheter att dra fördel av den unika kemi som Pyrosequencings teknologin har. Forskarna utvärderar olika teknologier som gör det möjligt att utnyttja teknologin Pyrosequencing i mikrofabricerade strukurer och utvecklar nya metoder för att utvidga användningsområdet för bolagets teknologi. Forskningsgruppen utvärderar också möjligheter att förbättra standardmetoderna för provupparbetning, med målet att öka användningsområdet värdet av bolagets produkter. Betydande ansträngningar görs för att utveckla programvara som kan öka prestanda hos bolagets sekvenseringsteknologi. Målet är att ta fram ett gemensamt användargränssnitt för alla plattformar från Pyrosequencing. Nya moduler av programvaran från Pyrosequencing hjälper användare lägga upp försök och att snabbt och korrekt tolka försöksresultaten. Under de närmaste månaderna räknar gruppen med att kunna låta utvalda kunder prova beta-versioner av den förstärkta programvaran. Under tredje kvartalet har två patent beviljats i USA rörande metoder för DNA-sekvensering utgående från detektering i realtid av pyrofosfat respektive förbättringar av det kemiska grundsystemet för den nya teknologi för genetisk analys som Pyrosequencing utvecklat. Dessa patent kompletterar och förstärker företagets befintliga breda skydd för sekvensering genom syntes, som är en automatisk metod för bestämning av bassekvenserna i DNA eller RNA. Molekylärdiagnostik Tredje kvartalet präglades av stark tillväxt inom Pyrosequencings affärsenhet för molekylärdiagnostik. Utöver avtalet med Children's Hospital of Philadelphia gällande hörselskador, som tillkännagavs under andra kvartalet, har företaget under det tredje kvartalet etablerat tre nya avtal om forskningssamarbete med ledande institutioner. Målet för dessa samarbeten är att utveckla nya och snabbare molekylärdiagnostiska test, baserade på teknologin Pyrosequencing. Nya samarbetspartners är univeritetet i Genève, gällande Downs syndrom, Uppsala Universitet, gällande bestämning av bakteriestammar och resistens, samt det skotska referenslaboratoriet för meningokocker och pneumokocker, gällande karakterisering av infektiösa bakterier. Utöver testning för ärftliga sjukdomar har händelserna den senaste tiden understrukit behovet av nya, snabba, DNA-baserade metoder för identifiering och karakterisering av infektiösa bakterier, exempelvis jordbakterien B. anthracis (anthrax). Analyser har utvecklats och förstudier har genomförts inom bolaget. Detta har också varit den centrala delen i företagets avtal med professor Lars Engstrand vid Uppsala Universitet. Nyligen har diskussioner inletts med flera andra välrenommerade kliniska forskare och organisationer, gällande användning av teknologin Pyrosequencing för att ta fram molekylärdiagnostiska test och närliggande patent gällande infektionssjukdomar, ärftliga sjukdomar och farmakogenomik. Vi förväntar oss att dessa diskussioner under fjärde kvartalet och därefter kommer att resultera i liknande avtal om samarbete. "Teknologin Pyrosequencing har en noggrannhet, robusthet och smidighet som gör den till en mycket tilltalande plattform för utveckling av diagnostiska test", kommenterar Jerry Williamson, Vice President och chef för affärsenheten för molekylärdiagnostik."Våra samarbetsavtal bevisar att teknologin tilldrar sig mycket stort intresse hos ledande kliniska forskare som arbetar med att ta fram bättre diagnostik. Dessa avtal om forskningssamarbete är ett utmärkt sätt för oss att utveckla nya tillämpningar inom rutinmässig klinisk diagnostik och är en kompletterande väg att utvidga vår patentportfölj." Personal Per den 30 september 2001 var det totala antalet anställda i Pyrosequencing AB inklusive dotterbolag 134, jämfört med 77 per den 30 september 2000 och 86 per den 31 december 2000. Denna delårsrapport har inte granskats av företagets revisorer. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb, tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencingtm, en lättanvänd teknik för DNA-sekvensering. Pyrosequencing är ledande på marknaden för tillämpad genomik och har sålt över 100 system till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Pyrosequencingtm är en teknologi som är brett tillämpbar för analys av SNPs (single nucleotide polymorphisms), liksom för identifiering och kvantifiering av korta DNA-sekvenser vid typning av bakterier och virus. Bolagets affärsenhet för molekylär diagnostik etablerar samarbeten med ledande branschföreträdare för att identifiera nya produktmöjligheter inom områdena sjukdomsdiagnostik, prognostisk diagnostik och farmakogenomik. Företagets produkter omfattar det bänkbaserade PSQtm96 System och systemet PTPtm med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, the National Institutes of Health (NIH) i USA, the Harvard Center for Cancer Prevention, Karolinska Institutet, Biogen, Oxagen Ltd. och DuPont Agriculture. Företagets web-adress är www.pyrosequencing.com FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Pyrosequencing AB Erik Walldén Theresa McNeely, Sr. Director VD och koncernchef Investor and Public Relations erik.wallden@pyrosequencing.com theresa.mcneely@pyrosequencing.com Tel: 070 - 326 98 70 Tel: +1 877 797 6767 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01000/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01000/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar