DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004 - Omsättningen under första halvåret 2004 uppgick till 401,1 (282,7) mkr, vilket är en ökning med 42 procent. - Rörelseresultatet uppgick till 161,2 (457,0) mkr. Rensat för jämförelsestörande poster uppgick det till 11,6 (-5,2) mkr. - Försäljningen under det andra kvartalet ökade med 57 procent till 221,4 (141,4) mkr. Rörelseresultatet under denna period uppgick till 163,7 (-21,3) mkr. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 14,1 (-9,9) mkr andra kvartalet. - Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 167,4 (463,9), samt 163,6 (-12,5) mkr för andra kvartalet. - Vinst per aktie uppgick till 6,75 (18,69) kr. - Nytt avtal tecknat med Medicis vilket kan generera minst 80 mUSD. Avtalet avser RESTYLANE SubQ i USA och Kanada. - Q-Med har erhållit en betalning på 19,4 mUSD från det tidigare RESTYLANE-avtalet med Medicis. - Preliminära data från studien med DUROLANE på knäled erhållna. - Stämningsansökan angående påstått patentintrång har ingivits av Inamed. För frågor hänvisas till: VD, Bengt Ågerup Telefon: 070-974 90 25. Finansdirektör, Erika Kjellberg Eriksson Telefon: 070-974 90 20. Vid upprättandet av delårsrapporten har RR 20 följts. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen har använts vid upprättandet av delårsrapporten. Tillämpningen av RR 29 Ersättningar till anställda, som trätt i kraft fr.o.m. den 1 januari 2004, medför inga förändringar avseende värdering och rubricering. Inga ytterligare skillnader mellan nuvarande redovisningsprinciper och IFRS har identifierats än de som angavs i årsredovisningen för 2003. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. NASHA, DUROLANE, ZUIDEX, IMPLACER, DEFLUX samt alla produktnamn inom RESTYLANE-familjen är varumärken som tillhör Q-Med. Kommande rapporter: Delårsrapport januari-september 2004 28 oktober Bokslutskommuniké 2004 februari 2005 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/22/20040722BIT20180/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar