DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2007

• Koncernens intäkter från varuförsäljning och royalty uppgick under perioden till 981,7 (972,2) MSEK.

• Tillväxten inom produktområde Estetik var 18 procent och intäkterna uppgick till 800,4 (680,3) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 381,2 (259,2) MSEK och rörelsemarginalen var 39 (29) procent.

• Resultatet efter skatt uppgick till 329,1 (186,7) MSEK.

• Vinst per aktie efter full utspädning var 3,31 (1,88) SEK.

• I september erhöll Q-Med försäljningstillstånd för MACROLANETM VRF i Europa.

juli – september
• Koncernens intäkter från varuförsäljning och royalty uppgick under tredje kvartalet till 316,7 (286,0) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 63,0 (46,3) MSEK.

• Resultatet efter skatt uppgick till 45,1 (35,3) MSEK under tredje kvartalet.

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Prenumerera

Dokument & länkar