Niomånadersrapport Januari - September 2001

NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 · Q-Meds starka tillväxt fortsätter. Under perioden ökade omsättningen med 66 procent till 257,5 (155,3) mkr. · Rörelseresultatet för jämförbara enheter (exklusive Ixion) uppgick till 35,7 (23,7) mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 13,9 (15,3) procent. · Fortsatt stark resultatökning 80,2 (46,9) mkr inom Estetik, rörelsemarginalen blev 31,9 (30,6) procent. · Q-Med fick sin första produkt godkänd i USA - DEFLUX för behandling av vesikoureteral reflux (VUR) hos barn. · [REMOVED GRAPHICS]Försäljningstillväxten har mattats efter terrordåden i New York. Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid- NASHA (Icke-Animalisk Stabiliserad Hyaluronsyra). Verksamheten är koncentrerad till områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling. Produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor. DUROLANE för behandling av knäleds-artros, är godkänd i Europa sedan maj 2001. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn. ZUIDEX för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor beräknas finnas tillgänglig i Europa i början av 2002. Tillsammans med dotterbolaget Ixion Biotechnology, Inc. genomför Q-Med forskning inom cellterapi för diabetes. Q-Med koncernen har idag drygt 230 medarbetare, varav 170 vid företagets huvudkontor i Uppsala, 20 vid Ixion och övriga vid helägda utländska försäljningsbolag. Q-Med aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. INTÄKTER Q-Med ökade sin försäljning med 66 procent under de första nio månaderna 2001, till 257,5 (155,3) mkr. Tredje kvartalet uppgick omsättningen till 83,5 (47,8) mkr, en ökning med 75 procent. Omräknat till rullande 12- månader, det vill säga perioden oktober 2000 till september 2001, uppgick omsättningen till 339,4 (195,6) mkr, en ökning med 74 procent. Valutakursfluktuationer har påverkat försäljningen för de första nio månaderna positivt med cirka 15 mkr, jämfört med samma period föregående år. På grund av säsongssvängningar inom området Estetik är Q-Meds försäljning historiskt sett svagast under tredje kvartalet. Nettoomsättning per geografiskt område jan - sept juli - jan - okt - sept dec sept (mkr) 2001 2000 +/- 2001 2000 +/- 2000 2000/20 % % 01 Norden 11,0 8,9 +24 3,4 3,0 +13 11,9 14,0 Övriga Europa 136,3 88,7 +54 43,6 26,0 +68 128,4 176,0 Nord- och 46,1 33,8 +36 13,2 13,3 -1 52,3 64,6 Sydamerika Övriga världen 64,1 23,9 +168 23,3 5,5 +324 44,6 84,8 Summa 257,5 155,3 +66 83,5 47,8 +75 237,2 339,4 Estetik · Försäljningen uppgick till 251,6 (153,1) mkr, en ökning med 64 procent. · Rörelseresultat 80,2 mkr och 31,9 (30,6) procent rörelsemarginal. · Alla aktier i italienska distributören Nuova ICT förvärvade. Nettoomsättning och rörelseresultat Estetik Rörelseresultatet för Estetik uppgick till 80,2 (46,9) mkr vilket för de första nio månaderna 2001 ger en rörelsemarginal om 31,9 (30,6) procent. jan - sept juli - jan - okt - sept dec sept (mkr) 2001 2000 +/- 2001 2000 +/- 2000 2000/01 % % Nettoomsättni 251,6 153,1 +64 81,1 47,2 +72 233,8 332,3 ng Rörelseresult 80,2 46,9 +71 21,3 14,0 +52 82,4 115,7 at Rörelsemargin 31,9 30,6 26,3 29,7 35,2 34,8 al, % Försäljningsutvecklingen inom Estetik var forsatt stark. Omsättningen ökade med 64 procent jämfört med samma period 2000, upp till 251,6 (153,1) mkr. Tillväxten har varit kraftigast i Asien (ingår i Övriga världen) där framför allt utvecklingen i Japan och Sydkorea är mycket positiv. Ökningen beror på att Q-Meds produkter fortsätter att vinna marknadsandelar och att efterfrågan ökar på befintliga marknader, samt att etablering skett på nya marknader. Ytterligare distributörer har under tredje kvartalet tillkommit i Israel, Nederländerna, Tjeckien och Thailand. Q-Meds produkter för ansiktsestetik säljs för närvarande i 54 länder. I september förvärvades samtliga aktier i den italienska distributören Nuova ICT. Företaget har sedan slutet av 1996 fungerat som exklusiv distributör av Q-Meds ansiktsestetiska produkter i Italien och har som sådan varit mycket framgångsrik. Genom förvärvet av Nuova ICT med cirka 45 personer engagerade på heltid får Q-Med en ännu starkare närvaro på en av de viktigaste marknaderna. Utöver de strategiska skälen till förvärvet kommer Nuova ICT tillföra Q-Med drygt 30 mkr i omsättning per år för de hud-och peelingprodukter som bolaget säljer på licens. Köpeskillingen för Nuova ICT uppgår till 5,2 miljoner Euro vartill skall adderas tilläggsköpeskillingar om maximalt 1,8 miljoner Euro. Tilläggsköpeskillingarna är avhängiga Nuova ICTs finansiella resultat under tre år (2001, 2002 och 2003). Den jämförande kliniska studie mellan RESTYLANE och konkurrerande ZYPLAST (Inamed) som pågår i USA fortgår enligt plan. Rekrytering av de 130 patienter som ingår i studien avslutades i juli månad. Resultaten från studien kommer att ligga som grund för den ansökan om registrering i USA som beräknas lämnas in första halvåret 2002. Ortopedi · Uppbyggnad av försäljningsnätet i Europa påbörjad. · Introduktion av Durolane på den tyska marknaden påbörjad. Nettoomsättning och rörelseresultat Ortopedi Stora resurser läggs ned på affärsområdet Ortopedi för introduktion av DUROLANE på marknaden. jan - sept juli - jan - okt- sept dec sept (mkr) 2001 2000 +/- % 2001 2000 +/- % 2000 2000/ 2001 Nettoomsättni 0,0 0,3 - 0,0 0,0 - 0,3 0,0 ng Rörelseresult -19,5 -8,5 -129 -7,9 -2,4 -229 -16,1 -27,1 at Försäljningsgodkännande av DUROLANE i Europa, så kallad CE-märkning, erhölls i maj 2001. Arbetet med att introducera DUROLANE i Europa har nu påbörjats via Q- Meds dotterbolag. Parallellt för Q-Med diskussioner med potentiella partners för distributionen av DUROLANE i Europa, Japan och USA. Målet är att ha en partner klar i USA under 2001. Världsmarknaden för injicerbara hyaluronsyraprodukter inom detta område uppskattas idag till cirka 6 miljarder kr, där USA är den snabbast växande marknaden. Den viktigaste marknaden i Europa är Tyskland, där det finns en utbredd tradition att behandla knäledsatros med hyaluronsyrabaserade produkter. DUROLANE presenterades för tyska läkare i Berlin på en ortopedkongress i oktober varvid produkten möttes av ett stort intresse från deltagarna. Den effektstudie som pågår i USA, Kanada och Sverige där DUROLANE jämförs med placebo (koksaltinjektion) fortgår enligt plan. Rekrytering av de drygt 340 patienterna avslutades i juli och uppföjningstiden är 6 månader. Resultaten från studien kommer bland annat att ligga till grund för Q-Meds ansökan om registrering av produkten i USA, vilken beräknas kunna inlämnas under första halvåret 2002. Uro-Gynekologi · DEFLUX godkänt av amerikanska kontrollmyndigheten FDA (Food and Drug Administration). · Långtidsdata om DEFLUX publicerade i "Journal of Urology". · Försäljningen uppgick till 5,9 (1,9) mkr. Nettoomsättning och rörelseresultat Uro-Gynekologi Stora satsningar görs inom affärsområdet Uro-Gynekologi för att introducera DEFLUX samt att utveckla ZUIDEX (för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor), som ännu ej kommersialiserats. jan - sept juli - jan - okt- sept dec sept (mkr) 2001 2000 +/- 2001 2000 +/- 2000 2000/01 % % Nettoomsättni 5,9 1,9 211 2,4 0,5 380 3,1 7,1 ng Rörelseresult -20,4 -11,6 -76 -6,7 -4,3 -56 -19,1 -27,9 at Den 25 september blev DEFLUX, som första produkt i sitt slag, godkänd av amerikanska kontrollmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) i USA för behandling av vesikoureteral reflux (VUR, reflux) hos barn. Reflux innebär att barnet saknar den ventilfunktion som hindrar urin från att rinna tillbaka från urinblåsan upp mot njurarna. Tillståndet kan leda till obotliga njurskador om det inte behandlas. Graden av VUR klassificeras från I - V, där I är den mildaste och V den allvarligaste. DEFLUX har nu blivit godkänd för behandling av reflux grad II-IV i USA. På den amerikanska marknaden finns för närvarande inga konkurrerande produkter, dvs Q-Med är först ut på den amerikanska marknaden med en substans för endoskopisk VUR behandling. De andra alternativen som står till buds är mångårig antibiotika-behandling eller omfattande operation. Q-Med uppskattar att världsmarknaden är värd cirka 400 mkr per år, baserat på att cirka 1 procent av alla barn föds med reflux och 0,5 procent behöver behandling. DEFLUX säljs på befintliga marknader genom egna dotterbolag och lokala distributörer. Försäljning och marknadsföring i USA kommer att ske med egna resurser i helägt dotterbolag. En specialiserad firma tar dock hand om den fysiska distributionen i hela landet. På Akademiska sjukhuset i Uppsala har en studie genomförts på 220 barn för att mäta långtidseffekt samt säkerhet av DEFLUX. Data visar att DEFLUX i nästan 70% av fallen botar patienten och att ytterligare 10% blir kraftigt förbättrade. Dessa studieresultat har publicerats i volym 166 november 2001 av den amerikanska tidskriften "Journal of Urology". Cellterapi och Inkapsling · Ny strategi för djurstudier men med bibehållen tidsplan för kliniska studier. · Bidrag för oxalat-forskning om USD 1,3 miljoner erhållet. Nettoomsättning och rörelseresultat Cellterapi och Inkapsling Affärsområdet Cellterapi och Inkapsling består huvudsakligen av verksamheten inom Ixion Biotechnology. jan - sept juli - sept jan - okt- dec sept (mkr) 2001 2000 +/- % 2001 2000 +/- 2000 2000/01 % Rörelseresult -27,6 -7,7 -258 -10,2 -6,0 -70 -13,6 -33,6 at De studier som påbörjats inom dotterbolaget Ixion Biotechnology med insulinproducerande cellöar på djur har omarbetats. Då den valda gruppen av försöksdjur inte lämpade sig för studien tittar man nu på alternativa lösningar. Djurstudien kommer att ligga till grund för de kliniska studier som enligt plan kommer att starta under år 2002. Arbetet hos Ixion inkluderar också utvärdering av NASHA som skydd för cellerna. För fortsatt forskning inom Ixions andra stora verksamhetsområde, oxalat, tilldelades företaget ytterligare forskningsbidrag om USD 0,8 miljoner i oktober av National Institutes for Health (NIH). Den senaste gången Ixion mottog bidrag var i juni, då företaget erhöll USD 0,5 miljoner. Ett överskott av oxalat hos människor kan leda till till exempel njursten eller förvärra det livshotande tillståndet primär hyperoxaluri, som är en ovanlig metabolisk sjukdom där patienten ofta avlider i tidig ålder. KOSTNADER OCH RESULTAT · Bruttomarginalen blev 89 (89) procent. · Stora investeringar gjordes i forskning och utveckling, 89,3 (39,7) mkr. · Rörelseresultatet uppgick till 12,7 (19,1) mkr. Ixions andel var -22,9 (-4,6) mkr. Q-Meds bruttomarginal uppgick under de första nio månaderna 2001 till 89 (89) procent. Fortsatt internationell expansion samt satsning på de nya affärsområdena Uro-Gynekologi och Ortopedi har gett ökade försäljningskostnader jämfört med samma period förra året. Samtliga dotterbolag förutom Ixion är försäljningsbolag. Kostnaderna för forskning och utveckling steg med 125 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 35 (26) procent av nettoomsättningen. För tredje kvartalet var ökningen 122 procent eller 42 (33) procent av nettoomsättningen. Forsknings- och utvecklingskostnaderna i Ixion uppgick för perioden till 25,3 (5,6) mkr, varav 9,4 (5,6) mkr under kvartal tre. Exklusive Ixions kostnader ökade forsknings- och utvecklingskostnaderna från 22 till 25 procent av omsättningen. Huvuddelen av forskning- och utvecklingskostnaderna består av Q-Meds omfattande kliniska prövningsprogram, framför allt de kliniska studierna för RESTYLANE och DUROLANE. Kostnader för uppskalning och utveckling av tillverkningsprocessen för samtliga produkter har tillkommit jämfört med förgående år. Avskrivningar har belastat resultatet med 8,7 (6,4) mkr, varav 0,6 (0,5) mkr utgör goodwill. Avskrivningarna för tredje kvartalet var 3,1 (2,5) mkr, varav 0,2 (0,1) mkr goodwill. Goodwill-avskrivningen ingår i forskningskostnaderna. Övriga rörelseintäkter och -kostnader består huvudsakligen av valutakurseffekter avseende kundfordringar och leverantörsskulder. Bland övriga rörelseintäkter ingår dessutom erhållna forskningsbidrag inom Ixion om 2,4 (0,9) mkr, varav 0,8 (0,9) mkr hänför sig till tredje kvartalet. Valutafluktuationerna, huvudsakligen stärkt USD och Euro, har medfört en positiv resultateffekt på cirka 9 mkr jämfört med första nio månaderna 2000. Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 12,7 (19,1) mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 4,9 (12,3) procent. Tredje kvartalet var rörelseresultatet -3,5 (1,3) mkr. För jämförbara enheter (exklusive Ixion 2001 och 2000) uppgick rörelseresultatet till 35,7 (23,7), vilket ger en rörelsemarginal på 13,9 (15,3) procent och under kvartal tre var rörelseresultatet 5,2 (6,1) mkr och marginalen 6,1 (12,8) procent. Finansnettot uppgick till 8,8 (7,3) mkr för perioden januari-september, 2,9 (3,3) mkr tredje kvartalet. Den beräknade skattekostnaden uppgick till -5,5 (-3,2) mkr, med en skatteintäkt på 0,0 (-1,3) mkr för tredje kvartalet. Skattekostnaden år 2000 påverkades av förlustavdrag, huvudsakligen i moderbolaget där 15 mkr fanns kvar att utnyttja av det förlustavdrag som uppkom 1999 bestående av kostnader i samband med nyemission och noteringen på Stockholmsbörsen. Netto belastar Ixion resultatet med -7,7 (-2,5) mkr varav -2,4 (-2,5) mkr tredje kvartalet. INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE · Nybyggnationen i Uppsala löper enligt plan. De första nio månaderna investerades 37,8 (15,9) mkr i byggnader, varav 11,6 (4,0) mkr tredje kvartalet. Nybyggnation av kontors- och laboratorielokaler om 11.000 kvm påbörjades i början av året och inflyttning beräknas kunna ske i delar av byggnationen under första halvåret 2002. De nya lokalerna byggs på mark som förvärvades under slutet av 1999 intill den befintliga anläggningen. Fram tills dess att de nya lokalerna är färdigställda har en viss del av Q-Meds personal sin arbetsplats i hyrda kontor i Uppsala. Investeringen i lokalerna beräknas uppgå till cirka 130 mkr. Investeringar i maskiner och inventarier uppgick under perioden till 16,2 mkr, bestående dels av maskiner och utrustning dels av möbler och datorer till nyanställda. Q-Meds kassaflöde från den löpande verksamheten blev 12,0 (18,0) mkr för de första nio månaderna 2001, -8,9 (5,8) mkr för tredje kvartalet. Det totala kassaflödet var negativt i perioden, -49,3 (7,1) mkr och för kvartalet uppgick det till -23,8 (-2,6) mkr. Investeringarna under perioden uppgick totalt till 112,7 mkr, varav 48,9 mkr avser förvärvet av Nuova ICT. Förvärvet av Nuova ICT har delvis finansierats med ett lån om 4,2 miljoner Euro. Vid en jämförelse med föregående års kassaflöde skall påpekas att kassaflödet 2000 har påverkats av att Q-Meds näst största ägare HealthCap under första kvartalet 2000 utnyttjade utestående teckningsoptioner, vilket tillförde Q-Med 28,0 mkr i likvida medel. En förutsättning för ett produkt-godkännande i USA är uppfyllande av den amerikanska kontrollmyndigheten FDA:s kvalitetskrav enligt GMP, Good Manufacturing Practice. För att uppfylla dessa krav har Q-Med investerat i ett nytt kvalitetssytem. Per 30 juni 2001 hade 26,1 mkr investerats och därmed är investeringen slutförd. Av denna summa investerades 10,3 mkr under 2001. FDA inspekterade Q-Meds anläggning i Uppsala i mitten av juni med mycket positivt resultat och inga anmärkningar gavs. Ett försäljningsgodkännande erhölls den 25 september. MODERBOLAGET Nettoomsättningen i moderbolaget Q-Med AB var för de första nio månaderna 195,7 (119,6) mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 35,7 (37,9) mkr. PERSONAL Q-Med fortsätter att anställa nya medarbetare och har hittills under året främst rekryterat inom produktion samt forskning och utveckling. Antalet anställda uppgick den 30 september till 237 (170) personer, varav 172 (125) i Sverige. Per den 30 september tillkom 15 anställda genom förvärvet av Nuova ICT. Vid utgången av 2000 var antalet anställda 197 personer. Under 2001 fortsätter rekryteringarna inom produktion, forskning och utveckling samt påbörjande av en marknadsorganisation i USA. UTSIKTERNA FÖR HELÅRET 2001 Omsättningen 2001 skall väsentligt överstiga den för år 2000. Tidigare under året 2001 har Q-Med inte känt av den rådande lågkonjunkturen, men efter terrordåden i New York den 11 september har dock försäljningstillväxten mattats. Bedömningen är därför att tillväxten i fjärde kvartalet kommer att vara lägre än årets första nio månader. Bruttomarginalen skall fortsätta ligga runt 90 procent. Satsningen på nya produkter och marknader kommer att fortsätta och detta innebär att kostnaderna för främst kliniska prövningar kommer att öka. Även forskningskostnader hänförliga till Ixion kommer att öka. Expansionen sker under fortsatt lönsamhet. Uppsala den 25 oktober 2001 Q-Med AB (publ) Bengt Ågerup Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen har använts vid upprättandet av delårsrapporten. Bolagets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Bokslutskommuniké för 2001 kommer att avlämnas den 8 februari och kvartals- och delårsrapporterna för 2002 rapporteras den 23 april, den 22 augusti och den 24 oktober. För frågor hänvisas till VD Bengt Ågerup, telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 25. Bilaga: Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och nyckeltal för januari-sept 2001. Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Org. nr. 556258- 6882. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. E-mail info@q-med.com. Hemsida: www.q-med.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00640/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00640/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar