Q-Med har erhållit 60 MUSD från Oceana Therapeutics LLC

Den amerikanska konkurrensmyndigheten har inte framfört några invändningar mot försäljningen av Q-Meds amerikanska dotterbolag Q-Med Scandinavia, Inc. till Oceana Therapeutics, LCC. Detta innebär bland annat att Oceana Therapeutics nu har de globala rättigheterna att marknadsföra och sälja produkterna Deflux® och Solesta™ och att Q-Med AB erhållit den första betalningen på 60 MUSD. Oceana har tagit över verksamheten i USA och kommer stegvis ta över resterande marknader under 2009. Den tidigare beskrivna affären mellan Q-Med och Oceana kommer att generera ytterligare en betalning på 15 MUSD när Solesta godkänns i USA. Under förutsättning att vissa försäljningsmål uppnås kan Q-Med erhålla ytterligare delbetalningar på upp till sammanlagt 45 MUSD. Oceana kommer därutöver att betala royalty for licensrättigheterna baserade på nettoförsläljningen av produkterna. Parterna ska dela på framtida kostnader för den kliniska utvecklingen av Solesta i USA. För frågor hänvisas till: Per Langö, Senior Director Corporate Development Telefon: 0733 87 15 21 Alexander Kotsinas, Finansdirektör Telefon: 0735 00 1111

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Prenumerera

Dokument & länkar