BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 - QBNK HOLDING AB (PUBL)

Översikt för koncernen

2017: januari - december

Totala intäkter uppgick till: 22,9 MSEK (17,9)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -1,6 MSEK (-0,9)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -1,7 MSEK (-1,0)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -4,1 MSEK (-3,0)
Resultatet efter skatt uppgick till: -4,5 MSEK (-1,8)


Kvartal 4: oktober - december

Totala intäkter uppgick till: 6,1 MSEK (4,8)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -1,6 MSEK (-0,6)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -1,6 MSEK (-0,6)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2,4 MSEK (-1,1)
Resultatet efter skatt uppgick till: -2,6 MSEK (0,2)

KOMMENTARER I KORTHET

2017: januari - december

Totala intäkterna ökar med 27 % jämfört med föregående år. Vi har haft ett intensivt år med många kundprojekt.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december 2017 uppgår till 1409 TSEK, vilket är en ökning med 21 % jämfört med december 2016.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under året uppgår till 72 %.

Totalt 20 kunder från Exigus-förvärvet har uppgraderat till QBank under året. Ytterligare 25 kunder har valt QBank som leverantör under året.

Nya kunder under året som kan nämnas; Coop Norge, Helsinki Stad, Wallenius Rederi, Wihlborgs, Widex samt Nobelstiftelsen. Vi har förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder.

Kvartal 4: oktober - december

Totala intäkterna ökar med 26 % jämfört med samma period föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december 2017 uppgår till 1 409 TSEK, vilket är en ökning med 57 TSEK under kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 70 %.

VD har ordet

Bolagets styrelse beslutade under november att byta VD för att öka takten avseende implementeringen av vår strategiska plan vilken prioriterar lönsam tillväxt. Våra kunder vill ha innovativa leverantörer med hög produktutvecklingstakt samt långsiktigt god ekonomisk stabilitet.   

Under slutet av året har vi accelererat förändringsarbetet inom samtliga av bolagets tre huvudområden; produktutveckling, produktion (kundimplementationer och kundsupport) samt försäljning. Förbättrade arbetsmetoder inom produktutveckling samt produktion skall leda till bättre effektivitet och ökad kvalitet i vår verksamhet. Vår ambition att bli kompatibla med ISO 27001 (informationssäkerhet) under 2018 löper enligt plan och är i linje med flera av våra större kunders önskemål. Vårt primära geografiska kundfokus på den nordiska marknaden för Digital Asset Management (DAM) kvarstår.

De flesta av de kunder vi fick via förvärvet av Exigus har nu uppgraderat till QBank. Framöver är vårt fokus på organisk tillväxt hos företag, organisationer och myndigheter som önskar en kvalificerad lösning för att automatisera hantering av bilder, filmer, marknadsmaterial och övrig kommunikation.     

Våra kunder använder ofta flera olika verktyg som stöd i sin verksamhet. QBank är en mycket flexibel och konkurrenskraftig molnlösning inom DAM. Genom effektiv och robust integration av QBank (genom sk connectorer) till kundens övriga verktyg flyttar vi fram vår position som viktig leverantör och partner hos våra kunder. Vi kommer framöver effektivisera utveckling och förvaltning av de connectorer våra kunder använder.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgick till 1409 TSEK vilket är en ökning med 244 TSEK sedan årsskiftet.                            

Andelen abonnemang står för 72 % av nettoomsättningen under 2017. Tillväxten i våra abonnemang var 27 % under året. Enligt flera analyshus kommer DAM-marknaden ha en årlig tillväxt på 20 - 25 % kommande fem år.

Årets stora flöde av nya kundprojekt samt uppgraderingar av befintliga lösningar har medfört att vi skapat en effektivare process kring implementationsprojekt. Våra stödsystem i verksamheten säkerställer en hög kvalitet på våra leveranser och att kunderna får en positiv upplevelse av oss som bolag samt användare av vår produkt.

Samtliga kostnader i samband med VD-bytet belastar det fjärde kvartalet 2017. Under 2018 kommer förbättrade arbetssätt, lönsamhet och positiva kassaflöden att prioriteras.

Året i sammandrag

NYA KUNDER OCH INTEGRATIONER

Under 2017 har vi fått förtroende från 25 nya QBank-kunder samt ytterligare 20 uppgraderingar från Exigus. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan, inte minst hos de företag som ställer om till en mer digital verksamhet. QBank är en väl beprövad plattform och vi har många referenskunder inom flera olika branscher. Vårt erbjudande möjliggör att en digital transformation kan göras smidigare, snabbare och med mindre risk för kunden.

En viktig framgångsfaktor för QBank är öppenheten samt färdiga integrationer med andra system. Vi erbjuder integrationer genom sk connectorer.

PARTNERSTRATEGI

Vi har ett 40-tal avtalade partners varav en handfull är certifierade premium partners. Vår partnermodell bygger på att våra partners får en del av abonnemangsintäkterna. Detta skapar ett incitament för dem att bidra till mer försäljning.

FINANSIELLT

Vi kostnadsför all produktutveckling löpande. Vårt mål är att andelen intäkter kopplade till våra abonnemang ska ligga över 70 %. Under 2017 var andelen 72 %.

Övriga finansiella händelser under året:

  • Kostnader i samband med VD-byte har kostnadsförts under Q4 med totalt 1,0 MSEK
  • Lån om 2,0 MSEK togs upp under Q4

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Återbetalning av 1,0 MSEK av det lån som togs upp under Q4. Totalt kvarstår 1,0 MSEK av detta lån att återbetala.

ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Antalet aktier uppgår per bokslutsdagen till 6 850 000.

Aktiekapitalet uppgår per bokslutsdagen till 822 000 SEK.

Utestående teckningsoptioner per bokslutsdagen uppgår till 1 370 000 st motsvarande lika många aktier.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie för QBNK Group uppgick till -0,65 SEK (-0,26).

UTDELNING

QBNK har som ambition att i framtiden lämna utdelning till ägarna. I nuläget prioriteras bolagets tillväxt och produktutveckling, ingen utdelning föreslås därför för 2017.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport 1 – 2018, 26 april 2018
Halvårsrapport 2018, 30 augusti 2018

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma kommer hållas i bolagets lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm den 26 april 2018.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsida den 9 mars 2018.

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA per 2017-12-31

Fredrik Grevelius                                                       1 114 228 st.

Nordnet Pensionsförsäkring                                         662 423 st.

Tre Liljor Sverige AB                                                     629 125 st.

Försäkringsbolaget Avanza Pension                            606 528 st.

Humle Kapitalförvaltning                                               589 168 st.

Cormac Invest AB                                                         494 445 st.

Carl Grevelius                                                               282 000 st.

Fredrik Törgren                                                             213 215 st.

Sven Grevelius                                                              200 000 st.

UBS Switzerland AG                                                     152 100 st.

Jonas Bergh, VD 
Tel: 070-679 34 00 
e-post: jonas.bergh@qbank.se 
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.