CDON Group AB (publ): Tvångsinlösen av aktierna i Tretti AB (publ)

CDON Group AB (publ) ("CDON Group" eller "koncernen"), Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att skiljeförfarandet rörande tvångsinlösen av utestående aktier i Tretti AB (publ) (”Tretti”) har avslutats.

Skiljeförfarandet inleddes i juni 2011 genom att CDON Group begärde inlösen av samtliga utestående aktier i Tretti AB (publ). Skiljenämnden meddelade den 15 december 2011 en särskild skiljedom, enligt vilken skiljenämnden fastställde att CDON Group hade rätt och skyldighet att lösa in utestående 75.598 aktier. CDON Group erhöll genom denna dom även förhandstillträde till aktierna. CDON Group ägde således 100 procent av aktierna i Tretti vid utgången av 2011.

Skiljenämnden har vidare den 19 januari 2012 meddelat en slutlig skiljedom och där fastställt lösenbeloppet till 67,25 kr per aktie, dvs totalt 5.083.966 kr för samtliga utestående aktier. Beloppet jämte upplupen ränta, sammanlagt 5.203.410 kr, har erlagts till minoritetsaktieägarna den 20 januari 2012. Skiljenämnden har även fastställt skiljenämndens och den gode mannens arvode till totalt 428.000 kr exklusive mervärdesskatt (505.000 kr inklusive mervärdesskatt) och förpliktat CDON Group att betala arvodet. Denna kostnad kommer att belasta CDON Groups resultat för första kvartalet 2012.

***

För ytterligare information besök cdongroup.com eller kontakta:

Frågor från investerare och analytiker:
Martin Edblad, finanschef
Tfn:                         +46 (0) 700 80 75 03
E-post:                    ir@cdongroup.com            

Pressfrågor:
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                      
Tfn:                         +46 (0) 700 80 75 04
E-post:                    press@cdongroup.com  

Om CDON Group

CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com, Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.se). Under 2010 genererade gruppen 2,2 miljarder kronor i intäkter. CDON Group är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap lista under kortnamnet CDON.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25  januari 2012 klockan 08:00 CET.

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver CDON.COM (Nordens ledande marknadsplats), Nelly.com och NLY MAN (mode), Gymgrossisten och Bodystore.com (hälsa och träning) samt Qliro Financial Services. Under 2016 omsatte gruppen 4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar