CDON Group genomför företrädesemission om cirka 500 Mkr och presenterar samtidigt mål om fördubblad omsättning

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av planerna att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för CDON Groups aktieägare. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Pressmeddelande, Malmö, 17 april 2013

 • Styrelsen i CDON Group AB (publ) (”CDON Group” eller ”Bolaget”) har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 500 Mkr före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) i syfte att stärka CDON Groups kapitalstruktur och därmed skapa bättre förutsättningar för genomförande av Bolagets tillväxtstrategi. En högre grad av finansiell flexibilitet bedöms även utgöra en betydelsefull konkurrensfördel för CDON Group framgent
 • Genomförandet av tillväxtstrategin innebär en ökning av bolagets marknadsinvesteringar, samt ett ökat rörelsekapitalbehov främst relaterat till varulager i takt med att Bolaget växer. Därutöver bedöms investeringar i Bolagets inköps-, logistik- och lagerfunktioner bidra till att tillväxten kan ske under lönsamhet
 • CDON Groups mål är att fördubbla nettoomsättningen från cirka 4,5 miljarder kronor under 2012 till mer än 9 miljarder kronor under 2017. EBIT-marginalen varierar mellan CDON Groups olika segment och Bolagets långsiktiga mål för EBIT-marginalen uppgår till mellan 3 och 5 procent
 • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som äger rum den 14 maj 2013, samma dag som årsstämman. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs idag i ett separat pressmeddelande och finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.cdongroup.com
 • Investment AB Kinnevik (”Kinnevik”), representerande cirka 25 procent av kapitalet i CDON Group, har genom teckningsåtagande förbundit sig att teckna sin ägarandel i Företrädesemissionen. Härutöver har Kinnevik åtagit sig att garantera resterande del av Företrädesemissionen under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner Företrädesemissionen med kvalificerad majoritet
 • Bolaget har även omförhandlat befintliga lån och i samband med Företrädesemissionen säkrat långfristiga kreditfaciliteter om totalt 275 Mkr. Bolaget kommer i samband med kapitaltillskottet minska utestående lån med ca 200 Mkr

Styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer kommenterar: ”Kapitaltillskottet innebär en ny kraftsamling framåt för CDON Group och en möjlighet att opportunistiskt och kostnadseffektivt tillvarata tillväxtmöjligheter. Vår affärsmodell är effektivt skalbar och vi kommer nu kunna investera i nya produktsegment, nöjdare kunder och nya geografier. Vi avser även att utveckla inköps-, logistik- och lagerfunktioner vilket kommer att ge stöd åt expansionen och möjliggöra en lönsam tillväxt. Styrelsen bedömer samtidigt att den ökade finansiella flexibiliteten kommer att vara ytterligare en konkurrensfördel för CDON Group.”

Viktiga datum

 • 10 maj 2013                           Offentliggörande av villkor, inklusive teckningskurs
 • 14 maj 2013                           Extra bolagsstämma beslutar om godkännande av Företrädesemissionen
 • 17 maj 2013                           Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
 • 17 maj 2013                           Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
 • 21 maj-5 juni 2013                  Teckningsperiod

Bakgrund och motiv

CDON Group har sedan bolagets börsnotering 2010 fördubblat nettoomsättningen från 2 210 Mkr till 4 462 Mkr och har under de senaste fem åren vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 37 procent. Bolagets förmåga att skapa starka varumärken samt erbjuda hög servicegrad, ett brett produktsortiment, snabb distribution och konkurrenskraftiga priser har bidragit till att CDON Group framgångsrikt har kunnat dra nytta av en starkt växande e-handelsmarknad. Sex av Bolagets nio innehav, inklusive de omsättningsmässigt största innehaven CDON.com, Nelly.com och Gymgrossisten.com, är idag marknadsledande inom sina respektive segment.

Efter en period av hög tillväxt genomfördes under 2012 en konsolidering inom i huvudsak segmentet Mode, inkluderande bland annat investeringar i logistikverksamheten, en förstärkning av ledningsteamet och implementering av nya kontrollrutiner. Efter etablering av nya rutiner i logistikverksamheten i början av 2013 har produktiviteten förbättrats, samtidigt som kostnaderna har kunnat minskas. Under 2012 ökade CDON Groups nettoomsättning med drygt 1 miljard kronor, eller 31 procent, varav 36 procent organiskt, vilket belyser den underliggande styrkan i Bolagets verksamhet.

Styrelse och ledning för CDON Group har utvärderat strategin för de kommande fem åren och konstaterat att goda förutsättningar råder för att genomföra Bolagets tillväxtstrategi. Bolaget agerar utifrån marknadsledande positioner med skalbara affärsmodeller och är verksamhetsmässigt redo att tillvarata affärsmöjligheter på en expansiv marknad. Samtidigt konstaterades att delvis nya krav ställs på bolaget i takt med att verksamheten växer och expanderar. Expansiva marknadsinvesteringar krävs och verksamheten kommer fortsatt att präglas av säsongsvariationer som påverkar kvartalens kassaflöden samt av ett ökat rörelsekapitalbehov (främst relaterat till varulager) i takt med att Bolaget växer. Därutöver bedöms investeringar i Bolagets inköps-, logistik- och lagerfunktioner bidra till att tillväxten kan ske under lönsamhet. Med utgångspunkt i Bolagets tillväxtstrategi görs den sammantagna bedömningen att en starkare balansräkning krävs och att en högre grad av finansiell flexibilitet skulle vara en betydelsefull konkurrensfördel för CDON Group.

Styrelsen i CDON Group har mot bakgrund av ovanstående överväganden fattat beslut om att genomföra Företrädesemissionen i syfte att stärka CDON Groups kapitalstruktur och därmed skapa bättre förutsättningar för genomförande av Bolagets tillväxtstrategi. Bolagets huvudägare Kinnevik stödjer styrelsens beslut och har åtagit sig att teckna sin andel om cirka 25 procent av kapitalet, samt, under förutsättning att extrastämman, med kvalificerad majoritet, beslutar om att godkänna Företrädesemissionen så garanterar Kinnevik hela emissionsbeloppet.

Bolaget har även omförhandlat befintliga lån och i samband med Företrädesemissionen säkrat långfristiga kreditfaciliteter om totalt 275 Mkr. Bolaget kommer i samband med kapitaltillskottet minska utestående lån med cirka 200 Mkr till cirka 200 Mkr, exklusive utestående konvertibellån. Kapitaltillskottet tillsammans med kreditfaciliteterna säkerställer att Bolaget kan hantera det framtida investerings- och rörelsekapitalbehovet.

CDON Groups tillväxtstrategi

För närvarande sker ett kraftfullt skifte från traditionell butikshandel till e-handel. Exempelvis växte e-handeln i Sverige med 14 procent under 2012, den snabbaste tillväxttakten sedan 2008. Denna tillväxttakt kan jämföras med den traditionella detaljhandeln som under samma tidsperiod växte med 2,1 procent.
E-handelspenetrationen i Sverige uppgick under 2012 till cirka 6 procent, vilket kan anses vara relativt lågt i ett internationellt perspektiv. CDON Group bedömer att e-handelspenetrationen på de marknader där Bolaget är verksamt kommer att närma sig nivåerna i länder som Storbritannien, Tyskland och USA där e-handelspenetrationen uppgår till 8-12 procent, och alltjämt växer. Bidragande faktorer förväntas bland annat vara en jämförelsevis hög penetration för fast och mobilt bredband och ett högt Internetanvändande.

Bolagets tillväxt avses i huvudsak drivas av de idag omsättningsmässigt största innehaven; CDON.com, Nelly.com och Gymgrossisten.com, samt med stöd av bland annat Lekmer.com, Rum21.se och Tretti.com. Dessa bolag har väl beprövade affärskoncept med inriktning på tydligt definierade målgrupper, där exempelvis CDON.com har en tydlig position som ett etablerat varuhus på Internet i Norden och där Nelly.com och Gymgrossisten.com agerar fokuserat i sina respektive nischer; skor, kläder och accessoarer med hög modegrad till attraktiva priser, respektive kosttillskott och träningsutrustning. Genom sina marknadsledande positioner och skalbara affärsmodeller avseende produkter, kundsegment och geografier är CDON.com, Nelly.com och Gymgrossisten.com väl positionerade att dra nytta av den goda marknadstillväxten.

Baserat på nämnda förutsättningar är CDON Groups mål att fördubbla nettoomsättningen från cirka 4,5 miljarder kronor under 2012 till mer än 9 miljarder kronor under 2017. EBIT-marginalen varierar mellan CDON Groups olika segment och Bolagets långsiktiga mål för EBIT-marginalen uppgår till mellan 3 och 5 procent.

De största innehavens tillväxtstrategier

CDON.com har ökat sin försäljning med över 18 procent per år under den senaste 3-årsperioden och bolaget är idag marknadsledande i sitt segment. Den strategiska prioriteringen är att utveckla bolagets marknadsposition som ett ledande varuhus på Internet i Norden. Detta innebär att CDON.com ska erbjuda marknadens mest konkurrenskraftiga priser, bredaste sortiment och en hög servicenivå.

CDON.coms affärsmodell är skalbar genom framförallt expansion till nya produkt- och kundsegment. En hög varumärkeskännedom och ett växande antal besök i butiken bidrar till expansionsmöjligheterna. Bolagets tillväxtstrategi är att öka omsättningen på de marknader i Norden där CDON.com är verksamt genom tillväxt i befintliga produktsegment och genom utveckling av ytterligare produktsegment, i egen regi eller genom partners. Produktsortimentet breddas delvis genom att integrera CDON.coms sortiment med sortiment från andra av Bolagets innehav; under 2012 integrerades exempelvis Tretti.com och Nelly.com.

För att stärka konkurrenskraften kommer CDON.com fortsätta att effektivisera verksamheten genom bland annat utveckling av inköps-, logistik- och lagerfunktioner samt genom att fokusera på effektiv rörelsekapitalhantering.

Nelly.com är en ledande Internetbutik med starkt nischfokus: kläder, skor och accessoarer med hög modegrad i låg- till mellanprissegmentet. Nelly.coms sortiment omfattar fler än 850 externa och 30 egna varumärken. Nelly.com är idag tillgänglig i svenska, norska, danska, finska, engelska, tyska, och holländska språkversioner. Nelly.com ökade sin nettoomsättning med över 64 procent per år den senaste 3-årsperioden och är idag marknadsledande inom sitt segment.

Efter de förbättringsåtgärder som genomfördes under 2012 är Nelly.coms tillväxtstrategi att öka omsättningen genom fortsatt fokus på befintliga marknader, utökat produktsortiment, ökad andel försäljning under eget varumärke, samt genom en möjlig selektiv geografisk expansion med ett tydligt fokus på nuvarande målgrupp. Nelly.coms nischade affärskoncept är väl lämpat för geografisk expansion, med en kostnadseffektiv process för etablering på nya marknader. Under 2012 stod Norden för cirka 85 procent av omsättningen, men andelen av omsättningen utanför Norden förväntas öka under den kommande femårsperioden.

För att åstadkomma fortsatt tillväxt har Nelly.com arbetat intensivt med att öka bolagets effektivitet. Därtill ska Nelly.com fortsätta öka andelen varor sålda under eget varumärke från dagens cirka 30 procent av omsättningen, vilket också förväntas bidra till ett förbättrat resultat.

Gymgrossisten.com har under de senaste tre åren mer än fördubblat sin omsättning med god lönsamhet och är idag den ledande Internetbutiken i Norden i sin produktnisch; kosttillskott och träningsutrustning. Gymgrossisten.coms affärsmodell präglas av en lojal kundbas med hög återköpsfrekvens, vilket i kombination med en hög andel av försäljningen under det egna varumärket Star Nutrition möjliggör attraktiva marginaler. Affärsmodellen har framgångsrikt lanserats på nya marknader, däribland Norge, Finland, Danmark och Tyskland, med relativt låga etableringskostnader. I Finland och Norge blev exempelvis Gymgrossisten.com marknadsledande inom 18-24 månader efter etablering.

Gymgrossisten.coms tillväxtstrategi bygger på organisk tillväxt på befintliga marknader samt möjligheter till selektiv geografisk expansion med ett tydligt fokus på nuvarande målgrupp. Gymgrossisten.com är marknadsledande i Sverige och upplever där en stark efterfrågan. I Norge, Danmark och Finland förväntas det även finnas goda förutsättningar för snabb tillväxt framöver.

Inom segmentet Sport & Hälsa har även en vertikal expansion påbörjats, exempelvis genom lanseringen av Bodystore.com, som säljer hälsokost på den svenska marknaden, genom Milebreaker.com, en ny butik för uthållighetsträning, samt genom en fortsatt utökning av produktsortimentet.

Företrädesemissionen

Styrelsen i CDON Group har den 16 april 2013 fattat beslut om att, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, genomföra Företrädesemissionen. Bolagets aktieägare kommer, i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 17 maj 2013, tilldelas teckningsrätter i Företrädesemissionen.

I det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut genom utnyttjande av teckningsrätter kommer aktieägare och andra ges möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 21 maj 2013 till och med den 5 juni 2013, eller den senare dag som styrelsen beslutar.

Ökningen av aktiekapitalet, det antal aktier som ska ges ut, det antal teckningsrätter som varje aktie ska berättiga till och det antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny aktie samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie kommer att beslutas av styrelsen och offentliggöras senast den 10 maj 2013.

Extra bolagsstämma

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av bolagsstämma i CDON Group. Den extra bolagsstämman äger rum den 14 maj 2013 kl. 17.00 på Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm, d.v.s. samma datum och samma plats som årsstämman. Kallelsen till extra bolagsstämman offentliggörs i ett separat pressmeddelande och kommer från och med idag att hållas tillgänglig på CDON Groups webbplats www.cdongroup.com

Teckningsåtagande och emissionsgaranti

Kinnevik, representerande cirka 25 procent av kapital och röster i CDON Group har genom teckningsåtagande förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande sin ägarandel i CDON Group. Därutöver har Kinnevik genom en emissionsgaranti förbundit sig att teckna de aktier i Företrädesemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar sammanlagt cirka 75 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Kinneviks garantiåtagande är dock villkorat av att bolagsstämman godkänner Företrädesemissionen i enlighet med villkoret för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Kinnevik dispens från budplikten enligt nedan.

Kinnevik kan, till följd av ingången emissionsgaranti, komma att öka sin andel av kapital och röster i CDON Group. Den maximala andel som Kinnevik kan komma att inneha av kapital och röster kommer att offentliggöras när de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen fastställts av styrelsen. Kinnevik har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från budplikt i händelse av att Kinneviks röstetal i Bolaget genom teckning i Företrädesemissionen skulle uppgå till eller överstiga 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut är att emissionsbeslutet godkänns av den extra bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Kinnevik. Vidare har Aktiemarknadsnämnden meddelat att budplikt uppkommer om Kinnevik i Företrädesemissionen uppnår ett aktieinnehav om 30 procent eller mer av röstetalet i CDON Group och Kinnevik sedermera förvärvar ytterligare aktier i Bolaget och därigenom ökar sin röstandel.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

10 maj 2013                                  Fullständiga villkor för Företrädesemissionen offentliggörs

14 maj 2013                                  Extra bolagsstämma som beslutar om godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen (samma dag håller CDON Group årsstämma)

15 maj 2013                                  Första dag för handel i CDON Group-aktien exklusive teckningsrätt

17 maj 2013                                  Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter

                                                    Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

21 maj-31 maj 2013                       Handel med teckningsrätter

21 maj-5 juni 2013                         Teckningsperiod

10 juni 2013                                  Preliminärt utfall i Företrädesemissionen offentliggörs

13 juni 2013                                  Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Finansiella och legala rådgivare

Nordea Markets – Investment Banking är finansiell rådgivare till CDON Group i Företrädesemissionen och Cederquist är juridisk rådgivare till CDON Group.

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att äga rum den 17 april kl 13:00 Stockholm-tid, 12:00 London-tid och 07:00 New York-tid. Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group och Nicolas Adlercreutz, CFO, deltar i telefonkonferensen.

För att delta i konferenssamtalet, vänligen ring:
Sverige:                     +46 (0)8 5051 3793
Internationellt:            +44 (0)20 7784 1036
US:                           +1 646 254 3363
Pin-koden som krävs för att delta i samtalet är 6760147.
För att lyssna på konferenssamtalet online, besök www.cdongroup.com.

För ytterligare information, besök cdongroup.com eller, kontakta:

Paul Fischbein, VD och koncernchef
Tfn:                      +46 (0) 70 818 20 51

Nicolas Adlercreutz, CFO
Tfn:                      +46 (0) 70 587 44 88

Frågor från press, investerare och analytiker:
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
Tfn:                      +46 (0) 700 80 75 04
E-post:                 press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

Informationen är sådan som CDON Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2013 klockan 08.00.

Om CDON Group

CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har Bolaget utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.com och Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com och Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.com). CDON Groups internetbutiker attraherade omkring 244 miljoner besök och mer än två miljoner unika kunder under 2012.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper CDON Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CDON Group kommer endast att ske genom det prospekt som avses att offentliggöra på bolagets webbplats den 17 maj 2013, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"), (ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatoriskmyndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA.

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar