Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2015

Fortsatt starkt momentum inom Nelly

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 8% och uppgick till 1 196,5 (1 105,0) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen med 6% och uppgick till 1 196,5 (1 133,2) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser och engångsposter uppgick till -16,4 (-0,5) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser och engångsposter uppgick rörelseresultatet till -34,3 (0,1) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser, engångsposter och Qliro Financial Services uppgick till -1,3 (-0,5) Mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -29,4 (-4,2) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,03) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till -219,9 (-167,7) Mkr

VD-ord
Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”Qliro Groups säljmomentum fortsätter och samtliga segment uppvisar stabil tillväxt under det första kvartalet. Trots betydande investeringar i verksamheten är det underliggande rörelseresultatet i linje med första kvartalet föregående år.

Nelly växte med drygt 15% och utvecklingen på hemmamarknaden, Sverige, var fortsatt god med en tillväxt över 20%. Andelen försäljning under egna varumärken ökade under kvartalet och uppgick till 37%.

Lekmer uppvisar fortsatt mycket hög tillväxt med en försäljningsökning över 45%. Trettis tillväxt uppgick till 15% och bruttoförsäljningsvärdet från återförsäljare på CDON Marketplace ökade med 83% samtidigt som antalet anslutna handlare nu uppgår till över 500 stycken. Gymgrossisten uppvisade en tillväxt om 7%.

Nellys rörelseresultat förbättrades trots en negativ påverkan av en starkare USD. Även Gymgrossisten påverkas av förstärkningen av USD men uppvisade trots det en EBIT-marginal om nästan 8%.

Qliro Financial Services utvecklades under kvartalet i enlighet med plan och vi ansökte om tillstånd att bli kreditmarknadsbolag. Utrullningen av betallösningen fortsatte i Sverige med anslutningen av Gymgrossisten samtidigt som betallösningen också introducerades på externa återförsäljare. I början av det andra kvartalet lanserades Qliro även i Finland och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av betallösningen som fortsätter med både externa kunder och nya länder.

Vi fortsätter att investera i våra verksamheter och utöver den fortsatta investeringen i betallösningen genomfördes Lekmers flytt av lagerverksamheten till Stockholm under slutet av kvartalet. CDONs lagerkonsolidering fortsatte också som planerat och förväntas vara slutförd under tredje kvartalet 2015. ”

***
För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

Frågor från investerare och analytiker:
Nicolas Adlercreutz, CFO
Tfn: +46 (0) 70 587 44 88
E-post: ir@qlirogroup.com

Frågor från press:
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
Tfn: +46 (0) 70 080 75 04
E-post: press@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2014 genererade koncernen 5,0 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Qliro Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2015 klockan 08:00 CET.

Taggar:

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar