Avstämningsdag klar för uppdelning av aktier (split 10:1) i Quartiers Properties

Vid extra bolagsstämma i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 23 februari 2017 beslutades om en uppdelning av Bolagets aktier (split 10:1) innebärande att varje nuvarande aktie delas upp i tio aktier av samma slag. 

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen nu fastställt datum för genomförandet av uppdelningen enligt följande:

  • Avstämningsdag för uppdelningen är den 15 mars 2017.
  • Sista dag för handel i aktien före uppdelningen är den 13 mars 2017.
  • Första dag för handel med uppdelade aktier och är den 14 mars 2017.
  • Aktierna som erhålls genom uppdelning beräknas registreras på VP-konton dagen efter avstämningsdagen, dvs. den 16 mars 2017.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte själva vidta några åtgärder. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 34 738 070, varav 30 658 000 stamaktier och 4 080 070 preferensaktier.

Uppdelningen innebär att den på årsstämman beslutade utdelningen till preferensaktieägare kommer att utgå i förhållande till det nya antalet aktier. För varje innehavd preferensaktie kommer utdelning om 96 öre att utgå och delas upp i fyra utbetalningar om 24 öre vardera. Avstämningsdagar för preferensaktieutdelning är ej förändrade.

Nytt ISIN-nummer för preferensaktierna är SE0009697212.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se

Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och likviditetsgarant. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 08:30.

Prenumerera

Dokument & länkar