Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform presenterar kvartalsredogörelse för perioden januari 2017 – december 2017.

Denna rapport är den tredje som lämnas för verksamheten QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) efter det omvända förvärvet av Lucent Oil AB. För ytterligare information kring förvärvet hänvisas till tidigare pressmeddelanden och publicerad Bolagsbeskrivning 31 mars 2017.

Den nya koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter årsstämman 29 mars 2017.

Fjärde kvartalet 2017

Koncernen

 • Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 0 KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 054 KSEK
 • Lån om 2,0 MSEK har återbetalats
 • Räntekostnaderna i perioden uppgick till 206 KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 260 KSEK

Moderföretaget

 • Rörelseresultatet uppgick till -296 KSEK
 • En riktad nyemission på 3,0 MSEK genomfördes i november som stärkte likviditeten
 • Det noterade företaget bedriver sin nuvarande verksamhet utifrån ägande och förvaltning av dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB

Verksamhetsåret 2017

Resultatredovisningen avser tidigare Lucent Oil AB:s verksamhet under räkenskapsåret 2017 som är moderföretag i koncernen samt den nya koncernen med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB verksamhet från 29 mars till 31 december 2017. Jämförelsesiffor inom parentes i moderföretaget avser räkenskaper från föregående år.

Koncernen

 • Nettoomsättning under året uppgick till 0 KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 877 KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 468 KSEK
 • Likvida medel i den nya koncernen vid årets utgång uppgick till 5 863 KSEK
 • Lån om 2,5 MSEK från Almi utbetalades i slutet av augusti

Moderföretaget

 • Nettoomsättning för året uppgick till 0 (1 993) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -908 (-961) KSEK
 • Föregående års finansnetto uppgick till 10 556 KSEK vilket berodde på att befintlig verksamhet såldes av och gav 10 169 KSEK i resultat från andelar i koncernföretag. Till det kom ränteintäkter på 387 KSEK.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till -908 (9 595) KSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 834 (17 998) KSEK*
 • Den 5 april skedde betalning av utdelning om 15 457 KSEK ut till aktieägarna i Lucent Oil AB, dvs. före omvända förvärvet (beslutat på årsstämma 29 mars 2017)
 • Resultat per aktie 31 december 2017 uppgick till -0,04 kr

*Lucent Oil AB har under 2016 avyttrat sina verksamheter inför det omvända förvärvet av QuiaPEG Pharmaceuticals AB. Medel inflytande från avyttringen har använts för utdelningen beslutad 29 mars 2017 med 5,55 kr/aktie.

VD kommentar

Den kanske viktigaste händelsen under det fjärde kvartalet var undertecknandet av ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med en asiatisk nyckelaktör inom pegyleringsbranschen avseende tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter baserade på QuiaPEGs pegyleringsteknologi, som är utvecklad för att förbättra olika läkemedels egenskaper.

Avsiktsförklaringen syftar till att nå ett strategiskt samarbetsavtal och, om det ingås, är tänkt att omfatta tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter baserade på QuiaPEGs pegyleringsteknologi. Vidare förs inom ramen för avsiktsförklaringen en förhandling om ett gemensamt utvecklingssamarbete för ett eller flera av QuiaPEGs interna läkemedelsprojekt, där samarbetspartnern även tänks ta delar av utvecklingskostnaderna. Vår målsättning är att det strategiska samarbetsavtalet ska ingås och undertecknas under våren 2018. Arbetet med att slutföra avtalsdiskussionerna utvecklas väl och löper enligt plan.

Avtalet, om och när det sluts, är ett bekräftande led i vår kommersialiseringsstrategi och skulle innebära att vi uppnår tids- och kostnadsbesparande synergier. QuiaPEGs unika, patenterade och patentsökta pegyleringsplattform skulle komplettera vår tilltänkta partners produktutbud, samtidigt som QuiaPEG skulle kunna dra nytta av samarbetspartnerns globala nätverk med redan existerande kunder, flera s.k. big-pharma bolag, vilka efterfrågat den typ av pegyleringsteknologi som QuiaPEG erbjuder.

Utvecklingsarbetet vid laboratoriet i Uppsala har under perioden avlöpt väl och enligt plan. Förberedelser för in vivo studier pågår och bolagets interna läkemedelsutvecklingsprojekt går framåt. Detta är viktiga steg i vår uttalade plan att skapa en egen pipeline av läkemedelsprojekt baserade på patenterbara förbättringar av kliniskt validerade och/eller redan existerande läkemedel, s.k. biobetters. Målsättningen är sedan att utlicensiera projekten i ett tidigt skede till en partner för avslutande utveckling och marknadsregistrering.

Ett internationellt verksamt medelstort läkemedelsbolag tillhandahöll under perioden en egentillverkad läkemedelssubstans för pegylering med hjälp av QuiaPEGs teknologiplattform. Efter rapportperioden kunde rapporteras att positiva resultat hade uppnåtts i utvecklingssamarbetet, se nedan under Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång.

Under perioden genomfördes även en riktad nyemission om 3 MSEK till en begränsad krets av investerare. Ca 2 MSEK av emissionslikviden användes till att återbetala en del av det brygglån om 5 MSEK som upptogs i samband med noteringen på Aktietorget under Q2 2017.

Ytterligare ett patent godkändes i USA under perioden, vilket stärker bolagets patentsituation. Vidare deltog bolaget vid CPhI i Frankfurt i slutet av oktober och BioEurope konferensen i Berlin under november vilket genererade ytterligare intressanta kontakter.

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

 • Registreringen av namnbytet till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) från Lucent Oil AB genomfördes hos Bolagsverket.
 • AktieTorget meddelade att Bolaget uppfyller AktieTorgets noteringskrav, innebärande bl.a. Bolaget har en godkänd ägarspridning, kapital för nästkommande tolvmånadersperiod, en oberoende ledamot i styrelsen etc.
 • Koncernens likvida medel ökade med 5 MSEK under april månad i enlighet med det i mars tecknade lånen som slöts med två befintliga aktieägare och en extern långivare på marknadsmässiga villkor.
 • Almi Företagspartner i Uppsala AB beviljade i juni lån om totalt 2,5 MSEK, dels 1,0 MSEK via ett Tillväxtlån, som är ett samarbete mellan ALMI och Europeiska Investeringsfonden (EIF), dels ett Företagslån om 1,5 MSEK. Båda lånen amorteras på 60 månader varvid de inledande 6 månaderna är amorteringsfria. Marknadsmässig ränta erläggs.
 • Bolaget har erhållit prekliniska data in vitro (i provrör) avseende en specificerad och kontrollerad frisättning av aktiv läkemedelssubstans.
 • Ytterligare två patent har godkänts i USA.
 • En riktad nyemission om 3 MSEK genomfördes under november.
 • Ca 2 MSEK av emissionslikviden användes för att återbetala del av brygglånet om 5 MSEK, som tecknades i samband med noteringen på Aktietorget i april.
 • Ett s.k. Letter of Intent (avsiktsförklaring) slöts med en asiatisk nyckelaktör inom pegyleringsbranschen avseende tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter baserade på QuiaPEGs pegyleringsteknologi.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 •  Den resterande delen av brygglånet, som upptogs i mars 2017 i samband med det omvända förvärvet av Lucent Oil AB (publ) och bolagets listning på Aktietorget, ca 3 MSEK, omförhandlades till bättre villkor. Bolaget har genom överenskommelse med långivarna omförhandlat villkoren som innebär att återstoden, ca 3 MSEK, ska återbetalas senast den 31 december 2018 istället för den 31 mars. Den årliga räntesatsen, som tidigare var 16,2 %, har förhandlats ner till 12 % på årsbasis.
 •  Bolaget erhöll positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag. Syftet med arbetet har varit att med QuiaPEGs patentskyddade, teknologiska plattform som bas utveckla en klyvbar kombination av ett läkemedel (peptid) som skulle ha en ökad halveringstid, dvs färre injektioner men bibehållen klinisk effekt. Resultatet visade på att läkemedlet frisätts från konjugatet på ett kontrollerat sätt över tid.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                   www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera