Kommuniké från årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har den 18 juni 2018 hållit årsstämma.

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

  • Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2017 i enlighet med avgiven årsredovisning.
  • Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.
  • Årsstämman beslutade att till ordinarie ledamöter välja omval av Marcus Bosson, Jonas Jarvius, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander och Anders Vedin samt nyval av Christian Krog-Jensen och Steen Kroyer. Till styrelsesuppleant omvaldes Johan von Kantzow. Steen Kroyer utsågs till styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade om omval den auktoriserade revisorn Margareta Kleberg.
  • Årsstämman beslutade om principer för valberedningens sammansättning och arbete enligt styrelsens förslag.
  • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.
  • Årsstämman beslutade ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsen förslag.

__________________________________________

Stockholm den 18 juni 2018

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar