Kommuniké från extra bolagsstämma i Lucent Oil AB den 1 december 2016

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 1 december 2016 hållit extra bolagstämma.

Stämman fattade bl.a. följande beslut:

  •  Bolagsstämman beslutade att genomföra försäljningen av moderbolagets verksamhet och dotterbolaget Lucent Holding AB inklusive OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE u.b.v. Den preliminära köpeskillingen beräknas uppgå till 16,5 miljoner kronor. Köparen har erlagt en handpenning på 1,5 miljoner kronor. På tillträdesdagen den 5 december 2016 ska 13,5 miljoner kronor av köpeskillingen erläggas och resterande köpeskilling den 6 februari 2017.
  •  Bolagsstämman beslutade att § 3 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

”Bolaget skall bedriva utvecklings- och försäljningsverksamhet inom det kemtekniska och biomedicinska området, förvärva fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet”.

  •  Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital minskas från nuvarande 3 342 002 kr 40 öre till 2 506 501 kr 80 öre genom att återbetalning till aktieägarna sker av ett totalt belopp om 835 500 kr 60 öre, motsvarande 30 öre per aktie.

Stockholm den 1 december 2016

Lucent Oil AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Per-Ove Melinder
VD
Tel: +46 (0) 709 21 38 88
E-mail: per-ove@lucentoil.com

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar