Kommuniké från extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har den 29 juni 2018 hållit extra
bolagsstämma.

Bolagsstämman fattade bland annat beslut att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett
incitamentsprogram genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till det helägda
dotterbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB samt att godkänna överlåtelse av sådana
teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget eller dess
dotterbolag. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.


__________________________________________

Stockholm den 29 juni 2018
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com
www.quiapeg.com

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar