Kvartalsredogörelse för perioden 2015-01-01 – 2015-09-30

Perioden i sammandrag

Koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 898 (7 253) tkr
  • Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 1 916 (-123) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 112 (-958) tkr
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 620 (842) tkr

Moderbolaget

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 145 (2 065) tkr
  • Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 648 (-825) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 768 (-847) tkr
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 131 (120) tkr

Väsentliga händelser under perioden

På grund av nya krav från miljömyndigheterna så har Phoenix resultat belastats med en extra kostnad på ca 660 tkr under tredje kvartalet.

Kommande rapportdatum

Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2015

Bokslutskommuniké - publiceras 29 februari 2016

Årsredovisning - publiceras i april 2016


VD kommentar

Koncernen har under det tredje kvartalet ökad sin omsättning med 115 % jämfört med samma period förra året. Omsättningen för tredje kvartalet är 3 746 tkr och är i linje med omsättningen under första och andra kvartalet i år. Omsättningsökningen är hänförlig till dotterbolaget Phoenix som under kvartalet fortsatt både haft en hög insamling och försäljning av olja. Phoenix lager av olja har under kvartalet reducerats kraftigt.

Koncernens resultat under det tredje kvartalet har dock varit en förlust med -30 tkr (-122 tkr) före avskrivningar och -180 tkr (-350 tkr) efter skatt. Det är en sämre utveckling jämfört med de första två kvartalen. Utvecklingen kan framförallt förklaras av två faktorer.

Den ena faktorn är att det kommit nya krav från miljömyndigheterna att hantera oljehaltigt avfall från processen. Phoenix har haft ett avfallslager som företaget haft ambition att avyttra till en låg kostnad då avfallet har ett energivärde. Myndighetens nya krav innebär dock att avfallslagret ska vara nere på en låg nivå vid årsskiftet 2015/16, mot den bakgrunden har Phoenix snabbt tvingats deponera avfallet till en högre kostnad än beräknat. Under det tredje kvartalet uppgår den extra kostnaden för deponeringen till 660 tkr vilket har belastat koncernens resultat. Under fjärde kvartalet kommer Phoenix att ytterligare deponera avfall för en beräknad kostnad om ca 250 tkr. Från och med 2016 kommer Phoenix normala kostnad för deponering att uppgå till ca 250 tkr per år.

Den andra faktorn är att oljepriset under det tredje kvartalet har gått ner. Det har lett till en lägre vinstmarginal på såld olja under kvartalet. Under fjärde kvartalet räknar Phoenix med en högre vinstmarginal än under det tredje kvartalet.

Moderbolagets omsättning har under det tredje kvartalet minskat något. Vinsten efter skatt är förbättrad till 341 tkr (-72 tkr). Resultatförbättringen är hänförlig till ökade intäkter från Phoenix samt kostnadsbesparingar. Kemförsäljningen har fortsatt på en låg nivå.

Styrelsen har under det tredje kvartalet arbetat med omstrukturering av företaget. Ambitionen är fortsatt att dels utöka den lönsamma verksamheten i Phoenix dels etablera nya verksamheter för bolagets aktieägare i moderbolaget.

Kungens Kurva den 24 november 2015

Per-Ove Melinder
Verkställande direktör

Taggar:

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar