Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2018

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderföretag i en koncern som bedriver verksamhet inom forskning och utveckling samt kommersialisering av läkemedel baserat på en proprietär plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på en bolagsunik patenterbar teknologiplattform.

Bolagets aktie är noterat på AktieTorget sedan 29 mars 2017. Koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter årsstämman 29 mars 2017 därför redovisas inga jämförelse siffror för 2017.

Första kvartalet 2018

Koncernen

 •          Nettoomsättning för första kvartalet 2017 uppgick till 0 KSEK
 •          Rörelseresultatet uppgick till -1 009 KSEK
 •          Villkoren för lån om 3,0 MSEK har omförhandlats med långivarna och sänker räntekostnader med knappt 200 KSEK under 2018.
 •          Räntekostnader för perioden uppgick till 158 KSEK
 •          Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 167 KSEK
 •          Likvida medel i koncernen uppgick till 3 613 KSEK

Moderföretaget

 •         Rörelseresultatet uppgick till -217 (-467) KSEK
 •         En riktad nyemission på 3,0 MSEK genomfördes i november som stärkte likviditeten inför kvartal 1 2018. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till            2 660 KSEK
 •         Det noterade företaget bedriver sin nuvarande verksamhet utifrån ägande och förvaltning av dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB
 •         Resultat per aktie perioden uppgick till -0,01 kr.

Verksamhetsåret 2018

Verksamheten har varit inriktad på fortsatt utveckling och patenteringsarbete. Under årets första kvartal har tre patentansökningar lämnats in och ett patent godkänts i USA. QuiaPEG har erhållit positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag och arbetet fortsätter enligt plan. I mars ingick företaget ett licens- och kommersialiseringsavtal med kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech som ger goda förutsättningar för den fortsatta kommersialiseringen.

Under första kvartalet har QuiaPEG även arbetat med att säkra fortsatt finansiering. I slutet av april säkerställde moderföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V.

VD kommentar

QuiaPEG har inlett året med en rad positiva händelser. Vi har stärkt vår position vad gäller förutsättningarna för en framgångsrik kommersialisering tack vare det i mars ingångna licens- och kommersialiseringsavtalet med Xiamen SinoPEG Biotech (SinoPEG). Bland andra viktiga händelser under perioden kan även nämnas tre inlämnade patentansökningar i USA, ett beviljat patent i USA, varumärket Uni-Qleaver® blev registrerat i EU och positiva pre-kliniska resultat.

Vidare bör en händelse efter periodens utgång nämnas, nämligen att QuiaPEG har säkerställt det kommande årets finansiering via en riktad nyemission till den nederländska investeraren Nyenburgh Holding B.V. på 10,5 MSEK med upp till ytterligare 21 MSEK via ett optionsprogram. Vi är hedrade av att en välrenommerad investerare med djup branschkunskap ser potentialen i QuiaPEGs teknologiplattform. 

Licens- och kommersialiseringsavtalet ger SinoPEG en icke-exklusiv licens för tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster baserade på Uni-Qleaver®. Under avtalet kommer, när försäljningen inleds, en tvåsiffrig royalty utgå till QuiaPEG på sålda produkter och tjänster. QuiaPEG å sin sida kommer endast att erlägga en ensiffrig royalty till SinoPEG på intäkter från kommersiella licensavtal som kommit till stånd tack vare SinoPEG:s marknadsinsatser. Framtida licensintäkter tänks bestå av up-front- och milstolpsutbetalningar samt royalty. Parallellt med detta avtal kommer QuiaPEG att söka slutföra egna förhandlingar med läkemedelsbolag om framtida licensavtal rörande Uni-Qleaver®.

Avtalet innebär vidare att SinoPEG, i tillägg till försäljning och marknadsföring, kommer att ansvara för utveckling och genomförande av fullskalig tillverkning av Uni-Qleaver®. QuiaPEG uppnår därmed snabbt åtskilliga tids- och kostnadsbesparande fördelar både vad gäller minskat investeringsbehov och tid till marknadsföring. Uni-Qleaver® kommer omgående att bli exponerat på den viktiga nordamerikanska marknaden där flera av SinoPEG:s nuvarande kunder är verksamma. Kundbasen sträcker sig från forskningsnära läkemedelsbolag till stora globala läkemedelsbolag. 

Förutom arbetet med att nå ett avtal med SinoPEG under perioden har verksamheten varit fokuserad på fortsatt utveckling och patenteringsarbete. Under perioden inlämnade QuiaPEG tre patentansökningar samt fick ytterligare ett patent godkänt i USA. Därmed har Bolaget en växande patentportfölj med både godkända patent i USA och ett antal patentansökningar på flera andra viktiga marknader.

Vidare har QuiaPEG erhållit positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag. En aktiv läkemedelssubstans, som är en s.k. biosimilar, dvs en kopia av ett redan existerande biologiskt läkemedel, levererades från det utländska läkemedelsbolaget under 2017. Arbetet fortskrider nu enligt plan och om och när ett eventuellt avtal kan slutas kan vi i dagsläget inte säga något om.

Arbetet med att använda Uni-Qleaver® på några väl utvalda läkemedelssubstanser i egen regi har även det fortsatt med positiva resultat. Detta är viktiga steg i Bolagets uttalade plan att skapa en egen pipeline av läkemedelsprojekt baserade på patenterbara förbättringar av kliniskt validerade och/eller redan existerande läkemedel, så kallade biobetters. Målsättningen är sedan att licensiera ut projekten i ett tidigt skede, pre-klinik, till en partner för fortsatt utveckling och marknadsregistrering.

Att pegylering är en högintressant teknologi för att öka halveringstiden och minska toxiska effekter aktualiserades under våren med två stora affärer på området. Bristol-Meyers Squibb betalar Nektar Therapeutics 1,85 Mdr USD kontant med upp till ytterligare 1,8 Mdr USD i milstolpsbetalningar för NKTR-214, en pegylerad och frisättningsbar variant av IL-2. I maj blev det klart att Lilly betalar 1,6 Mdr USD för Armo Biosciences och dess huvudprojekt pegilodecakin, en pegylerad IL-10.  Intresset märktes när vi deltog i SinoPEGs utställningsmonter vid branschmässan PEGS (Protein Engineering Summit) i Boston, USA, i början av maj. Resultatet från mässan var mycket positivt med ett noterbart intresse för Uni-Qleaver® och dess möjligheter. Förutom förbokade möten med bl.a. ett större läkemedelsbolag hölls även ett antal möten med framförallt nordamerikanska biotech-bolag som kan vara potentiella licenstagare och arbetet med att följa upp etablerade kontakter pågår.

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

 • Den resterande delen av brygglånet, som upptogs i mars 2017 i samband med det omvända förvärvet av Lucent Oil AB (publ) och bolagets listning på AktieTorget, ca 3 MSEK, omförhandlades till bättre villkor. Bolaget har genom överenskommelse med långivarna omförhandlat villkoren som innebär att återstoden, ca 3 MSEK, ska återbetalas senast den 31 december 2018 istället för den 31 mars. Den årliga räntesatsen, som tidigare var 16,2 %, har förhandlats ner till 12 % på årsbasis.
 • Bolaget erhöll positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag. Syftet med arbetet har varit att med QuiaPEGs patentskyddade, teknologiska plattform som bas utveckla en klyvbar kombination av ett läkemedel (peptid) som skulle ha en ökad halveringstid, dvs färre injektioner men bibehållen klinisk effekt.  Resultatet visade på att läkemedlet frisätts från konjugatet på ett kontrollerat sätt över tid.
 • Ett patent beviljades i USA.
 • Varumärket Uni-Qleaver® registrerades i EU. 
 • Ett licens- och kommersialiseringsavtal undertecknades med kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech. En patentansökan avseende frisättningsbar pegylering under varumärket Uni-Qleaver® lämnades in under mars 2018 tillsammans med två andra patentansökningar.

KOMMENTARER TILL UTVECKLING AV KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING

Under första kvartalet 2018 har arbetet inom utvecklingsprojekten fortsatt i samma takt som planerats. Aktiverat eget arbete uppgick till 586 KSEK och aktiverade patentutgifter har aktiverats med 442 KSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till 1 823 KSEK varav personalkostnaderna var 806 KSEK.

Räntekostnader för lån uppgick till 158 KSEK vilket var 48 KSEK lägre kvartalet innan sedan villkoren för de kortfristiga lånen omförhandlats med långivarna.

Första kvartalets resultat blev -1 167 KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 177 KSEK. Lånet från Almi Företagspartner AB påbörjades i mars att amorteras ned med 46 KSEK. Periodens kassaflöde var -2 251 KSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I slutet av april 2018 genomförde QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Nyemissionen av aktier innefattar en teckningslikvid om 10,5 MSEK och upp till ytterligare 21 MSEK via optionsprogrammet. 
 • QuiaPEG påbörjade kommersialiseringen av Uni-Qleaver® tillsammans med SinoPEG genom att delta i SinoPEGs utställningsmonter vid branschmässan PEGS (Protein Engineering Summit) i Boston, USA, 30 april – 4 maj. Resultatet från mässan var mycket positivt med ett noterbart intresse för Uni-Qleaver® och dess möjligheter. Förutom förbokade möten med bl.a. ett större läkemedelsbolag hölls även ett antal möten med framförallt nordamerikanska biotech-bolag som kan vara potentiella licenstagare och arbetet med att följa upp etablerade kontakter pågår.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                                                                                     www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj, 2018.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera