Styrelsen kommer att kalla till Extra Bolagsstämma

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma i Lucent Oil AB den 1 december 2016. På stämman föreslår styrelsen beslut kring två huvudsakliga punkter.

Beslut om överlåtelse av bolagets rörelse innefattande aktierna i dotterbolagen

Lucent Oil AB informerade fredagen den 28 oktober 2016 att företaget tecknat ett avtal om försäljning av moderbolagets verksamhet och dotterbolaget Lucent Holding AB inkl OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE u.b.v. Den preliminära köpeskillingen beräknas uppgå till 16,5 miljoner kronor. För mer information om affären, se tidigare pressmeddelande.

Beslut för att underlätta för ny verksamhet

Efter genomförd försäljning enligt ovan kommer Lucent Oil AB:s tillgångar endast bestå av likvida medel och eget kapital som beräknas uppgå till ca 20 miljoner kronor vilket motsvarar ca 7 kronor per aktie.

För att underlätta för ny verksamhet så föreslår styrelsen att minska aktiekapitalet från ca 3,3 miljoner kronor till ca 2,5 miljoner kronor. Detta sker genom en återbetalning till aktieägarna om 30 öre per aktie. Styrelsen planerar att inför ordinarie årsstämma i mars 2017 föreslå bolagsstämman en engångsutdelning av merparten av bolagets återstående likvida medel.

För att vidare underlätta för ny verksamhet föreslår styrelsen att bolagets verksamhetsändamål ändras till:

”Bolaget skall bedriva utvecklings- och försäljningsverksamhet inom det kemtekniska och biomedicinska området, förvärva fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.”

Kallelse till extra bolagsstämman i Lucent Oil AB kommer att vara införd i Post och Inrikes tidningar och på företagets hemsida onsdagen den 2 november 2016.

Kungens Kurva den 1 november 2016
Lucent Oil AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per-Ove Melinder                                                    
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 709 21 38 88
E-post: per-ove@lucentoil.com  

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar