QuickBit eu AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden 2017-07-01 - 2018-03-31

Väsentliga händelser perioden januari till mars, tredje kvartalet 

QuickBits ledning har under perioden undersökt alternativ lokalisering för att skapa den eftersträvade stabila bas för verksamheten som kunderna efterfrågar. Bolaget tog i mars 2018 beslut om att etablera ett dotterbolag i Gibraltar under verksamhetsårets sista kvartal. Det brittiska territoriet Gibraltar är först ut i Europa med ett tydligt regelverk kring kryptovaluta. 

Etableringen i Gibraltar sker genom att QuickBit flyttar den operativa verksamheten, inklusive teknikplattformen, till ett dotterbolag. Företagets ledning, finansfunktion, Investor Relations och ägande finns oförändrat kvar i Sverige med säte i Stockholm, och Bolaget tar hjälp av PriceWaterhouseCoopers för att säkerställa transparent rapportering till ägare i QuickBit eu AB (publ) i Sverige och marknaden. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Under verksamhetsårets sista kvartal, april till juni 2018, fokuserar Bolaget på två saker. Först att genomföra uppbyggnad av verksamheten i Gibraltar. Därefter att snarast lansera Bolagets tjänst gentemot de kunder som kontrakterats men som avvaktat med att ta företagets tjänst i bruk pga otydligheten kring lagstiftning i Sverige. Samtliga kontrakterade kunder har tydliggjort att de vill lansera snarast efter etableringen i Gibraltar. 

VD:s kommentar:

”Under perioden har bolaget fokus främst legat på att etablera den operativa verksamheten i Gibraltar, där den nya lagstiftningen kring kryptovalutor bedöms vara till gagn för bolagets långsiktiga stabilitet och utveckling. Med Bolagets redan kontrakterade kundbas och det stora intresset för bolagets tjänster från näthandlare så är det rimligt att förvänta sig en kontinuerligt positiv affärsutveckling från juni 2018, med följande positiv finansiell utveckling.”

Resultatutveckling, januari till mars 2018    
kr 2018-01-012018-03-31 2017-01-01
2017-03-31
Nettoomsättning 828 677  -
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -2 346 038 -46 258
Soliditet 52,6% 98,5%
Resultat per aktie -0,04 -0,01  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Reinhold Konnander, Verkställande direktör, Quickbit, reinhold@quickbit.eu, 073-068 5620

Jörgen Eriksson, senior advisor, QuickBit, jorgen@quickbit.eu, 070-681 2777

Carl Henrik Nordin, informationschef, QuickBit, ch@quickbit.eu, 070-263 5860

Om oss

Om Quickbit AB (publ)Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats. Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta. Allt fler av våra dagliga affärer sker genom e-handel över internet. 2016 översteg e-handel 2.000 miljarder USD och 2020 förväntas omsättningen vara 4.000 miljarder USD. Under de senaste åren har kryptovalutor som Bitcoin tagit världen med storm. Kryptovalutor möjliggör för ögonblickliga betalningar utan transaktions- eller växelkursavgifter och med fullkomlig spårbarhet för att säkerställa trygghet.

Prenumerera

Dokument & länkar