Quickbit eu AB publicerar rapport från första halvåret verksamhetsåret 2017-2018

Bolaget har under perioden fokuserat på att anpass sin plattform för att möta de i snabb takt ändrade förutsättningar som den volatila kryptomarknaden innebär. Detta innebär bland annat en minskad exponering för variationer i transaktionsavgifter på kostnadssidan.

Affärsverksamheten med kundtillströmning har snabbt växt. Utmaningarna under perioden har i huvudsak handlat om att förbereda emission (er) i syfte att säkra tillräckligt kapital för att tillfredsställa befintliga och nya kunders behov av kryptovaluta. Som nyetablerat företag är kreditmöjligheterna begränsade och tillväxten styrs av tillgängligt kapital för att köpa kryptovaluta.

Quickbit eu AB (publ) har under perioden ansökt om registrering som förmedlare av betalningsmedel vid Finansinspektionen.

Bolaget har under verksamhetsårets andra kvartal genomfört en split av sin aktie på 1: 10

Bolaget har vidare genomfört en riktad emission om 4,8 MSEK samt förberett ytterligare en publik spridningsemission om 9,8 MSEK. Bolaget har även ansökt om och skapat förutsättningar för en notering av dess aktie vid NGMs MTF-lista.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget kommer att under verksamhetsårets andra halva att ha ett starkt fokus på att öka försäljning och omsättning. Detta kommer att genomföras genom att aktivt hantera kundtillströmning och att utveckla samarbetet med befintliga och nya näthandlare. Bolaget har rönt stort intresse från både allmänheten och näthandlare för sin innovativa plattform, sin enkla affärsmodell och sin marknadspositionering.

Bolaget har lagt stort fokus vid att kunna erbjuda Bitcoin Cash under de första månaderna av 2018.

Med Bolagets stora kundbas, förbättrade kapitalbas och det stora intresset för Bolagets verksamhet, är det rimligt att tänka sig en positiv affärsutveckling med följande positiv finansiell utveckling.

Det är fortfarande oklart hur regleringar av denna marknad kommer att se ut. En försiktig bedömning är att man i EU inte kommer att se införda regelverk under det kommande verksamhetsåret. Bolaget kommer dock att nära följa denna utveckling för att hantera osäkerhet och risker samt för att ligga i framkant när det gäller att efterleva kommande regleringar. De förändringar i intresse för olika kryptovalutor som blir tydliga om man jämför marknadsandelar för dessa över de senaste 12 månaderna är en risk. Bolaget följer idag denna utveckling på en daglig basis och kommer efterhand att acceptera andra kryptovalutor än de tidigare nämnda när så är lämpligt.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Rörelsens intäkter

Bolagets intäkter för årets första sex månader uppgick till 4,56 MSEK (0 MSEK).

Rörelsens kostnader

Bolagets kostnader för årets första sex månader uppgick till 7,01 MSEK (0 MSEK) och består i stort av de operationella kostnader som Bolaget burit samt avskrivningar av materiella tillgångar.

Rörelseresultat

Koncernens rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till -2,46 MSEK (0MSEK).

Resultat efter finansiella poster

Bolagets resultat efter finansiella poster för årets första sex månader uppgick till -2,68MSEK (0 MSEK)

Resultat per aktie

Resultat per aktie för bolagets första sex månader uppgick till -0,05 SEK (0 SEK). Antalet aktier uppgick vid rapportperiodens slut till 54 341 250 aktier.

Finansiell ställning

Per den 31 december 2017 uppgick bolagets egna kapital till 6,02 MSEK (0,5 MSEK). Kassa för bolaget uppgick till 1,8 MSEK (0,5 MSEK).

Halvårsrapporten hålls tillgänglig på bolagets websida, https://investor.quickbit.eu/investor från det att bokslutskommunikén publiceras, dvs 2018-02-23.

För mer information kontakta:

Reinhold Konnander, VD

Quickbit eu AB(publ)

0730 685 620

reinhold@quickbit.eu

http://www.quickbit.eu

Bengt Lagergren, Styrelseordförande

Quickbit eu AB(publ)

investor@quickbit.eu

Om Quickbit eu AB (publ)

Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta.

Om oss

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

Prenumerera

Dokument & länkar