Delårsrapport 1 januari 2018 - 31 mars 2018 (3 månader)

FÖRSTA KVARTALET JANUARI - MARS 2018

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
Resultatet efter skatt uppgick till -2 487 KSEK (-861)
Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,11)
Soliditeten uppgick till 92 % (91)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Antal aktier per den 31 mars 2018 uppgick till 18 345 133 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2018

  • Handeln med teckningsoptioner av serie TO 1 och Betald Tecknad Aktie (BTA) avslutades och antalet aktier registrerades hos Bolagsverket.
  • QuickCool meddelade att tillägg i mjukvaruutvecklingen görs för att möjliggöra s.k. line extensions till QuickCool® SYSTEM.
  • QuickCool AB lämnade in ytterligare en patentansökan som avser en ny typ av huvudgrimma.
  • Bolaget meddelade att kvalitetsledningssystemet är recertifierat i enlighet med ISO 13485:2016.

ANDRA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RAPPORTPERIODEN

  • QuickCool deltog aktivt under fyra dagar på Arab Health i Dubai och träffade flertalet potentiella distributörer och slutanvändare. 
  • Deltog i the 8th Annual Therapeutic Hypothermia and Temperature Management: Current and Future Directions konferensen i Miami, USA samt SAMTIT kongressen i Göteborg.
  • Hållbarhetstester av Nasal Cooling Kit uppnår hållbarhet om minst 3 år.
  • QuickCools huvudpatent har blivit beviljat i Indien och erbjuder skydd t.o.m. 2025.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Första kvartalet

Det första kvartalet har varit intensivt och varierande. Vårt kvalitetsledningssystem certifierades i enlighet med ISO 13485:2016. Detta är en grundförutsättning för att kunna CE-märka våra produkter. Vi gjorde tillägg i mjukvaran för att möjliggöra större flexibilitet med att introducera nya kyllösningar som adresserar andra indikationer på ett snabbare och smidigare sätt. Vi förstärkte vår patentportfölj genom att lämna in en ny typ av huvudgrimma samt genom att beviljas patent för vårt huvudsakliga patent i Indien. Förutom enskilda samtal och möten med potentiella distributörer och slutanvändare, deltog QuickCool på Arab Health i Dubai, the 8th Annual Therapeutic Hypothermia and Temperature Management: Current and Future Directions konferensen i Miami, samt SAMTIT kongressen i Göteborg. SAMTIT är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag och vårdpersonal som biträder verksamhetschefer med ansvaret för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning. Våra möten bekräftar att det finns stort intresse för vår unika intranasala kyllösning.

Förstärkning av patentportfölj

QuickCool AB lämnade in ytterligare en patentansökan som avser en ny typ av huvudgrimma. Huvudgrimmans konstruktion förbättrar kylförmågan vid intranasal kylning av hjärtstoppspatienter. Denna patentansökan kompletterar den ansökan som lämnades in i oktober förra året och stärker därmed användandet av vårt huvudpatent ytterligare.

Inför CE-märkningen

Vårt arbete med att uppdatera vårt kvalitetsledningssystem resulterade i ett certifikat i enlighet med ISO 13485:2016, Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory. Certifikatet är utställt av TÜV SÜD och gäller till och med november 2020. Certifikatet intygar att QuickCool AB har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven avseende utveckling, produktion och distribution av medicintekniska produkter. Mycket dokumentation har tagits fram för att uppfylla regulatoriska krav och standarder inom det medicintekniska området. Certifikatet är en grundförutsättning för att kunna CE-märka våra egna produkter. Vi tog ett beslut om att dela upp vår lösning i tre tekniska filer och därmed möjliggöra separata CE-märkningar. Tillägget i mjukvaru-utvecklingen görs för att möjliggöra s.k. line extensions till QuickCool® SYSTEM och därmed underlätta för introduktionen av andra, framtida indikationer till kylenheten. Med anledning därav kommer lanseringen av QuickCool® SYSTEM att senareläggas. Så snart som Notified Body har granskat våra tekniska filer för CE-märkning, godkänt dem samt utfärdat vårt EC-certifikat, kommer vår första försäljning att ske. CE-märkningen innebär också starten av vår planerade kliniska studie vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund som innefattar 20 hjärtstoppspatienter.

Marknadsintroduktion

Vi påbörjar nu förberedelserna av vår marknadsintroduktion som utöver det regulatoriska arbetet även innebär att vi ska bygga upp ett lager av kylmaskiner och näskatetrar för att kunna möta den efterfrågan vi ser. Vår kylutrustning har några kritiska komponenter som har långa ledtider vilket medför att vi redan nu, tidigare än vi förväntat oss, måste börja göra betydande inköp. Detta innebär ökat behov av rörelsekapital. Tidigare har vi aviserat att ytterligare kapital kommer behövas under andra halvåret 2018. Vi ser nu att vi behöver tidigarelägga detta för att säkerställa vår leveranskapacitet.
Styrelsen undersöker och förbereder åtgärder för ett kapitaltillskott som kommer att täcka det rörelsekapitalbehov som fordras för en bred marknadsintroduktion i Norden och övriga Europa i år och under kommande år.

April 2018
Fredrik Radencrantz
VD 

UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma i direkt anslutning till att CE-märkningsprocessen är avslutad, vilket beräknas ske i slutet av sommaren 2018.

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det första kvartalet uppgick till -2 487 KSEK (-861).

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Likvida medel uppgår vid första kvartalets slut till 2 594 tkr (4 362).

Under första kvartalet förvärvades Immateriella tillgångar om totalt 2 500 tkr (2 494), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 421 tkr (2 428) och av patent och varumärkeskostnader för 79 tkr (66).

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Inga närstående transaktioner har genomförts under perioden.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet ”QUICK”. Per den 31 mars uppgick antalet aktier i QuickCool till 18 345 133 (7 970 000) stycken och 0 teckningsoptioner (2 391 000).

Största aktieägare i bolaget den 31/3 2018

Namn Kapital och röster i %
Parkallén Invest AB 25,6%
Avanza Pension 9,0%
Mats Danielsson 7,2%
Tadeusz Wieloch 3,8%
Fredrik Lindblad 3,8%

Principer för delårsrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste års redovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.

Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandum som upprättades i samband med emissionen i december 2017.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender

Delårsrapport för januari-juni 2018 lämnas den 24 augusti 2018.
Delårsrapport för januari-september 2018 lämnas den 26 oktober 2018.

Lund den 3 maj 2018

QuickCool AB
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar