Kallelse till extra bolagsstämma i Quickcool AB (publ)

Aktieägarna i QuickCool AB, (556639-3913), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 juni 2018 klockan 16.00. på QuickCool AB:s kontor, Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, Lund.

RÄTT ATT DELTAGA OCH ANMÄLAN

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare

•      dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 maj 2018, och

•      dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 28 maj 2018 klockan 18.00. Anmälan görs under adress Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund, per telefon 0738-34 11 88, eller via e-post fredrik.radencrantz@quickcool.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast fredagen den 25 maj 2018 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara på bolagstämma genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakts giltighetstid får anges som längst fem år från utfärdandet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas in till bolagets postadress Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats, www.quickcool.se. De aktieägare som önskar ta del av fullmaktsformulär kan anmäla det till bolaget så kommer fullmaktsformulär att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren alternativt via e-post.

ANTAL RÖSTER OCH AKTIER

I bolaget finns vid tidpunkten för upprättandet av denna kallelse totalt 18 370 414 aktier och röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Val av ordförande vid bolagsstämman.

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.     Godkännande av dagordning.

4.     Val av en eller två justeringsmän.

5.     Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6.     Beslut om antagande av ny bolagsordning.

7.     Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av konvertibler och

        teckningsoptioner.

8.     Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1

Bengt Göran Brorsson föreslås till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 6

För att möjliggöra emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt punkt 7 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier i enligt med bilaga 1.

Punkt 7

Styrelsen har på årsstämma den 3 maj 2018 erhållit bemyndigande att emittera aktier och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den ges ytterligare bemyndigande att besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag bilaga 2.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av konvertibler samt emission av teckningsoptioner samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Ideon Science Park, 223 70 LUND, samt på bolagets hemsida www.quickcool.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 14 maj 2018. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

Lund den 7 maj 2018
QuickCool AB (publ)
STYRELSEN

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se