Rättelse avseende finansiella uppgifter i delårsrapport 3, 2017

QuickCool AB (”QuickCool”) meddelar att felaktiga finansiella uppgifter har publicerats i bolagets delårsrapport som offentliggjordes den 27 oktober 2017. Bolaget korrigerar härmed kassaflödesanalysen för perioden
2017-07-01 – 2017-09-30 samt den jämförande balansräkningen per 2016-09-30 och presenterar de uppdaterade tabellerna nedan. Inga övriga poster i rapporten påverkas av rättelserna.

Kassaflödesanalys 2017-07-01 – 2017-09-30 (korrigerad version)

2017-07-01
2017-09-30
3 mån
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat efter finansiella poster -1 055 797
Avskrivningar/nedskrivningar     10 224
Förändring i rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar 266 417 
Förändring kortfristiga skulder 1 959 450
Förändring i lager 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 180 294
Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 656 670
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 656 670
Finansieringsverksamheten 
Långfristiga skulder 0
Nyemission/optionslikvider/aktieägartillskott 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0
Periodens kassaflöde -476 376
Likvida medel vid periodens början 609 807
Likvida medel vid periodens slut  133 431

Balansräkning 2016-09-30 (korrigerad version)

2016-09-30
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 11 935 093
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 709 112
Summa immateriella anläggningstillgångar 12 644 205
Materiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar  12 644 205
Omsättningstillgångar & Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 357 028
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 158 407
Summa kortfristiga fordringar 515 435
Kassa och bank
Kassa och bank  2 112 253
Summa kassa och bank  2 112 253
Summa omsättningstillgångar 2 627 688
Summa tillgångar 15 271 893


2016-09-30 
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 7 970 000* aktier, kvotvärde 0,8 kr 3 825 600
Reservfond   5 597 197
Fond för utvecklingsutgifter 2 879 643
Summa bundet eget kapital  12 302 440
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 3 594 786
Överkursfond 0
Periodens resultat -1 766 577
Summa fritt eget kapital 1 828 209
Summa eget kapital  14 130 649 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 449 157
Övriga skulder 59 177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 632 910
Summa kortfristiga skulder  1 141 244
Summa eget kapital och skulder  15 271 893

För frågor avseende QuickCool, vänligen kontakta:

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar