Delårsrapport januari-mars 2013, Rabbalshede Kraft AB (publ)

Väsentliga händelser under första kvartalet, 2013-01-01 – 2013-03-31

  • Produktionen för första kvartalet uppgick till 34 833 MWh (47 929 MWh).
  • Genomsnittligt elpris per försåld MWh uppgick till 364 (410) kr/MWh.
  • Genomsnittligt pris för elcertifikat och ursprungsgarantier uppgick till 221 (168) kr/MWh.

Första kvartalet, januari-mars 2013

Produktionen från koncernens vindparker under januari-mars uppgick till 34 833 (47 929) MWh.

Nettoomsättningen uppgick till 20 373 (27 703) tkr.

Genomsnittligt elpris per försåld MWh uppgick under januari-mars 2013 till 364 (410) kr/MWh. Intäkten för elcertifikat har i snitt varit 219 (166) kr/elcertifikat under januari-mars 2013.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13 469 (18 710) tkr och rörelseresultatet (EBIT) till 3 928 (7 301) tkr.

Avskrivningarna uppgick till 9 541 (11 409) tkr. Bolagets bedömning av vindkraftverkens ekonomiska livslängd har omvärderats från 20 år till 25 år vilket har medfört att periodens avskrivningar har minskat med 2,5 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -3 064 (-588) tkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Rabbalshede Kraft har beviljats miljötillstånd för vindpark Femstenaberg i Strömstads kommun. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljade miljötillstånd i september 2012, tillståndet har vunnit laga kraft under april 2013. Vindparken omfattar upp till 15 vindkraftverk motsvarande en effekt om 45 MW.

Thomas Linnard, VD                      
Tel. 46 (0) 525-197 11, 46 (0) 706-100 120             
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Fredrik Samuelsson, Ekonomichef
Tel. 46 (0) 525-197 13, 46 (0) 703-01 20 49
fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Telefon 0525-197 00
E-post info@rabbalshedekraft.se
www.rabbalshedekraft.se
Org.nr. 556681-4652

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk varav 26 vindkraftverk inom fyra vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har ytterligare 14 verk under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade utbyggnaden kräver är Bolaget förberett för en ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera