Delårsrapport januari-september 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet, 2015-07-01–2015-09-30 · Produktionen för tredje kvartalet uppgick till 113 395 (43 870) MWh · Nettoomsättningen uppgick till 51 899 (20 094) tkr · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26 903 (7 683) tkr · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -492 (-18 675) tkr · Genomsnittligt försäljningspris för vindkraftsproduktionen uppgick till 483 (510) kr/MWh, varav el 299 (335) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 184 (175) kr/MWh · Under perioden har bolaget lagt ned utvecklingen av ett projekt vilket har medfört en nedskrivning som påverkat resultatet negativt med 2 776 tkr · Skatteverket har meddelat att de anser att fastighetsskattesatsen för storskalig vindkraftverksamhet skall uppgå till 0,5% istället för 0,2%. Bolaget har reserverat för höjningen vilket medför en kostnad om 4 691 tkr. 

De första nio månaderna, januari-september 2015

  • Produktionen från koncernens vindparker under januari-september uppgick till 406 437 (156 555) MWh  
  • Nettoomsättningen uppgick till 185 393 (78 114) tkr
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 119 212 (47 116) tkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 042 (-4 827) tkr
  • Genomsnittligt försäljningspris för vindkraftsproduktionen uppgick till 461 (511) kr/MWh, varav el 289 (327) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 172 (184) kr/MWh
  • Avskrivningar/nedskrivningar uppgick till 76 170 (51 943) tkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -14 442 (-29 543) tkr

Rabbalshede Kraft har anställt Britta Ersman som Finans- och IR-chef samt Lars Larsson som Operativ chef. Britta Ersman och Lars Larsson tillträdde sina tjänster på Rabbalshede Kraft under juli respektive juni månad 2015 och ingår båda i bolagets ledningsgrupp.

Årsstämma för verksamhetsåret 2014 hölls den 23 april 2015 i Göteborg.

Under tredje kvartalet har bolaget lagt ned utvecklingen av ett projekt vilket har medfört en nedskrivning som påverkat resultatet negativt med 2 776 tkr.

Skatteverket meddelade under tredje kvartalet att de anser att fastighetsskattesatsen för storskalig vindkraftverksamhet skall uppgå till 0,5% istället för 0,2%. Bolaget har reserverat för höjningen vilket medför en kostnad om 4 691 tkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget kallade den 19 oktober till en extra bolagsstämma som äger rum den 16 november i Göteborg. Styrelsen föreslår att de bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier. Avsikten med nyemissionen är att skapa en bättre finansiell struktur som ger en ökad flexibilitet i den fortsatta utvecklingen av bolaget.

Rabbalshede Kraft har fått bygglov för två verk på Vetteberget i Strömstad. Bygglovet beviljar två vindkraftverk med 150 meter i totalhöjd.

Bolaget för en diskussion med nuvarande banker angående att refinansiera vindparkernas lån.

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar