KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl. 16.00 i lokal RunAn, Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall

dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 26 april 2012,

dels      anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär på www.rabbalshedekraft.se, eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast torsdagen den 26 april 2012 kl 17.00.

Kallelse till årsstämma publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på Rabbalshede Krafts hemsida tisdag den 3 april 2012. Annonsering att kallelse skett publiceras samma dag i Dagens Industri och Göteborgs-Posten.A

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Linnard, VD Rabbalshede Kraft
Tel. +46 (0) 706-100 120 , E-mail; thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Om Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft med fyra vindparker i drift, en park under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade utbyggnaden kräver är Bolaget förberett för en ansökan om notering på NADAQ OMX Stockholm. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar