Kommuniké från årsstämman i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) höll igår den 25 april 2013 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Karl-Erling Trogen. VD Thomas Linnard höll ett anförande till aktieägarna, där han beskrev bolagets arbete under verksamhetsåret 2012, vidare kommenterades el- och elcertifikatsmarknaden samt första kvartalet 2013, information som publicerades i årets första delårsrapport inför årsstämman.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag: 2 786 tkr balanseras i ny räkning och 290 743 tkr i överkursfond. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

I enlighet med valberedningens förslag valdes till ordinarie styrelseledamöter Karl-Erling Trogen, Karin Kronstam, Anders Strålman, Reine Rosén samt Fredrik Bergh Thorén. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Karl-Erling Trogen. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden 2013-01-01 till 2013-12-31 föreslås utgå med 540 000 kr, varav till styrelsens ordförande 180 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 90 000 kr. Arvode till styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå med 80 000 kr, varav till utskottets ordförande 40 000 kr och envar av övriga ledamöter i utskottet 20 000 kr. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att inget arvode skall utgå. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om instruktion avseende valberedning.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck som ansvarig, valdes för en mandatperiod intill utgången av årsstämman för verksamhetsåret 2013. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. 46 (0) 525-197 11, 46 (0) 706-100 120
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk varav 26 vindkraftverk inom fyra vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har ytterligare 14 verk under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade utbyggnaden kräver är Bolaget förberett för en ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se