Rabbalshede Kraft har beviljats miljötillstånd för vindpark Sögårdsfjället i Tanums kommun

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat miljötillstånd för vindpark Sögårdsfjället i Tanums kommun. Parken omfattar 14 verk och produktionen är beräknad till 75 000 MWh vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel i 12 500 hushåll. Upphandling av anslutning till elnätet har påbörjats. Beslut om byggstart tas när nätupphandlingen är genomförd.

Vindparken ligger i nordöstradelen av Tanums kommun och är utpekat som lämpligt vindkraftsområde i kommunens vindbruksplan. Ansökningshandlingar lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i december 2009. Tanums kommun har därefter tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken. Miljötillståndet har vunnit laga kraft.

För ytterligare information kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120

thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Karolina Tisell, Projekteringsansvarig, tel, +46 (0) 525-197 21
karolina.tisell@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft med fyra vindparker i drift och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Målet är att fram till 2015 driftsätta 250 verk vilket motsvarar en produktionskapacitet på cirka 1,5 TWh per år. För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade utbyggnaden kräver, förbereder sig Bolaget för en ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar